Forbered arbejdspladsen til inklusion

Det handler både om rummelighed og om at systematisere indsatsen, når der er truffet beslutning om at inkludere en medarbejder med nedsat arbejdsevne.

Afklar og formuler målet med inklusion

Afklar og formuler målet med inklusion, inden den sættes i værk. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind i afklaringen. Drøft på forhånd, hvordan I kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusionsprocessen og overvej, hvem der skal inddrages.

Skab åbenhed og dialog

Arbejd for en inkluderende og rummelig arbejdsplads, og inviter til åbenhed og dialog om muligheder og barrierer for det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion på jeres arbejdsplads.

Overvej særlige arbejdsfunktioner

Overvej, om der er særlige arbejdsfunktioner, som kan varetages af personer med nedsat arbejdsevne. Det kan være en fordel at inddrage de formelle samarbejdsorganer og andre relevante aktører i overvejelserne.

Afdæk muligheder og risici

Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici der kan være forbundet med inklusion i forhold til det psykiske arbejdsmiljø både for den, der skal inkluderes, og for de øvrige medarbejdere og ledere.

Udarbejd i arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejde med andre relevante aktører en prioriteret plan for, hvordan I kan udvikle de positive elementer og imødegå potentielle risici i arbejdsmiljøet.

Systematiser gerne arbejdet i faser og præciser, hvilke aktører der gør hvad hvornår.

Overvej hvilke ressourcer det kræver

Overvej, om arbejdspladsen har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at håndtere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion – og hvis ikke, hvordan kompetencerne kan tilvejebringes.

Inddrag arbejdsmiljøorganisationen og eventuelt andre relevante aktører i vurderingen heraf. Overvej om eksterne aktører kan bidrage med relevant viden om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

Brug arbejdsmiljøværktøjer

Overvej, om arbejdsmiljøværktøjer, som fx arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, kan understøtte arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

Vær opmærksom på, at arbejdet med inklusion kan påvirke de øvrige medarbejderes psykiske arbejdsmiljø.

Husk, at arbejdspladsvurderingen skal justeres, hvis inklusionen medfører ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet både for den, der skal inkluderes, og for de øvrige medarbejdere og ledere.

Kilde: Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen, Maj 2013