Hvad er mobning?

Mobning er et alvorligt problem, og det kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side. Mobning er en social proces, der involverer den mobbede såvel som mobberne og dem, der er vidner til mobning.

Definition af mobning

Ifølge Arbejdstilsynet er det mobning, ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.” Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning:

Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde mobbernes adfærd. Når en helt tilfældig person bliver udsat for aggressive eller negative handlinger fra en eller flere personer på arbejdspladsen. Den mobbede er uskyldig i sammenhængen, men er bare uheldig at være fx den sidst ankomne på en arbejdsplads, hvor nogle har brug for at hævde sig på en andens bekostning. Seksuel chikane kan også være et eksempel på rovmobning.

Konfliktmobning opstår ofte som følge af konflikter, der ikke bliver løst, men i stedet optrappes og ender med, at en eller flere personer føler sig mobbet. Konflikten begynder typisk med, at parterne er uenige om noget konkret. I begyndelsen er de stadig i dialog og prøver at overbevise hinanden om, at de hver især har ret. Efterhånden som konflikten fortsætter, taler de mindre til hinanden og til sidst slet ikke. Samtidig flytter konflikten sig fra den oprindelige sag og bliver mere personlig. Konflikten bliver fastlåst. De uenige begynder at bagtale hinanden, mobbe hinanden og får måske flere kolleger med. Hvis ingen griber ind, vil den svageste part ende med at blive isoleret.

Læs mere om seksuel chikane

Mobberamtes oplevelse er central

Mobberamtes oplevelse er et centralt aspekt i mobning. Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke offeret. Det betyder dog noget for de ramtes oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej.

Mobning kræver handling

Mobning er ikke acceptabelt og kræver handling. Og selv om der måske ikke foregår mobning på arbejdspladsen, skal man være opmærksom på, at problemet kan opstå. Derfor bør arbejdspladsen have en handlingsplan for, hvordan mobning skal forebygges og håndteres.

Sådan laver I en handlingsplan om mobning 

Direkte eller indirekte mobning

Mobning kan foregå åbent og direkte eller skjult og indirekte:
Direkte mobning kan være udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, fysiske overgreb, trusler, sårende bemærkninger, eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer.

Skjult og indirekte mobning kan foregå i form af fx mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, tilbageholdelse af nødvendig information, ignorering af en person eller usaglig fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver.

Hvad er mobning? Se interviewet med professor i arbejds- og organisationspsykologi Annie Høgh, Københavns Universitet.

Drilleri er ikke mobning

Drilleri er ikke mobning, hvis begge parter oplever det som venligt. Drilleri kan være venligt og endda kærligt. Det kan mobning ikke. Drilleri kan dog også være groft og udarte sig til mobning.

Ubehagelige handlinger er ikke i sig selv mobning

De fleste oplever indimellem kollegers eller lederes handlinger som ubehagelige eller krænkende. Det kan fx være, hvis man bliver ydmyget eller bliver gjort til grin i forbindelse med sit arbejde, hvis ens synspunkter bliver ignoreret, eller hvis der spredes rygter om en.

Enkeltvis er disse handlinger ikke mobning , men de kan være en del af en proces, der fører til mobning.

Mobning er en proces

Mobning er en social proces, der involverer såvel den mobbede, som mobberne og vidnerne til mobning. Hvis processen ikke stoppes, kan den udvikle sig, så mobningen bliver mere aggressiv. Efterhånden kan den mobbede blive udstødt af fællesskabet og må i yderste konsekvens flyttes, sygemeldes, fyres eller måske selv sige op.

Læs mere om årsager til mobning på arbejdspladsen

Fokus på handlinger – ikke personer

For at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen skal der være fokus på personernes adfærd og handlinger. Der er ingen undersøgelser, som tyder på, at de, der mobber eller mobbes, har særlige personlighedstræk.

Mobning er et meget komplekst problem, og der er mange potentielle risikofaktorer, der skal spille sammen for at udløse mobning. Derfor er det vigtigere at fokusere på arbejdsmiljø og ikke på personen, når man vil arbejde med forebyggelse.

Magtesløs som følge af mobning

En alvorlig følge af mobning kan være, at man føler sig magtesløs og forsvarsløs. Det hænger sammen med den ubalance i styrkeforholdet, der opstår eller forstærkes, efterhånden som mobningen eskalerer.

Kilde: Undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010' fra NFA.