Bilag 2 - Grænseværdier for luftforureninger m.v.

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer

Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

         
CAS-nr.*
Stof
ppm
mg/m 3
Anm.
75-07-0
Acetaldehyd (1996)
25
45
LK
67-64-1
Acetone
250
600
E
75-86-5
Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000)
1
3,5
H
75-05-8
Acetonitril (2007)
40
70
EH
98-86-2
Acetophenon (1996)
10
49
 
 
Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen
-
-
 
 
Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan
-
-
 
 
Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-
chlorethan
-
-
 
50-78-2
Acetylsalicylsyre
-
5
 
107-02-8
Acrolein (2018)
0,02
0,05
E
79-06-1
Acrylamid
-
0,03
HK
107-13-1
Acrylonitril
2
4
HK
79-10-7
Acrylsyre (2018)
2
5,9
EHS4)
 
Acrylsyreethylester, se ethylacrylat
-
-
 
 
Acrylsyremethylester, se methylacrylat
-
-
 
124-04-9
Adipinsyre (1996)
-
5
 
111-69-3
Adiponitril (1996)
2
8,8
H
 
AGE, se allylglycidylether
-
-
 
309-00-2
Aldrin
-
0,25
HK
107-18-6
Allylalkohol
2
4,8
EH
107-11-9
Allylamin (1994)
2
4,7
H
107-05-1
Allylchlorid
1
3
K
106-92-3
Allylglycidylether
5
22
LHK
 
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether
-
-
 
2179-59‑1
Allylpropyldisulfid
2
12
 
7429-90‑5
Aluminium, pulver og støv, total (2005)
-
5
 
 
Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminium, alkyler, beregnet som Al
-
2
 
 
Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005)
-
1
 
1344-28‑1
Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005)
-
5
 
 
Aluminiumoxid, beregnet som Al,
respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminiumrøg, beregnet som Al
-
5
 
 
Aminobenzen, se anilin
-
-
 
 
Aminobutan, se butylamin
-
-
 
141-43-5
2-Aminoethanol (1996)
1
2,5
EH
504-29-0
2-Aminopyridin
0,5
2
 
61-82-5
Amitrol (2018)
-
0,2
EK
 
Ammat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
7664-41‑7
Ammoniak (2002)
20
14
E
12125-02‑9
Ammoniumchloridrøg
-
10
 
3825-26‑1
Ammoniumperfluoroctanoat (1996)
-
0,01
H
7773-06‑0
Ammoniumsulfamat
-
10
 
123-92-2
Amylacetat, alle isomere (1996)
50
271
E
620-11-1
       
624-41-9
       
625-16-1
       
626-38-0
       
628-63-7
       
 
Amylaldehyd, se valeraldehyd
-
-
 
62-53-3
Anilin
1
4
HK
90-04-0
o-Anisidin
0,1
0,5
HK
104-94-9
p-Anisidin
0,1
0,5
H
 
Anon, se cyclohexanon
-
-
 
7440-36‑0
Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin
-
0,5
 
 
Antimonbrinte, se stibin
-
-
 
86-88-4
ANTU
-
0,3
K
7440-38‑2
Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat
-
0,01
K
 
Arsenbrinte, se arsin
-
-
 
7784-42‑1
Arsin
0,01
0,03
K
12172-73‑5
Asbest (2005)
 
0,1
K
77536-66‑4
   
fiber/cm3
 
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
 
Asfaltrøg, se bitumenrøg
-
-
 
1912-24-9
Atrazin
-
2
K
12174-11‑7
Attapulgitfibre
 
1
fiber/cm3
 
 
3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin
-
-
 
 
Azimethylen, se diazomethan
-
-
 
86-50-0
Azinphosmethyl
-
0,2
H
 
Aziridin, se ethylenimin
-
-
 
7782-79‑8
Azoimid
0,1
0,2
L
7440-39‑3
Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba
-
0,5
E
 
