Konsekvenser af vold på arbejdspladsen

Vold kan medføre alvorlige helbredsproblemer for den enkelte, men kan også få konsekvenser for hele arbejdspladsen.

Reaktioner på vold kan opstå umiddelbart, inden for den første uge eller længere tid efter episoden. De fleste mennesker vil opleve nogle reaktioner kort efter en voldsepisode. Der er tale om almindelige, menneskelige reaktioner, der kan være ubehagelige, men som ikke umiddelbart i sig selv er farlige. Hos nogle mennesker kommer reaktionerne først senere, og de pågældende kan fx i starten virke næsten upåvirkede af episoden.

Der er stor forskel på, hvordan, hvornår og hvor længe den enkelte reagerer efter at have oplevet fysisk eller psykisk vold. Reaktionernes styrke og varighed afhænger bl.a. af følgende forhold:

 • Episodens karakter og alvorlighed.
 • Om episoden kunne forudsiges.
 • Omgivelsernes måde at håndtere episoden på, herunder mulighed for støtte på kort og lang sigt.
 • Medarbejderens tidligere erfaringer med tilsvarende episoder og den måde, de er blevet bearbejdet på.
 • Medarbejderens måde at håndtere episoden på, herunder om medarbejderen oplevede at have kontrol over situationen.
 • Andre belastende omstændigheder i medarbejderens privatliv.
 • Andre forhold, der kan øge medarbejderens sårbarhed, fx graviditet, hvor der vil være en særlig bekymring for, om der er sket noget med fosteret. 

Som regel vil reaktionerne gradvist forsvinde efter 1-2 uger og medarbejderne vil ikke på længere sigt være alvorligt påvirkede af episoden. I andre tilfælde kan reaktionerne dog blive mere kroniske og varige.
Reaktionerne kan reduceres, hvis virksomheden har et effektivt beredskab til at håndtere eventuelle voldsepisoder.

Symptomer efter vold

Umiddelbart efter overfaldet kan man reagere med fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer:

Eksempler på fysiske symptomer:

 • Voldsom hjertebanken
 • Rysten i kroppen
 • Træthed
 • Søvnproblemer.

Eksempler på psykiske symptomer:

 • Vrede og harme
 • Skam - og skyldfølelse
 • Angst
 • Irritabilitet
 • Gråd
 • Magtesløshed. 

Eksempler på adfærdsmæssige symptomer:

 • Handlingslammelse
 • Tendens til at isolere sig
 • Frygt for at være alene
 • Angst for at blive overfaldet igen.

Vidner til vold

Personer, der overværer voldelige episoder, kan blive lige så belastet som den, det går ud over. Der er ikke gennemført kvalificerede undersøgelser i arbejdspladssammenhæng, men en bred vifte af undersøgelser af børn, unge og voksne, som overværer vold i familien eller på gaden, viser, at vidner til vold kan blive lige så belastet – eller traumatiseret – som offeret.

I det amerikanske diagnosesystem fremgår det af kriterierne for PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom), at en betingelse for, at PTSD-diagnosen kan benyttes, er, at man har oplevet eller været vidne til død, ødelæggelse mv.

Alvorlige konsekvenser

Vold på arbejdspladsen kan – uanset typen af vold – medføre alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Forskellige internationale undersøgelser tyder på, at personer, der har været udsat for vold, kan udvikle svære belastningsreaktioner i form af PTSD. Men undersøgelserne er få og ikke af en kvalitet, der gør, at man med sikkerhed kan sige noget om risikoen for at udvikle PTSD eller hvor stor en andel af voldsramte, der får symptomer på eller udvikler PTSD.

Danske undersøgelser om konsekvenserne af vold

En dansk undersøgelse viser, at en af konsekvenserne af at være udsat for vold på arbejdspladsen er en 3 gange så høj risiko for at miste vitalitet (energi og livsglæde, red.) 5 år senere samt en stærkt forøget risiko for atter at blive overfaldet

Kilde: Høgh et al 2003

En anden dansk undersøgelse fra 2008 blandt 5.696 nyuddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter viste, at trusler og vold på arbejdspladsen skabte signifikant højere hyppigheder af somatisk stress, lavere vitalitet og et dårligere helbred blandt de overfaldne sammenlignet med ansatte, som ikke havde oplevet overfald.

Kilde: Høgh, Sharipova, Borg, 2008

En dansk registerundersøgelse blandt over 14.000 deltagere har vist, at ansatte i brancher med høje hyppigheder af vold og trusler har en signifikant øget risiko for at udvikle en depression (kvinder) og stress-relateret lidelser (mænd).

Kilde: Wieslaw, 2005

Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012. (pdf)

Konsekvenser for arbejdspladsen

Vold rammer ikke kun den enkelte, men kan få konsekvenser for hele arbejdspladsen. Det kan bl.a. føre til:

 • Ringere trivsel og mindre jobtilfredshed
 • Lavere produktivitet
 • Større personaleudskiftning
 • Ringere tilknytning
 • Lavere engagement
 • Øget sygefravær
 • Frygt for yderligere overfald.

Undersøgelser viser, at ansatte, som i deres arbejde risikerer at blive udsat for risiko for vold, oplever det som et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem. Især frygten for igen at blive udsat for vold betyder meget og kan resultere i, at de ansatte overvejer at søge væk fra arbejdspladsen.

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012.(pdf)

Risiko for psykiske lidelser

Medarbejdere, der oplever vold og trusler i forbindelse med deres arbejde, har en forøget risiko for at udvikle psykiske lidelser, som kræver behandling med antidepressiv medicin.

Det viser resultater fra en undersøgelse foretaget blandt godt 15.000 lønmodtagere inden for en række forskellige brancher.

Kilde: Madsen, IEH, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012