Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 1)

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C eller D, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel A, B, C og D anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Når den tilskadekommendes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekommendes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 8. Når den tilskadekommendes alder opgjort i år og måneder ligger mellem alderen angivet i tabel D og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren i tabel D og faktoren angivet i stk. 9.

Stk. 9. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel E, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de rest-år, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C, D og E er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

  1. En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
  2. En rentefod på 3,13 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2012 til 2016. For året 2012 er anvendt Nationalbankens opgjorte årsgennemsnitlige effektive rente for 30-årige realkreditobligationer. For årene 2013 til 2016 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
  3. En beskatning af kapitalafkast på 37,68 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2017 for bundskatten (10,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (2,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,69 pct.).
  4. En beskatning af løbende ydelse på 37,68 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2017 for bundskatten (10,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (2,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,69 pct.).
  5. En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,82 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2014 til 2018.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1275 af 28. oktober 2016 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2017 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. oktober 2017

Troels Lund Poulsen / Thomas Hjortenberg 

Note: Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.