Baytex, se fenthion
-
-
 
17804-35‑2
Benomyl
-
5
K
71-43-2
Benzen (1996)
0,5
1,6
EHK
 
1,2-Benzendiol, se pyrocatechol
-
-
 
 
1,3-Benzendiol, se resorcinol
-
-
 
 
p-Benzendiol, se hydroquinon
-
-
 
552-30-7
1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996)
-
0,04
L
 
1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril
-
-
 
 
p-Benzoquinon, se Quinon
-
-
 
98-88-4
Benzoylchlorid (2002)
0,5
2,8
L
94-36-0
Benzoylperoxid
-
5
 
140-11-4
Benzylacetat (2002)
10
61
 
85-68-7
Benzylbutylphthalat (1994)
-
3
 
100-44-7
Benzylchlorid
1
5
LK
7440-41‑7
Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be
-
0,001
K
 
BGE, se n-butylglycidylether
-
-
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2018)
-
2
E
92-52-4
Biphenyl
0,2
1
 
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordi-
ethylether
-
-
 
542-88-1
Bis(chlormethyl)ether
0,001
0,005
K
 
Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin
-
-
 
 
Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether
-
-
 
 
Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdig fraktion af totalstøv
-
1
 
 
Bladan, se parathion
-
-
 
7439-92‑1
Bly, pulver, støv, røg og uorganiske for-
bindelser, beregnet som Pb (1996)
-
0,05
E
78-00-2
Blytetraethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
75-74-1
Blytetramethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
 
Blåsyre, se hydrogencyanid
-
-
 
 
Bomuldstøv (råbomuld)
 
0,5
 
 
Borax, se natriumtetraborat, decahydrat
-
-
 
 
Borethan, se diboran
-
-
 
1303-86‑2
Boroxid
-
10
 
10294-33‑4
Bortribromid
1
10
L
7637-07‑2
Bortrifluorid
1
3
L
 
Brintoverilte, se hydrogenperoxid
-
-
 
7726-95‑6
Brom
0,1
0,7
E
314-40‑9
Bromacil
-
5
 
 
Brombrinte, se hydrogenbromid
-
-
 
 
Bromchlophos, se dibrom
-
-
 
151-67‑7
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
5
40
 
74-96-4
Bromethan (1994)
5
22
HK
 
Bromethen, se vinylbromid
-
-
 
75-25-2
Bromoform
0,5
5
H
7789-30‑2
Brompentafluorid
0,1
0,7
 
106-99-0
1,3-Butadien
10
22
K
106-97-8
n-Butan
500
1200
 
 
Butandion, se diacetyl
-
-
 
71-36-3
Butanol, alle isomere
50
150
LH
75-65-0
       
78-83-1
       
78-92-2
       
35296-72‑1
       
78-93-3
Butanon (1994)
50
145
EH
109-79‑5
1-Butanthiol
0,5
1,5
 
 
2-Butenal, se crotonaldehyd
-
-
 
 
1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether
-
-
 
 
2-Butoxyethanol, se butylglycol
-
-
 
7580-85‑0
2-tert-Butoxyethanol (1994)
25
120
 
 
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldi-glycol
-
-
 
 
2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat
-
-
 
105-46-4
Butylacetat, alle isomere
150
710
 
110-19-0
       
123-86-4
       
540-88-5
       
141-32-2
n-Butylacrylat (1996)
2
11
E
 
Butylalkohol, se butanol
-
-
 
75-64-9
Butylamin, alle isomere
5
15
LH
78-81-9
       
109-73-9
       
13952-84‑6
       
 
Butylcellosolve, se butylglycol
-
-
 
112-34-5
Butyldiglycol (2007)
10
68
E
2426-08‑6
n-Butylglycidylether
6
30
K
111-76-2
Butylglycol (2000)
20
98
EH
112-07-2
Butylglycolacetat (2000)
20
134
EH
 
Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol
-
-
 
 
2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol
-
-
 
 
Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
-
-
 
138-22-7
n-Butyllactat
5
30
 
 
Butylmercaptan, se 1-butanthiol
-
-
 
97-88-1
n-Butylmethacrylat (1996)
25
145
 
 
tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
89-72-5
o-sec-Butylphenol
5
30
H
98-54-4
p-tert-Butylphenol
0,08
0,5
H
98-51-1
p-tert-Butyltoluen (1996)
1
6,1
 
110-65-6
1,4-butyndiol (2018)
-
0,5
E
7440-43‑9
Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000)
-
0,005
K
7778-44‑1
Calciumarsenat
-
1
 
156-62-7
Calciumcyanamid
-
0,5
 
 
Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1305-62‑0
Calciumhydroxid
-
5
E
1305-62-0
Calciumhydroxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
1305-78‑8
Calciumoxid
-
2
 
1305-78-8
Calciumoxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
8001-35‑2
Camphechlor
-
0,5
HK
76-22-2
Campher, syntetisk
2
12
 
 
Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin
-
-
 
2425-06‑1
Captafol
-
0,1
HK
133-06-2
Captan
-
5
K
63-25-2
Carbaryl
-
5
HK
1563-66‑2
Carbofuran
-
0,1
 
1333-86‑4
Carbon black
-
3,5
K
124-38-9
Carbondioxid
5000
9000
E
75-15-0
Carbondisulfid (2011)
5
15
EH
630-08-0
Carbonmonoxid (2018)
20
23
E
630-08-0
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Carbonmonoxid (1996)
25
29
 
558-13-4
Carbontetrabromid
0,1
1,4
 
 
Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
75-44-5
Carbonylchlorid (2002)
0,02
0,08
E
353-50-4
Carbonylfluorid
2
6
 
 
Catechol, se pyrocatechol
-
-
 
 
Cellosolve, se ethylglycol
-
-
 
 
Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
7782-50‑5
Chlor (2007)
0,5
1,5
E S
107-20-0
Chloracetaldehyd
1
3
LK
78-95-5
Chloracetone (1994)
1
3,8
LH
532-27-4
α-Chloracetophenon
0,05
0,3
 
79-04-9
Chloracetylchlorid
0,05
0,2
 
108-90-7
Chlorbenzen (2007)
5
23
E
2698-41‑1
o-Chlorbenzylidenmalonnitril
0,05
0,4
LH
 
Chlorbrinte, se hydrogenchlorid
-
-
 
74-97-5
Chlorbrommethan
200
1050
 
126-99-8
2-Chlor-1,3-butadien
1
3,6
LHK
 
Chlorcyan, se cyanochlorid
-
-
 
57-74-9
Chlordan
-
0,5
HK
75-68-3
1-Chlor-1,1-difluorethan (1996)
1000
4110
 
75-45-6
Chlordifluormethan (1994)
500
1770
E
10049-04‑4
Chlordioxid
0,1
0,3
 
96-34-4
Chloreddikesyremethylester (2002)
1
5
H
 
1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin
-
-
 
 
Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
 
Chloreret camphen, se camphechlor
-
-
 
 
Chlorethan, se ethylchlorid
-
-
 
 
2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd
-
-
 
107-07-3
2-Chlorethanol
1
3
LH
 
Chlorethen, se vinylchlorid
-
-
 
 
Chlormethan, se methylchlorid
-
-
 
 
1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen
-
-
 
600-25-9
1-Chlor-1-nitropropan
2
10
 
67-66-3
Chloroform (2002)
2
10
EHK
 
2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien
-
-
 
76-15-3
Chlorpentafluorethan
1000
6300
 
95-57-8
Chlorphenol og salte heraf, beregnet som
-
0,5
H
106-48-9
chlorphenol (1994)
     
