Giftmeddelelse

Skal I indgive en giftmeddelelse?

Er I en virksomhed, der fremstiller eller bruger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal I fortælle det til Arbejdstilsynet i en giftmeddelelse. Hvis I importerer eller sælger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal I fortælle det til Miljøstyrelsen.

Begge dele står i Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, som I kan finde via linket i højre side. Her kan I også finde et bilag, hvor I kan se, om de stoffer og blandinger I bruger, er giftige eller meget giftige, og derfor kræver en giftmeddelelse.

For hvilke stoffer og blandinger skal I lave en giftmeddelelse?

Kravet om giftmeddelelse følger stoffets eller blandingens klassificering, som I finder i sikkerhedsdatabladet (SDS) pkt. 2.1. I skal give giftmeddelelse for giftige stoffer og blandinger, der har følgende klassificeringer:

 • Akut toksiske i kategori 1, 2 og 3 eller
 • specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering (STOT SE 1) eller
 • som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1A og 1B.

Se oversigt over, hvilke klassificeringer og mærkninger I skal give giftmeddelelse for (pdf)

I kan læse mere om CLP-forordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om mærkning af farlige stoffer og kemikalier

Bestemmelserne om meddelelse til Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen gælder ikke for bekæmpelsesmidler, fordi de er omfattet af reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Sådan gør I

Indberetning af giftmeddelelser: Miljøstyrelsen har lavet en digital selvbetjeningsløsning til indberetning af giftmeddelelser, som kan bruges både til indberetning til Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. I kan tilgå selvbetjeningsløsningen via www.virk.dk.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan I læse mere om selvbetjeningsløsningen, og hvordan I kan få hjælp til at bruge den. I højre side kan I finde et link til Miljøstyrelsens hjemmeside om giftmeddelelser. Hvis I har problemer med at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, kan I også kontakte Arbejdstilsynet på 7012 1288.

Oplysningerne i giftmeddelelsen: Når I indberetter, skal I give så præcise oplysninger som muligt om typen af stoffet eller blandingen og om de mængder, I fremstiller eller bruger. Arbejdstilsynet anbefaler, at I vedhæfter sikkerhedsdatablade.

 • CVR-nummer: I skal oplyse et CVR-nr. for den del af virksomheden, hvor I skal fremstille eller bruge giftene. Hvis den enkelte afdeling ikke har et CVR-nr., kan I opgive CVR-nr. for den juridiske enhed.

 • I får en kvittering for indberetningen: Når I bruger den digitale selvbetjeningsløsning, vil I automatisk få en kvittering for indberetningen og en vejledning om Arbejdstilsynets regler Fra den digitale selvbetjeningsløsning kan I udskrive en oversigt over de stoffer og blandinger, som I har givet giftmeddelelse om. 

Vær opmærksom på giftmeddelelsens gyldighedsperiode

Med mindre at der er tale om engangsbrug, -import eller -salg er jeres giftmeddelelse gyldig i tre år. I skal dog være opmærksomme på, at optagelse af stoffer på REACH-forordningens bilag XIV (godkendelsesordningen) og bilag XVII (restriktioner) kan afkorte giftmeddelelsens gyldighedsperiode.

Særligt for giftige stoffer og blandinger, som også er kræftfremkaldende stoffer

I skal også være opmærksomme på, at der er en række giftige stoffer og blandinger, som er omfattet af særlige bestemmelser eller forbud i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen).

Hvis I indgiver giftmeddelelse på et stof eller en blanding, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen, skal I derfor i visse tilfælde indsende en anmeldelse til eller søge om en godkendelse hos Arbejdstilsynet, førend I har tilladelse til at arbejde med det pågældende stof eller blanding. Giftmeddelelsen giver jer kun tilladelse til at besidde stoffet eller blandingen.

Nogle institutioner og virksomheder skal ikke indgive en giftmeddelelse

Nogle virksomheder er undtaget kravet om giftmeddelelse. Det gælder:

 • Sygehuse.
 • Videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne.
 • Teknologiske serviceinstitutter, der er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.
 • Laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler.
 • Virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker.
 • Højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarer, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler.
 • Læger, tandlæger og dyrlæger.