Sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.

Det fremgår af REACH-forordningens artikel 31, hvornår der er krav om, at leverandøren skal udarbejde et sikkerhedsdatablad. Det er tilfældet,

  • hvis et stof eller en blanding opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen (1272/2008), eller

  • hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til kriterierne i bilag XIII til REACH, eller

  • hvis et stof er opført på listen over kandidater til eventuel godkendelse i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH af andre årsager.

Derudover skal der udarbejdes sikkerhedsdatablade for blandinger, der ikke lever op til kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen, hvis de indeholder:

  • mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller for miljøet, i individuelle koncentrationer på ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige blandinger, eller

  • mindst ét stof, der er kræftfremkaldende i kategori 2 eller reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B og 2, hudsensibiliserende i kategori 1, et stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen) i kategori 1, eller som har virkninger på eller vi amning eller er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII, eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII eller af andre grunde end de i litra a nævnte er blevet optaget på den liste, der oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i en individuel koncentration på ≥ 0,1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger, eller

  • et stof, hvor der er fastsat en EF-grænseværdi for eksponerings i arbejdsmiljøet.

Derudover skal leverandøren ifølge bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø udarbejde sikkerhedsdatablad, når blandinger, der indeholder 1 % eller mere (0,2 % for gasformige materialer) af et stof optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

Sikkerhedsdatabladets form og indhold

Det fremgår af REACH-forordningens bilag II, hvordan leverandøren skal udarbejde sikkerhedsdatabladet. Kravene til sikkerhedsdatabladet er fastsat i bilaget og det skal indeholde alle 16 punkter.

Leverandøren skal ved salg af stoffet eller blandingen til et andet EU-land sørge for, at sikkerhedsdatabladet er på det pågældende lands sprog. Sikkerhedsdatablade skal derfor være på dansk for stoffer og blandinger, der sælges i eller til Danmark.

Sikkerhedsdatablad skal indeholde de nationale regler, der gælder i det pågældende EU-land under punkt 15.De danske regler om bl.a. arbejdsmiljø skal derfor oplyses, som fx MAL-koder, Produktregistreringsnummer (PR nr.), særlige bestemmelser i kræftbekendtgørelsen, begrænsninger for unge, særlige uddannelseskrav og anden dansk arbejdsmiljøregulering.

Leverandører af visse stoffer skal levere et eksponeringsscenarie sammen med sikkerhedsdatabladet. Læs mere om eksponeringsscenarier.

Levering af sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige stoffer og blandinger skal levere et sikkerhedsdatablad for deres produkt til deres kunder samtidig med første levering af produktet.

Levering af sikkerhedsdatablade skal ske gennem en aktiv handling fra leverandørens side og ikke blot på anmodning fra kunden.

Sikkerhedsdatabladet kan leveres på følgende måder:

  • I papirformat
  • Vedhæftet en e-mail som fx PDF-fil
  • Ved direkte link til sikkerhedsdatabladet på fx leverandørens hjemmeside, såfremt kunden ønsker at få leveret sikkerhedsdatabladet på denne måde.

Vælger leverandør og kunde at aftale, at levering af sikkerhedsdatablade sker ved direkte link til sikkerhedsdatabladet, bør leverandør og kunde være opmærksomme på, at:

Links må ikke være midlertidige, med mindre der gøres tydeligt opmærksom på udløbsdato på linket.

Ved en opdatering af sikkerhedsdatabladet efter REACH art. 31, stk. 9 skal leverandøren sende et link til det opdaterede sikkerhedsdatablad til kunden, hvis produktet senest er leveret inden for et år.

Kunden skal downloade sikkerhedsdatabladet til sit eget IT-system, da kunden som arbejdsgiver er forpligtet til at opbevare sikkerhedsdatabladet tilgængeligt for sine medarbejdere, og da kunden skal opbevare sikkerhedsdatabladet i 10 år efter sidste anvendelse af produktet.

Levering af sikkerhedsdatablade fra butikker:

Salgssteder som fx byggemarkeder og trælasthandler, hvor der sælges til både privat og erhvervsmæssig brug, skal have en samling af sikkerhedsdatablade tilgængelige, så disse kan kopieres og medleveres ved salg til erhvervskunder eller eftersendes pr. e-mail fx med fakturaen.

På salgssteder som fx supermarkeder og farvehandlere, der hovedsagelig sælger produkter til privat brug, skal salgsstedet kunne fremskaffe og eftersende et sikkerhedsdatablad, såfremt en erhvervskunde spørger efter det.

Vejledning om sikkerhedsdatablade på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside (pdf)