108-43-0
       
25167-80‑0
       
76-06-2
Chlorpicrin
0,1
0,7
 
 
3-Chlorpropen, se allylchlorid
-
-
 
598-78-7
2-Chlorpropionsyre (1994)
0,1
0,44
H
2921-88‑2
Chlorpyrifos
-
0,2
H
2039-87‑4
o-Chlorstyren
50
285
 
 
α-Chlortoluen, se benzylchlorid
-
-
 
95-49-8
o-Chlortoluen
50
285
H
7790-91‑2
Chlortrifluorid
0,1
0,4
L
75-72-9
Chlortrifluormethan (1996)
1000
4270
 
 
2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren
-
-
 
7440-47‑3
Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr
-
0,5
E
7738-94‑5
Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen strontiumchromat
-
0,005
K
2971-90‑6
Clopidol (1994)
-
10
 
7440-48‑4
Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000)
-
0,01
K
10210-68‑1
Cobaltcarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
16842-03‑8
Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
95-48-7
Cresol, alle isomere
5
22
EH
106-44-5
       
108-39-4
       
1319-77‑3
       
26447-14‑3
Cresylglycidylether
10
70
 
 
Cresylsyre, se cresol
-
-
 
14464-46‑1
Christobalit, total
 
0,15
 
14464-46‑1
Christobalit, respirabel
 
0,05
K
12001-28‑4
Crocidolit
 
0,3
fiber/cm3
L
123-73-9
Crotonaldehyd
2
6
H
4170-30‑3
       
299-86-5
Crufomat (1994)
-
5
 
 
Cumen, se isopropylbenzen
-
-
 
420-04-2
Cyanamid (2007)
0,58
1
EH
 
Cyanbrinte, se hydrogencyanid
-
-
 
143-33-9
Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN
-
1
EL5)H
151-50-8
(2018)
     
592-01-8
       
2408-36‑8
       
 
2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat
-
-
 
506-77-4
Cyanochlorid
0,1
0,3
 
 
Cyanogen, se dicyan
-
-
 
110-82-7
Cyclohexan (1996)
50
172
E
108-93-0
Cyclohexanol
50
200
 
108-94-1
Cyclohexanon (1996)
10
41
EH
110-83-8
Cyclohexen
300
1015
 
 
Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol
-
-
 
108-91-8
Cyclohexylamin
10
40
H
 
Cyclonit, se RDX
-
-
 
542-92-7
Cyclopentadien
75
200
 
287-92-3
Cyclopentan
300
850
 
120-92-3
Cyclopentanon (1994)
25
90
 
 
Cymen, se methylisopropylbenzen
-
-
 
21351-79‑1
Cæsiumhydroxid
-
2
 
94-75-7
2,4-D (2000)
-
1
H
 
Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre
-
-
 
 
DBP, se dibutylphthalat
-
-
 
50-29-3
DDT
-
1
K
 
DDVP, se dichlorvos
-
-
 
17702-41‑9
Decaboran
0,05
0,3
H
34464-38‑5
Decan, andre isomere end n-decan (1994)
65
350
 
124-18-5
n-Decan (1994)
45
250
 
 
DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
126-75-0
Demeton
0,01
0,1
H
298-03-3
       
8065-48‑3
       
867-27-6
Demeton-methyl
0,05
0,5
H
919-86-8
       
8022-00‑2
       
 
DGE, se diglycidylether
-
-
 
57041-67-5
Desfluran (2012)
5
35
 
123-42-2
Diacetonealkohol
50
240
 
431-03-8
Diacetyl (2018)
0,02
0,07
E
131-17-9
Diallylphthalat (1994)
-
3
 
 
α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin
-
-
 
 
4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin
-
-
 
 
Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
 
1,5
 
 
Diazid, se diazinon
-
-
 
333-41-5
Diazinon
-
0,1
H
334-88-3
Diazomethan
0,2
0,4
K
 
Dibenzothiazin, se phenothiazin
-
-
 
 
Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid
-
-
 
523-31-9
Dibenzylphthalat (1994)
-
3
 
19287-45‑7
Diboran
0,1
0,1
 
300-76-5
Dibrom
-
3
 
96-12-8
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,001
0,01
K
75-61-6
Dibromdifluormethan
100
860
 
