Forebyg ulykker – hvad virker?

Ulykker forebygges bedst ved at se på den måde, arbejdet er organiseret, og de fælles værdier og holdninger om sikkerhed, der er på en arbejdsplads, frem for kun at se på, hvad den enkelte medarbejder skal gøre.

Det er sjældent udelukkende den enkelte medarbejders adfærd alene, som er skyld i en ulykke. Det handler derimod ofte om, hvordan arbejdet er organiseret og hvilken sikkerhedskultur - det vil sige fælles værdier og holdninger omkring sikkerhed - der findes på en arbejdsplads.

Sikkerhedskulturen - måden vi gør tingene på

Kulturen i en organisation eller gruppe er ”den måde vi gør tingene på her”. Når kulturen har betydning for sikkerheden, taler vi om sikkerhedskultur. Kulturen skabes gennem den kommunikation om sikkerhed, der er både i formelle møder om produktionen og ved sikkerhedsmøder, men det har også styr betydning, hvad der bliver talt om ved kaffemaskinen eller i andre uformelle sammenhænge.

En virksomhed kan godt have strenge regler om brug af sikkerhedsudstyr, men hvis medarbejderne ikke efterlever disse krav, og hvis ledelsen ikke håndhæver sikkerhedskravene hjælper det ikke noget.

Ledelsen skal gå forrest

Ledelsen er en afgørende faktor for, at sikkerheden bliver prioriteret i det daglige arbejde. Det er ledelsen, der i ord og handlinger skal gå forrest og vise, at sikkerhed er noget, man tager alvorligt.

Forskning har vist, at når ansvaret for sikkerhed bliver en del af ledelsens fokus og rolleopfattelse, påvirker det samspillet om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem.

Den enkelte medarbejders viden og holdninger til sikkerhed kommer sandsynligvis ikke i spil, hvis han eller hun arbejder et sted, hvor der generelt er en lav prioritering af sikkerheden.

Det er også vigtigt at ledere og medarbejdere løbende taler sammen om sikkerhed for at opretholde et godt sikkerhedsklima, der forebygger ulykker.

Kilder: Dyreborg J. FAIS. Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2008

Indsatser der virker

En indsats for at forebygge ulykker på arbejdspladsen er mest effektiv, hvis den fokuserer og kombinerer flere forskellige sikkerheds- eller informationstiltag på en gang. Det har en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker vist.

Tiltag til at forebygge arbejdsulykker kan både være rettet mod personen og mod de omgivelser, vi arbejder under eller en kombination af begge dele.
Tiltag til at forebygge arbejdsulykker kan både være rettet mod personen og mod de omgivelser, vi arbejder under eller en kombination af begge dele.

Sikkerhedstiltag rettet mod personen

Man kan skelne mellem flere forskellige måder at påvirke personer til at øge sikkerheden, eksempelvis ved at bearbejde medarbejdernes holdninger, adfærd eller styrke kroppens robusthed.

Bearbejdning af holdninger: Den grundlæggende antagelse for denne type sikkerhedstiltag er, at man kan påvirke holdninger til sikkerhed via oplysning. Ved at give viden og information til de relevante personer kan man påvirke adfærden - og i sidste ende mindske risikoen for arbejdsulykker.

Undersøgelser viser dog, at sikkerhedstiltag, der bygger på ændringer i holdninger, samlet set ikke har nogen effekt, når de står alene. Hvis der er direkte face-to-face kommunikation eller samtale mellem mennesker, kan det dog have en effekt. Det betyder noget for holdningen til sikkert arbejde, hvis en person får indtryk af, at kollegerne kigger skævt til en, hvis man ikke følger den sikre måde at gøre tingene på. Men her er det sandsynligvis mere normerne på arbejdspladsen, der påvirker adfærden, frem for personens egne holdninger.

Styrke kroppens robusthed Fysiologiske tiltag handler om at øge personens modstandsdygtighed for eksempel ved at styrke muskelkraften. Vores viden på dette område er stadig usikker, men det ser ikke ud til, at der er nogen effekt af denne type tiltag over for arbejdsulykker, som også skyldes en akut og uventet påvirkning. Man kan til gengæld godt forestille sig, at træning kan være virksomt i forhold til langtidspåvirkninger, der kan give kroniske skader og nedslidning.

Ændre adfærd: Tiltag, der retter sig mod at ændre personens adfærd kan være belønning af en bestemt type adfærd eller straf, hvis den ikke overholdes. Det kan for eksempel være opstilling af målsætninger, observation og efterfølgende feedback, coaching og problemløsning, bonussystemer og diverse former for sanktioner. Forskning viser dog, at effekten af den slags tiltag er højst usikker, når de står alene. Elementer kan dog have betydning, når de kombineres med andre typer tiltag.

Sikkerhedstiltag rettet mod omgivelserne

Normer, klima og kultur: Grundtanken i denne forebyggelsesstrategi er, at sikkerhedsklima, kultur eller sociale normer kan ændres gennem forskellige påvirkninger af organisationen. Sikkerhedskultur er de grundlæggende antagelser og værdier på en arbejdsplads, fx i forhold til sikkerhed, der er taget for givet og vedligeholdes af medlemmer af en gruppe og vil blive videregivet eksempelvis til nyansatte som måden vi gør det på her.

Strukturelle tiltag Strukturelle tiltag er tiltag, der retter sig mod omgivelserne. Det kan være ændringer i de fysiske, organisatoriske eller lovgivningsmæssige rammer. De virker både ved de sanktioner, der kan være knyttet fx til lovgivning eller ved den effekt, det har, at det fysiske miljø er indrettet på en bestemt måde.

Tekniske tiltag En type strukturelle tiltag er de såkaldt tekniske tiltag. For eksempel at man installerer sikkerhedsanordninger på maskiner eller fjerner farlige stoffer eller materialer, og andre ændringer i det fysiske miljø eller tekniske foranstaltninger, der direkte påvirker enkeltpersoners sikkerhed uden nødvendigvis at påvirke deres adfærd.

Administrative tiltag En anden type af strukturelle tiltag er administrative tiltag som fx lovgivning og håndhævelse af regler. Tiltag kan også være etableret på et frivilligt grundlag såsom lav forsikringspræmie, smileyordning eller certificering, der gør virksomheden til en mere attraktiv samarbejdspartner

Integrerede sikkerhedstiltag De integrerede sikkerhedstiltag er en fællesbetegnelse for tiltag, der kombinerer forskellige virkemidler rettet mod individet, gruppen eller organisationen. 

Kilder:

Review af ulykkesforebyggelsen – review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker. Johnny Dyreborg et al.

Kines P et al. Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. International Journal of Industrial Ergonomics 2011, 41: p 634-646