Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsgiveren har også pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges. Det fremgår af regler, der trådte i kraft 1. januar 2016. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.

Hvilke arbejdspladser?

Reglerne er relevante for arbejdspladser, hvor ansatte udfører et arbejde, der kan medføre risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid. Der vil typisk være tale om arbejdspladser, hvor der i forvejen er risiko for vold i arbejdet - dvs. i arbejdstiden. Det kan fx være arbejdspladser, hvor der arbejdes med mennesker, der er udadreagerende, eller hvor der udføres kontrol- eller myndighedsopgaver.

Arbejdsgiveren kan bl.a. basere sin vurdering på følgende forhold, der kan være tegn på eller vise, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden:

  • Der er ansatte, der har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.
  • Det er kendt, at borgere kan blive vrede, fx over de ansattes handlinger eller beslutninger, og at disse ansatte kan forvente at møde borgerne uden for arbejdstiden.
  • Der er ansatte, der i arbejdstiden er blevet udsat for trusler om vold uden for arbejdstiden. 

Krav til arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal sikre, at forebyggelsen tager højde for, hvad det konkrete arbejde betyder for risikoen for vold i arbejdet og for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid minimeres

Vurderingen skal foretages i forbindelse med den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet, fx i APV-arbejdet og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Har arbejdets karakter og arbejdsfunktionerne fx betydning for risikoen? Og har arbejdsmetoder og den måde, arbejdet er tilrettelagt på, indflydelse på risikoen

Læs mere om arbejdspladsvurderinger (APV)

Løbende vurdering af risikoen

Kravet til arbejdsgiveren indebærer, at risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid skal vurderes løbende. Dette indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren skal revurdere og om nødvendigt justere forebyggelsen af arbejdsrelateret vold på arbejdspladsen både i og uden for arbejdstid fx efter konkrete episoder med vold i eller uden for arbejdstid.

For at leve op til dette skal arbejdsgiveren følge de samme generelle forebyggelsesprincipper, som i dag gælder inden for arbejdstid. I mange tilfælde vil forebyggelse af vold, der finder sted i arbejdstiden også kunne forebygge vold, der finder sted uden for arbejdstiden. Fx vil en hensigtsmæssig konflikthåndtering mindske risikoen for, at borgere udøver vold mod medarbejdere, både i og uden for arbejdstiden.

I nogle jobtyper vil det også være muligt at indføre særlige tiltag, der specifikt går ud på at mindske risikoen for, at ansatte udsættes for vold uden for arbejdstiden. Det kan fx ske ved, at borgerne ikke får kendskab til medarbejdernes efternavne, så det bliver vanskeligere for dem at opspore de ansatte. uden for arbejdstid.

Vejledning af de ansatte

Hvis der er risiko for, at de ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, har arbejdsgiveren endvidere pligt til at sikre, at der fastsættes retningslinjer for og vejledes i, hvordan de ansatte på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Arbejdsgiverens retningslinjer og vejledning kan fx handle om:

  • Hensigtsmæssig samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation.
  • Hvordan medarbejderne kan se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere.
  • Konkret adfærd under optrappede arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden.
  • Hensigtsmæssig håndtering af trusler og anden krænkende adfærd fremsat digitalt, fx i sms, på e-mail, hjemmesider eller sociale medier. 

Arbejdsgiveren skal ikke instruere om eller på anden måde gennemføre forebyggelsestiltag i forhold til medarbejdernes private forhold eller ageren i fritiden, herunder medarbejderes valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, hobby, familieforhold eller lignende.

Selvom de ansatte har fået vejledningen, er de ikke forpligtede til at følge denne, da arbejdsgiveren ikke har instruktionsbeføjelser over de ansatte i deres fritid.

Hjælp til politianmeldelse

Når en voldsepisode finder sted uden for arbejdstiden, er den skadelidte selv ansvarlig for en eventuel anmeldelse til politiet. En arbejdsgiver, der har fået kendskab til en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid, har dog pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til at politianmelde voldsepisoden, hvis den ansatte ønsker det. Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at være opsøgende i forhold til at få kendskab til, om episoderne har fundet sted.

Kilde: Arbejdstilsynet