106-93-4
1,2-Dibromethan
0,1
1
HK
102-81-8
2-N-Dibutylaminoethanol (1996)
0,5
3,5
H
128-37-0
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)
-
10
 
2528-36‑1
Dibutylphenylphosphat (1994)
0,3
3,5
H
107-66-4
Dibutylphosphat
1
8,6
 
84-74-2
Dibutylphthalat (1994)
-
3
 
7572-29‑4
Dichloracetylen
0,1
0,4
LK
95-50-1
1,2-Dichlorbenzen (2002)
20
122
EH
106-46-7
1,4-Dichlorbenzen (2018)
2
12
EKH
764-41-0
1,4-Dichlor-2-buten (1996)
0,005
0,025
HK
111-44-4
2,2'-Dichlordiethylether
5
30
HK
75-71-8
Dichlordifluormethan (1994)
500
2475
 
 
Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether
-
-
 
118-52-5
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
-
0,2
 
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
-
-
 
75-34-3
1,1-Dichlorethan (2002)
100
412
EH
107-06-2
1,2-Dichlorethan
1
4
HK
75-35-4
1,1-Dichlorethen (2018)
2
8
E
156-59-2
1,2-Dichlorethen
200
790
 
156-60-5
       
540-59-0
       
 
Dichlorethyn, se dichloracetylen
-
-
 
75-43-4
Dichlorfluormethan
10
40
 
75-09-2
Dichlormethan (2018)
35
122
EHK
594-72-9
1,1-Dichlor-1-nitroethan
2
12
L
 
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D
-
-
 
78-87-5
1,2-Dichlorpropan
75
350
 
542-75-6
1,3-Dichlorpropen
1
5
HK
78-88-6
Dichlorpropen, alle isomere
1
5
H
563-54-2
       
563-57-5
       
563-58-6
       
26952-23‑8
       
75-99-0
2,2-Dichlorpropionsyre
1
6
 
76-14-2
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994)
500
3500
 
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos
-
-
 
62-73-7
Dichlorvos
0,1
1
HK
141-66‑2
Dicrotophos
-
0,25
H
460-19‑5
Dicyan
10
20
 
84-61-7
Dicyclohexylphthalat (1994)
-
3
 
77-73-6
Dicyclopentadien (1996)
0,5
2,7
 
60-57-1
Dieldrin
-
0,25
HK
111-42-2
Diethanolamin (1996)
0,46
2
H
109-89-7
Diethylamin (1996)
5
15
EH
100-37-8
2-Diethylaminoethanol (1996)
2
9,6
H
 
Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se di-
ethylphthalat
-
-
 
 
Diethylendiamin, se piperazin
-
-
 
 
Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid
-
-
 
 
Diethylendioxid, se 1,4-dioxan
-
-
 
111-46‑6
Diethylenglycol
2,5
11
 
 
Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan
-
-
 
111-77‑3
Diethylenglycolmonomethylether (2007)
10
50
EH
 
Diethylenimidoxid, se morpholin
-
-
 
111-40‑0
Diethylentriamin
1
4
H
 
Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-
ethanol
-
-
 
60-29-7
Diethylether (1996)
100
309
E
117-81‑7
Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994)
-
3
 
