Kemisk APV

I skal vurdere jeres brug af farlige kemiske stoffer og materialer i en særlig arbejdspladsvurdering (APV).

I skal vurdere jeres brug af farlige kemiske stoffer og materialer i en særlig arbejdspladsvurdering, APV, normalt omtalt som kemisk APV. Den udgør en del af virksomhedens almindelige APV. Brug oplysninger fra blandt andet sikkerhedsdatablade og tekniske datablade.

I skal blandt andet vurdere følgende forhold, før I bruger eller bliver udsat for kemiske stoffer og materialer:

 • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
 • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
 • Hvordan bruger I materialerne, fx blanding og påføringsmetoder?
 • Hvilke forbyggende foranstaltninger, fx afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal i træffe?

I kan blandt andet vurdere stofferne og materialernes farlighed ud fra deres
- mærkning og klassificering
- fysiske tilstand (pulver, aerosol, væske, granulat, pasta)
- eventuelle grænseværdier

Desuden skal I lave en liste over alle de produkter, I bruger i virksomheden.

Hvis I ved vurderingen finder frem til forhold, som skal ændres eller forbedres, skal I beskrive det i handlingsplanen til den almindelige APV.

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), hvis der er medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer APB’en beskriver, hvordan medarbejderne skal håndtere et stof eller materiale på arbejdspladsen.

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

Oplæring, instruktion og tilsyn

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere ved, hvordan de udfører deres arbejde uden at blive udsat for farlige kemiske stoffer og materialer.

Det betyder, at I skal oplære og instruere jeres medarbejdere i, hvordan de skal udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt, herunder oplyse dem om:

 • de helbredsmæssige risici ved kemiske stoffer og materialer.
 • sikker brug af tekniske hjælpemidler
 • korrekt brug af personlige værnemidler

- løbende føre tilsyn med, at medarbejderne følger jeres instruktion og udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Substitution

Arbejdsgiveren har pligt til at erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige eller mindre farlige, og det skal derfor altid undersøges, om der findes mindre farlige stoffer og materialer, der er teknisk egnede til den arbejdsproces, I skal udføre.

For at sammenligne to stoffer/materialer og finde det mindst farlige, kan man se på følgende:

 • Farepiktogrammer
 • H-sætninger
 • Kodenummer
 • Indholdsstoffer
 • Grænseværdier

Hjælp til at erstatte produkter

Når virksomheden skal erstatte et stof/materiale med et andet, kan arbejdsgiveren indhente forslag til andre produkter fra fx medarbejdere, arbejdsmiljørådgivere, leverandører og brancheforeninger. Det vil ofte være nødvendigt at indhente forslag fx fra flere forskellige leverandører, hvoraf mindst en bør have et bredt produktsortiment på det pågældende område, så man har undersøgt markedet.

Miljømærkede produkter

Mindre farlige produkter finder man nemmest ved at bruge produkter, som er mærket med miljømærkerne ”Blomsten” eller ”Svanen”. Man kan få miljømærkede produkter til bl.a. rengøring, maling til vægge og lofter, fugemasser.


Kilde: https://www.styrpaastofferne.dk/vaelg_rigtigt/substitution