Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

I medfør af §§ 17, 43, 43 a, § 55, stk. 1, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16, og omfatter sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Symboler til markedsføring af farlige stoffer og blandinger, produkter og/eller udstyr berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed: En signalgivning, der – anvendt i forbindelse med en bestemt genstand, en bestemt aktivitet eller en bestemt situation – efter omstændighederne ved hjælp af et sikkerhedsskilt, en farve, et lysende eller akustisk signal, en mundtlig anvisning eller en tegngivning giver en anvisning eller en forskrift vedrørende sikkerhed og sundhed.
 2. Forbudssignal: Et signal, der forbyder en adfærd, der vil kunne frembyde fare.
 3. Advarselssignal: Et signal, der advarer mod en risiko eller fare.
 4. Påbudssignal: Et signal, der foreskriver en bestemt adfærd.
 5. Redningssignal eller signal, der angiver flugtvej: Et signal, der giver anvisning vedrørende nødudgange eller førstehjælps- eller redningsudstyr.
 6. Anvisningssignal: Et signal, der giver andre anvisninger end de signaler, som er nævnt i nr. 2-5.
 7. Sikkerhedsskilt: Et skilt, der ved en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram giver en bestemt anvisning, og som er gjort klart synligt ved hjælp af en tilstrækkelig belysning.
 8. Supplerende skilt: Et skilt, der anvendes sammen med et sikkerhedsskilt som defineret i nr. 7, og som giver yderligere oplysninger.
 9. Sikkerhedsfarve: En farve, der er tillagt en bestemt betydning.
 10. Symbol eller piktogram: Et billede, der illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende flade.
 11. Lyssignal: Et signal, der udsendes gennem en anordning bestående af gennemsigtige eller gennemskinnelige materialer, der oplyses indefra eller bagfra, således at det selv fremstår som en lysende overflade.
 12. Lydsignal: Et indkodet lydsignal, der udsendes og udbredes ved hjælp af en anordning uden anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.
 13. Mundtlig anvisning: Et forudbestemt mundtligt budskab med anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.
 14. Tegngivning: En bevægelse eller gestus med arme eller hænder i kodet form med henblik på at vejlede personer, der udfører manøvrer, der kan udgøre en risiko eller fare for de ansatte.

§ 3. Hvor der kan opstå fare, der ikke kan imødegås tilstrækkeligt ved tekniske foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af anden lovgivning, samt hvis aktivitetens karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter, som er anført i bilag 1, følges.

Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.v. følges for:

 1. sikkerhedsskilte, som er anført i bilag 2,
 2. lydsignaler, som er anført i bilag 3,
 3. lyssignaler, som er anført i bilag 4,
 4. mundtlige anvisninger, som er anført i bilag 5,
 5. tegngivning, som er anført i bilag 6,
 6. afmærkning af beholdere og rørsystemer, som er anført i bilag 7,
 7. afmærkning og placering af ildslukningsmateriel, som er anført i bilag 8, og
 8. afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt af færdselsveje, som er anført i bilag 9.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i betydningen og anvendelsen af signalgivning.

§ 6. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra §§ 3-5, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 672 af 16. juni 2010 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på offshoreanlæg ophæves.

Stk. 3. Den standard, som er nævnt i bilag 1, pkt. 4.1, kundgøres ikke i Lovtidende. Den pågældende standard ligger til gennemsyn hos Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015

Peter Vesterheden /Katrine Krone

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 23, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.

Bilag

Generelle forskrifter for signalgivning vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

Forskrifter for sikkerhedsskilte

Forskrifter for lydsignaler

Forskrifter for lyssignaler

Forskrifter for mundtlige anvisninger

Forskrifter for tegngivning

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Forskrifter for afmærkning og placering af ildslukningsmateriel

Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare, samt af færdselsveje