 
Diethylketon, se 3-pentanon
-
-
 
 
Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion
-
-
 
84-66-2
Diethylphthalat (1994)
-
3
 
75-61-6
Difluordibrommethan
100
860
 
 
Difluordichlormethan, se dichlordifluor-
methan
-
-
 
7783-41‑7
Difluoroxid
0,05
0,1
L
2238-07‑5
Diglycidylether
0,1
0,53
 
 
Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid
-
-
 
108-83-8
Diisobutylketon
25
150
 
84-69-5
Diisobutylphthalat (1994)
-
3
 
 
1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
 
1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat
-
-
 
 
2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat
-
-
 
 
2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat
-
-
 
26761-40‑0
Diisodecylphthalat (1994)
-
3
 
28553-12‑0
Diisononylphthalat (1994)
-
3
 
27554-26‑3
Diisooctylphthalat (1994)
-
3
 
108-18-9
Diisopropylamin
5
20
H
108-20-3
Diisopropylether
250
1050
 
 
Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin
-
-
 
109-87-5
Dimethoxymethan
1000
3100
 
127-19-5
N,N-Dimethylacetamid
10
36
EH
124-40-3
Dimethylamin (1996)
2
3,8
E
121-69-7
N,N-Dimethylanilin
5
25
HK
 
Dimethylbenzen, se xylen
-
-
 
108-84-9
1,3-Dimethylbutylacetat
50
300
 
115-10-6
Dimethylether (1994)
1000
1920
E
598-56-1
N,N-Dimethylethylamin (2005)
5
15
 
68-12-2
N,N-Dimethylformamid (2011)
5
15
EH
 
2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon
-
-
 
57-14-7
1,1-Dimethylhydrazin (2000)
0,01
0,025
HK
131-11-3
Dimethylphthalat (1994)
-
3
 
77-78-1
Dimethylsulfat
0,01
0,05
HK
67-68-5
Dimethylsulfoxid (2005)
50
160
 
 
O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel
-
-
 
99-65-0
Dinitrobenzen, alle isomere
0,15
1
H
100-25-4
       
528-29-0
       
25154-54‑5
       
497-56-3
Dinitro-o-cresol
-
0,2
H
534-52-1
       
1335-85-9
       
10024-97‑2
Dinitrogenoxid (1994)
50
90
 
121-14-2
2,4-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
606-20-2
2,6-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
610-39-9
Dinitrotoluen, alle isomere (1996)
-
0,15
HK
25321-14‑6
       
 
Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
123-91-1
1,4-Dioxan (2011)
10
36
EHK
78-34-2
Dioxathion
-
0,2
H
122-39-4
Diphenylamin
-
5
 
 
N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin
-
-
 
101-84-8
Diphenylether (2018)
1
7
E
101-68-8
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
0,005
0,05
K
 
Diphenyloxid, se diphenylether
-
-
 
34590-94‑8
Dipropylenglycolmethylether (1994)
50
309
EH
 
Dipropylketon, se 4-Heptanon
-
-
 
2764-72‑9
Diquat, totalstøv (1996)
-
0,5
H
2764-72-9
Diquat, respirabel (1996)
-
0,1
H
149-26-8
Disul
-
5
 
97-77-8
Disulfiram
-
2
 
 
Disulfoton, se disyston
-
-
 
298-04-4
Disyston
-
0,1
H
330-54-1
Diuron
-
5
K
91-14-5
Divinylbenzen, alle isomere
10
50
 
105-06-6
       
108-57-6
       
1321-74‑0
       
 
DMA, se dimethylamin
-
-
 
 
DNT, se dinitrotoluen
-
-
 
 
Dursban, se chlorpyrifos
-
-
 
 
EDA, se ethylendiamin
-
-
 
64-19-7
Eddikesyre (2018)
10
25
E
108-24-7
Eddikesyreanhydrid
5
20
L
 
Eddikesyreethylester, se ethylacetat
-
-
 
115-29-7
Endosulfan
-
0,1
H
72-20-8
Endrin
-
0,1
H
13838-16‑9
Enfluran
2
15
 
106-89-8
Epichlorhydrin
0,5
1,9
HK
2104-64‑5
EPN (1996)
-
0,1
H
 
1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid
-
-
 
 
1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
556-52-5
2,3-Epoxy-1-propanol
0,2
1
LK
 
