Mål sikkerheden og fasthold opmærksomheden

En god sikkerhedskultur er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det kræver, at I hele tiden har fokus på sikkerheden over en længere periode og tænker fremad.

Det er en god idé at måle virksomhedens sikkerhedsklima, så I kan følge med i, hvor langt virksomheden er med at leve op til sine egne mål for sikkerheden. Tilbagevendende målinger af arbejdspladsens sikkerhedsniveau og sikkerhedsklima gør det nemmere for ledelsen, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen at følge med i, hvor langt arbejdspladsen er i arbejdet med at leve op til egne mål for sikkerheden og eventuelt benchmarke sig med andre arbejdspladser.

Værktøjer til sikkerhedsmålinger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet forskellige værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til at måle sikkerheden. App’en Safety Observer kan give et billede af arbejdspladsens øjeblikkelige sikkerhedsniveau. Mens det såkaldte nordiske spørgeskema for sikkerhedskultur, (NOSACQ-50) kan bruges til at måle sikkerhedsklimaet - medarbejdernes opfattelse af, hvordan ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden – samt til at evaluerere sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Safety Observer

Safety Observer er en gratis app, som gør sikkerhedsarbejdet nemmere for en virksomhed at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og -adfærd på en arbejdsplads. Den kan bruges på mange typer arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler og skibe.

App’en giver et billede af sikkerhedsniveauet, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte observationer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys. Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren. Resultatet kan sammenlignes med tidligere målinger eller sammenlignes med andre arbejdspladser.

Læs mere om Safey Observer på NFA's hjemmeside 

Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima

Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima (Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire - NOSACQ-50) er et gratis værktøj, som arbejdspladser kan bruge til at få et billede af, hvordan medarbejderne opfatter at ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden. Spørgeskemaet består af 50 spørgsmål fordelt på 7 dimensioner.

Besvarelserne samles i en international database med over 350 studier, der giver mulighed for benchmarking og videreudvikling af sikkerhed. NOSACQ-50 er i øjeblikket oversat til over 30 sprog. Spørgeskemaet kan anvendes fuldt ud, eller det kan skræddersys til specifikke undersøgelser.

Læs mere om Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima 

Sæt målingerne i system

Faste målinger sikrer, at sikkerhed bliver et synligt fokusområde, og at der er et system til at finde og få beskrevet problemerne, så de kan blive løst det rigtige sted i organisationen. Populært sagt gælder det om at skabe synlighed og dialog om sikkerhedsforhold, så de rigtige informationer kommer frem til de rigtige personer, og man kan finde de rigtige løsninger på problemerne.

Målinger er dog kun noget værd, hvis de bliver fulgt op af handling. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen sikrer sig engagement og ressourcer fra ledelsen til at gennemføre og følge op på de problemer, som målingerne er med til at finde. Nogle steder har man eksempelvis valgt at lade sikkerhed være et fast punkt på ledelsesmøderne. Det kan sagtens være arbejdsmiljøorganisationen, der udfører selve målingerne, men ledelsen skal være med til at bakke op.

Vælg de rigtige ting at måle på

Når man går i gang med at måle sikkerheden, er det vigtigt at vælge de rigtige ting at måle på. De spørgsmål, man vælger, skal passe til de aktuelle udfordringer, der er på arbejdspladsen, og hvad man gerne vil have fokus på at forbedre.

På en industrivirksomhed kunne det fx være relevant at se på risikoen for faldulykker, maskinsikkerhed og om der er tilstrækkelig afskærmning og nødstop. På en byggeplads kunne fokus være på orden og rydelighed, sikre adgangs- og flugtveje og på, om de personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler bliver brugt og er i god stand. En kontorarbejdsplads kunne sætte fokus på temperatur, træk, lys og støj og at ledninger er fastgjort.

Inspiration til hvilke spørgsmål, man vil måle på, kan man finde flere forskellige steder, eksempelvis i Arbejdstilsynets vejledninger og tjeklister, branchevejledninger fra ens branchefællesskab eller fra forskningsbaserede spørgeskemaer som eksempelvis det nordiske spørgeskema om sikkerhedsklima eller Vision Zero. Det vigtigste er, at det er relevant og aktuelt for arbejdspladsen.

Fra måling til handling

Tal i et spørgeskema eller andre målinger skal omsættes til handling, der giver mening for alle på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at overveje flerstrengede indsatser, der involverer hele organisationen.

Målinger er et effektivt værktøj til at ’oversætte’ det, der foregår på en arbejdsplads til et sprog, som en topledelse kan forstå og forholde sig til. Det sikrer, at man skaber synlige resultater omkring, at der er styr på sikkerheden, og at der er et system til at finde og få beskrevet problemerne.

Når man skal omsætte målinger til handling, er det vigtigt at tage højde for, at sikkerhed kan forstås på forskellige måder forskellige steder i en organisation.

Mens sikkerhed for topledelsen handler om nøgletal, økonomi og indrapporteringer, handler det for mellemlederen om et konkret problem, og man er konstant på jagt efter nøglen til løsninger. For produktionsmedarbejderen handler det om den daglige praksis, kroppen på arbejde og forholdet til kollegerne og ledelsen. Så det, der giver mening i ledelsen, kan være uforståeligt for medarbejderne og vice versa.

Det er afgørende at være opmærksom på dette, når man skal omsætte tal fra en måling til handling, der kan være med til at forebygge ulykker.