Lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.

I medfør af § 4 a, § 55, stk. 1 og 2, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1381 af 1. december 2017 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Stk. 2. Arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling omfattet af § 3, må kun udføres af personer, herunder entreprenører, der fungerer som selvstændige erhvervsdrivende, der ifølge en lægelig vurdering skønnes at være egnet hertil.

Stk. 3. Arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling omfattet af § 3, må i øvrigt kun udføres af personer omfattet af stk. 2, hvis helbredstilstand ikke derved udsættes for forringelse.

§ 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at den ansatte, der skal udføre arbejde under forhold, som kan tænkes at udsætte den ansatte for en effektiv dosis, der overstiger 6 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over 15 mSv pr. år for øjelinsen eller over 150 mSv pr. år for huden og ekstremiteterne, gennemgår en lægeundersøgelse med henblik på at bestemme den ansattes egnethed til det pågældende arbejde. For personer, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, påhviler de nævnte pligter den pågældende selv.

Stk. 2. Lægeundersøgelsen skal finde sted, inden arbejdet påbegyndes.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sikre, at en ansat, der udfører arbejde omfattet af § 3, gennemgår en rutinemæssig undersøgelse af helbredstilstanden med henblik på en vurdering af, om den ansatte fortsat er egnet til at udføre det pågældende arbejde. Undersøgelsen fastlægges og udføres under hensyn til arten og omfanget af udsættelsen for ioniserende stråling samt til den ansattes helbredstilstand. Helbredstilstanden skal dog vurderes mindst én gang årligt og hyppigere, hvis bestrålingsforholdene eller helbredstilstanden kræver det. For personer, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, påhviler de nævnte pligter den pågældende selv.

Stk. 2. Lægeundersøgelsen skal suppleres med de yderligere undersøgelser, dekontaminering og nødbehandlinger, som lægen anser for nødvendige.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for undersøgelsen mv. af de pågældende.

§ 5. Hvis en person omfattet af § 2, stk. 2, på grund af uregelmæssigheder som følge af uheld, fejlbetjening eller af andre årsager er blevet eller må formodes at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladte omfang ifølge de regler om dosisgrænser for ioniserende stråling, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen, skal arbejdsgiveren omgående træffe de fornødne foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal endvidere underrette Sundhedsstyrelsen og den læge, der er nævnt i § 6, stk. 1, eller, hvis en sådan ikke er foreskrevet, Arbejdstilsynet og anlæggets sikkerhedsorganisation. For personer, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, påhviler nævnte pligter den pågældende selv.

Stk. 2. Lægen skal snarest muligt foretage de fornødne undersøgelser af den pågældende.

§ 6. Til ethvert anlæg, hvor beskæftigelse omfattet af § 3 forekommer, skal der være knyttet en læge, der står uden for denne beskæftigelse.

Stk. 2. Denne læge foretager undersøgelser omfattet af §§ 3-5, jf. dog stk. 3, og skal til stadighed holde sig underrettet om det pågældende arbejde og de sundhedsmæssige problemer, som er forbundet dermed.

Stk. 3. Undersøgelsen omfattet af § 3 kan foretages af den pågældendes sædvanlige læge.

§ 7. Udgifterne til lægeundersøgelser mv. af en person omfattet af § 2, stk. 2, afholdes af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at lægeundersøgelser mv. kan foregå uden tab af indtægt for den undersøgte og normalt i arbejdstiden.

§ 8. Undersøgelser omfattet af §§ 3-5 skal udføres i overensstemmelse med gældende praksis for tilsvarende undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Den læge, der foretager undersøgelse omfattet af § 3, indsender erklæring om undersøgelsen til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Arbejdstilsynet meddeler den pågældende arbejdsgiver, eller, såfremt arbejdet ikke skal udføres for en arbejdsgiver, den undersøgte, at arbejdet kan påbegyndes.

Stk. 3. Den læge, der foretager undersøgelse mv. omfattet af §§ 4 og 5, indsender erklæring om undersøgelsen mv. til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Resultatet af undersøgelsen mv. af de undersøgte må ikke overlades til arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet træffer beslutning om eventuelt nødvendige foranstaltninger, om fornødent efter forhandling med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Den læge, der forestår undersøgelser omfattet af denne bekendtgørelse, skal opbevare resultaterne og optegnelser, der ligger til grund herfor, indtil den undersøgte er fyldt eller ville være fyldt 75 år, dog i mindst 30 år efter den undersøgtes ophør med arbejdet, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

§ 9. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, der implementeres ved denne bekendtgørelse.

§ 10. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet efter § 67 i offshoresikkerhedsloven.

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde:

1) Den arbejdsgiver, der overtræder § 2, stk. 2 eller 3, § 3, 1. pkt., § 4, 1-3. pkt., § 5, stk. 1., 1. og 2. pkt., eller § 6, stk. 1.

2) Den læge, der overtræder § 8, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. og 2. pkt., eller stk. 4.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 848 af 29. juni 2015 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. ophæves.

Arbejdstilsynet, den 5. januar 2018

Søren Kryhlmand

/ Hans Erik Christensen

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2013/59/EURATOM af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom, EU-Tidende 2014, nr. L 13, side 1, som berigtiget i EU-Tidende 2016, nr. L 72, side 69, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.