Tekniske foranstaltninger

De tekniske foranstaltninger handler om arbejdspladsens tekniske og fysiske indretning, dvs. hvilke materialer er der anvendt og hvilke tekniske løsninger er der taget i brug for at forhindre spredning af støv og materialer.

Tekniske foranstaltninger

Arbejdet med de tekniske foranstaltninger starter allerede, når arbejdspladsen designes. Man skal sikre de rigtige udsugnings- og ventilationsmuligheder i de arbejdslokaler, der skal bruges til at arbejde med eller bearbejde materialer, der indeholder eller afgiver nanomaterialer.

De materialer der anvendes i arbejdslokalerne fx skabe, vægge og gulv skal være glatte, støv afvisende og nemme at rengøre.

Der vil ofte være behov for at bruge flere tekniske foranstaltninger samtidigt. De tekniske foranstaltninger kan være: 

  • Mekanisk ventilation og anvendelse af filtre 
  • indkapsling af arbejdsprocesser i handskebokse
  • afskærmning i stinkskabe
  • aflukkede kabiner og støvtelte

Mekanisk ventilation og anvendelse af filtre

Punktudsugning monteres over det emne/sted hvor forureningen foregår evt. i en aflukket kabine, samtidig indblæses ren luft et andet sted i rummet.

På byggepladsen kan der være behov for at lave udsugning når der f.eks. udføres slibe opgaver

Luftrenserne med HEPA filtre bruges til luftrensning i indendørs byggeri. Luftrenseren opsamler de støvpartikler, der svæver i luften og begrænser spredning af støv fra de steder, hvor støvet produceres og sikrer at støvet ikke spredes til andre rum.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning i om ventilation på faste arbejdssteder

Indkapsling af arbejdsprocesser i handskebokse

En handskeboks er et fuldstændig lukket kabinet, hvor alle arbejdsoperationer foregår ved brug af de påmonterede handsker på kabinettets front og derved yder beskyttelse af både operatør og omgivelser. Luften suges ind i handskeboksen og ud igen gennem HEPA-filtre.

Stinkskabe og støvtelte

Et stinkskab er et delvist lukket arbejdsområde, hvor spredning af gasser, dampe og aerosoler til brugeren og andet personale er minimeret, og hvor brugeren beskyttes mod stænk og mindre utilsigtede eksplosioner. Et stinkskab er ventileret med en tvungen luftstrøm ind gennem en arbejdsåbning med justerbar størrelse.

Stinkskabet fungerer ved at have konstant undertryk i skabet i forhold til det rum, hvor skabet er placeret, således at der altid suges luft fra rummet og ind i skabet gennem lugeåbningen. De forurenede dampe, gasser og aerosoler bliver således suget ud af skabet via stinkskabets udsugningssystem og dermed væk fra brugeren og laboratoriet.

  • Sugets og kontrolanordningens funktion kontrolleres inden arbejdet påbegyndes - fx via stinkskabets flowvagt
  • Det sikres at stinkskabet er rengjort efter sidste brug.
  • Det undersøges, hvilke værnemidler der er påkrævet til det pågældende arbejde. Information om dette findes i Arbejdspladsbrugsanvisningen og afhænger bl.a. af de materialer, der skal arbejdes med.
  • Gennemgå og planlæg arbejdets flow og opgaver på forhånd, så relevante emner og udstyr kan placeres i stinkskabet inden arbejdet påbegyndes.

Opstillinger i stinkskabe

Opstillinger med forureningskilder placeres så langt inde i skabet som muligt og i en afstand fra sidevæggene der tillader fri luftpassage.

Større opstillinger, som har en smallere side, placeres med den lange side parallelt med luftbevægelsen

Apparater og større opstillinger placeres på stativ, der friholder disse fra bordpladen, således at luftflowet kan passere uhindret rundt om opstillingen. Massive opstiller undgås så vidt muligt.

På byggepladser kan der ved særlige opgaver være behov for at opsætte midlertidige afskærmninger for at forhindre at f.eks. slibestøv spredes i luften.

Læs mere i vejledning om arbejde i stinkskabe (Industriens Branchearbejdsmiljøråd)