Høje følelsesmæssige krav er en stressfaktor

Kontakten med sårbare mennesker kan blive en stor psykisk belastning for medarbejderne, hvis de ikke oplever, at de har indflydelse på deres arbejde eller har mulighed for at få hjælp og støtte, når de har behov for det.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om, at arbejdet indebærer kontakt med eksterne personer, herunder klienter, kunder og patienter, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser, evne til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med, eller tilsvarende høje krav.

Her finder I problemerne

Medarbejderne kan fx komme i situationer, hvor der er høje følelsesmæssige krav, når de arbejder med følgende:

 • Psykisk syge borgere eller beboere på døgninstitutioner.
 • Borgere eller beboere i krise.
 • Psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og unge.
 • Børn og unge med helbredsmæssige, sociale eller personlige problemer.
 • Personer, som er berusede eller påvirkede af medicin eller stoffer.
 • Alvorligt syge patienter eller mennesker, som lige har mistet et familiemedlem.
 • Borgere, beboere og pårørende med forskellig social, kulturel eller religiøs baggrund.
 • Kunder i forbindelse med salgsarbejde.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

For at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er følgende afgørende:

 • At I fokuserer på de forhold, der kan ændres.

 • At arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er en integreret del af den daglige arbejdsgang.

 • At I er opmærksomme på konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø ved væsentlige ændringer, fx ændringer i arbejdsopgaver og organisering af arbejdet.

 • At I har et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, fx i arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen.

 • At I er opmærksomme på forhold, der bidrager positivt til det psykiske arbejdsmiljø, fordi det giver energi til arbejdet og gør det muligt at bevare de positive forhold.

Vær derudover opmærksom på følgende:

 • Psykiske belastninger forebygges ofte bedst ved en kombination af flere forskellige løsninger, der afhænger af problemernes karakter. Det er især vigtigt at være opmærksom på at få støtte i at arbejde med mennesker.

 • Støtte til medarbejdere med høje følelsesmæssige krav kan fx gives ved dialog om arbejdet mellem leder og medarbejdere, hyppige møder samt jævnlig kontakt med kolleger (fx fælles pauser).

 • Medarbejderne bør have hjælp til at prioritere arbejdsopgaver, afstemme forventninger til arbejdet og til at udføre svære og krævende arbejdsopgaver. Husk at give medarbejderne anerkendelse for godt udført arbejde.

 • Tilrettelæg arbejdet, så medarbejderne kan hente støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse, også ved arbejde uden for dagtimerne. Lav overlap eller overlevering ved vagtskifte, og giv mulighed for tolkebistand og støtte til kulturforståelse ved arbejde med etniske grupper.

 • Grundig efteruddannelse sikrer, at medarbejdernes faglige og personlige kunnen altid svarer til det arbejde, de skal udføre. Det kan være nødvendigt med målrettet efteruddannelse, fx i nye arbejdsmetoder, behandlingsmetoder, kommunikation og vanskelige samtaler.

 • Endvidere kan der være brug for uddannelse af de medarbejdere, som skal hjælpe og behandle mennesker med anden etnisk baggrund.