Støt medarbejdere med smerter i at blive i jobbet

Det er vigtigt at hjælpe en medarbejder med smerter med at holde en tilknytning til arbejdspladsen. Enten ved at tilpasse arbejdet eller ved at holde løbende samtaler under en sygemelding.

Hvis en medarbejder har svært ved at klare sit job på grund af smerter i muskler og led kan en plan for, hvordan medarbejderne kan blive i arbejde trods smerterne, medvirke til at undgå langvarigt sygefravær. I kan med fordel tage udgangspunkt i følgende punkter:

  1. Hold en fastholdelsessamtale
  2. Tilpas kravene i jobbet
  3. Følg op regelmæssigt
  4. Informer kollegerne
  5. Hold kontakt med sygemeldte

1. Hold en fastholdelsessamtale

Sørg for, at der bliver afholdt en samtale, hvor medarbejderen, som har ondt, og den nærmeste leder ser på medarbejdernes krav og ressourcer. Gennemgå opgaverne og tal om, hvilke opgaver der udløser smerter og besvær. Det er vigtigt, at den smerteramte selv har en aktiv rolle i at pege på problemer og løsninger. Spørg fx til hvilke tilpasninger på arbejdspladsen eller i opgaverne, der vil gøre det nemmere at klare arbejdsdagen.

2. Tilpas kravene i jobbet

Når I vil finde de rette tilpasninger af arbejdsopgaverne, kan I starte med at kortlægge, hvilke hindringer der er for at klare arbejdet. Vær især opmærksom på  tunge løft, skub og træk, uhåndterlige byrder, dårlige stillinger som vrid, foroverbøjning og løftede arme. Vær også opmærksom på stressende arbejdssituationer.

Tilpasninger af arbejdet kan bestå i at fritage den smerteramte fra fysisk belastende opgaver, sætte tempoet ned, give muligheder for hvile, indføre hjælpemidler, tilpasse arbejdsstationen eller organisere arbejdet på en mere hensigtsmæssig måde. Aftal, hvilke justeringer I kan lave her og nu og på længere sigt. Tilpasningerne kan være tidsbegrænsede eller mere permanente.

3. Følg op regelmæssigt

Når I har lavet en plan for fastholdelse, er det vigtigt at følge op og justere planen løbende. Det kan tage tid, inden en smerteramt er fuldt funktionsdygtig igen, men erfaringen er, at det vil lykkes langt bedre, hvis I er lidt tålmodige – især i starten. Aftal møder ugentlig eller oftere, hvor I følger op og drøfter arbejdsopgaver og arbejdsevne og evt. justerer.

4. Informer kollegerne

Når en medarbejder får tilpasset sine arbejdsopgaver, er det er vigtigt, at lederen informerer kollegerne om omfang og varighed, så der ikke opstår uklarheder. De aftaler, som leder og den smerteramte indgår, har ofte betydning for kollegernes arbejdssituation. Når kollegerne kender aftalerne og den smerteramtes begrænsninger, er det nemmere for dem at være forstående og støttende.

5. Hold kontakt med sygemeldte

En sygemeldt medarbejder har større chance for at beholde sit job, hvis tilknytningen til arbejdspladsen bevares. Derfor kan det være en hjælp at aftale et kort uformelt besøg på arbejdspladsen med en medarbejder, der er sygemeldt i længere tid. Her kan den sygemeldte få hilst på lederen og kollegerne, hvilket kan være med til at overskride en for mange vanskelig grænse ved at komme tilbage efter en sygemelding.

Aftal på forhånd, hvor I skal sidde, hvem der skal være med, og om medarbejderen vil rundt og hilse på kollegerne.

Den første kontakt til den sygemeldte kan typisk ske på 4., 5. eller 6. sygedag og helst på telefon. Regn ikke med, at den sygemeldte ser sin arbejdsmail. Samtalen vil typisk vare 10-15 minutter og handle om, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe den sygemeldte gradvist tilbage i arbejde, og hvordan der bliver taget hånd om dennes opgaver, mens vedkommende er væk. Senere kan der følges op med flere samtaler.

Kilder:

Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Merete Labriola, Aarhus Universitet og DEFACTUM.

Birgitte Poulsen, Cabi.

Riktlinjer vid ländryggbesær. Karolinska Instituttet. 2013. (Irene Jensen).

Mental Sundhed.dk