Bilag 2 - Ikke-anmeldepligtige stoffer

Bilag til bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

 

Stoffer som skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) efter REACH-forordningens artikel 6, stk. 1.

Ikke-anmeldepligtige materialer

Materialer i flydende form, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, p.g.a. indholdet af

  1. titandioxid CAS-nr. 13463-67-7,
  2. jernoxid CAS-nr. 13463-40-6,
  3. kaolin, respirabel CAS-nr. 1332-58-7,
  4. kiselsyre, Si0 2 , amorf CAS-nr. 1343-98-2, eller
  5. kiselsyre, Si0 2 , amorf, respirabel CAS-nr. 1343-98-2.