Arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.

I medfør af § 43, § 55, stk. 1 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 61, stk. 3:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansattes arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

  1. Skærmterminal: Alfanumerisk eller grafisk skærm, uanset hvilken displayteknologi der benyttes.
  2. Skærmterminalarbejdsplads: System bestående af en skærmterminal, eventuelt udstyret med tastatur eller anden indlæsnings- eller styringsudstyr (mus m.v.), det programmel, der bestemmer samspillet mellem menneske og maskine, samt øvrigt tilbehør, herunder disketteenhed, telefon, modem, printer, konceptholder, arbejdsstol og arbejdsbord eller arbejdsflade samt de nærmeste omgivelser.

§ 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at skærmterminalarbejdspladser indrettes og forsynes med inventar således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Stk. 2. I forbindelse med operatørens og ejerens eller andre arbejdsgiveres vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici forbundet med arbejdet, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., skal det særlig for skærmterminalarbejdspladser vurderes, hvordan de påvirker de ansatte for så vidt angår eventuel risiko for synet, fysiske problemer og psykiske belastninger.

§ 4. Ved arbejde, hvor en ansat regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i §§ 5-7.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke ved

  1. edb-systemer i forbindelse med fører- eller betjeningspladser på køretøjer og maskiner,
  2. bærbare computere (pc'er), som ikke fast bruges på en arbejdsplads,
  3. regnemaskiner og alt udstyr, der har et lille display til at vise tekst eller måleværdier, som er nødvendige for den direkte anvendelse af dette udstyr, eller
  4. traditionelle skrivemaskiner med display.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet ved skærmterminal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde eller pauser, så belastningen ved skærmterminalarbejdet nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

§ 6. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at skærmterminalarbejdspladsen indrettes i overensstemmelse med kravene i bilag 1.

§ 7. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn

  1. inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes,
  2. med jævne mellemrum herefter og
  3. når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminal.

Stk. 2. Undersøgelser omfattet af stk. 1 skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis en undersøgelse som nævnt i stk. 1 og 2 viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1-3, viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1-3, uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid. Arbejdsgiveren har desuden pligt til at sikre, at den ansatte får udleveret briller eller kontaktlinser som nævnt i stk. 4 uden omkostninger for den ansatte.

§ 8. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv nr. 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3, 5 og 6 og § 7, stk. 5.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 397 af 15. maj 2008 om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg ophæves.

Arbejdstilsynet, den 29. juni 2015

Peter Vesterheden/Katrine Krone

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1990 nr. L 156, side 14), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21) , og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.