1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether
-
-
 
12510-42‑8
Erionitfibre
 
0,5
K
66733-21‑9
   
fiber/cm3
 
107-22-2
Ethandial (2002)
0,2
0,5
L
 
Ethandinitril, se dicyan
-
-
 
 
1,2-Ethandiol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Ethandisyre, se oxalsyre
-
-
 
64-17-5
Ethanol
1000
1900
 
 
Ethanolamin, se 2-aminoethanol
-
-
 
 
Ethansyre, se eddikesyre
-
-
 
75-08-1
Ethanthiol
0,5
1
 
 
Ethenylbenzen, se styren
-
-
 
 
Ether, se diethylether
-
-
 
563-12-2
Ethion (1994)
-
0,4
H
14857-34‑2
Ethoxydimethylsilan (2002)
0,5
2,1
 
 
2-Ethoxyethanol, se ethylglycol
-
-
 
 
2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
141-78-6
Ethylacetat (2018)
150
540
E
 
Ethylacetone, se 2-pentanon
-
-
 
140-88-5
Ethylacrylat (2011)
5
21
EHK
 
Ethylalkohol, se ethanol
-
-
 
75-04-7
Ethylamin (1996)
5
9,4
EH
 
Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon
-
-
 
100-41-4
Ethylbenzen
50
217
EHK
 
Ethylbromid, se bromethan
-
-
 
 
Ethylbutylketon, se 3-heptanon
-
-
 
75-00-3
Ethylchlorid (1996)
100
269
EHK
7085-85‑0
Ethylcyanoacrylat
2
10
 
 
Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol
-
-
 
 
Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-15-3
Ethylendiamin
10
25
 
 
Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan
-
-
 
 
Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-21-1
Ethylenglycol (1996)
10
26
EH
107-21-1
Ethylenglycol, forstøvet
-
10
 
628-96-6
Ethylenglycoldinitrat
0,02
0,12
LH
 
Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol
-
-
 
151-56-4
Ethylenimin
0,5
1
HK
75-21-8
Ethylenoxid
1
1,8
K
109-94-4
Ethylformiat
100
300
 
110-80-5
Ethylglycol (2011)
2
8
EH
111-15-9
Ethylglycolacetat (2011)
2
11
EH
104-76-7
2-Ethylhexan-1-ol (2018)
1
5,4
E
 
Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan
-
-
 
16219-75‑3
Ethylidennorbonen
5
25
L
 
Ethylmercaptan, se ethanthiol
-
-
 
97-63-2
Ethylmethacrylat (1996)
25
117
 
 
Ethylmethylketon, se butanon
-
-
 
100-74-3
N-Ethylmorpholin
5
23,5
H
 
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thio-
phosphonat), se EPN
-
-
 
 
Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
22224-92‑6
Fenamiphos
-
0,1
H
55-38-9
Fenthion
-
0,1
H
14484-64‑1
Ferbam
-
5
 
12604-58‑9
Ferrovanadium, pulver eller støv
-
1
 
 
Flaskegas, se propan og butan
-
-
 
7782-41‑4
Fluor
0,1
0,2
E
 
Fluorbrinte, se hydrogenfluorid
-
-
 
 
Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F
-
2,5
E
 
Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan
-
-
 
406-90‑6
Fluroxen
2
10
 
944-22‑9
Fonofos
-
0,1
H
50-00-0
Formaldehyd
0,3
0,4
LK
 
Formalin, se formaldehyd
-
-
 
75-12-7
Formamid
10
18
H
 
Fosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Freon 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-di-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan
-
-
 
 
Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-tri-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetra-
fluorethan
-
-
 
98-01-1
Furfural (1994)
2
7,9
HK
98-00-0
Furfurylalkohol
5
20
HK
 
2-Furylmethanol, se furfurylalkohol
-
-
 
7782-65‑2
Germaniumtetrahydrid
0,2
0,6
 
 
Glasuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
111-30-8
Glutaraldehyd
0,2
0,8
L
55-63-0
Glyceroltrinitrat (2018)
0,01
0,095
EL6)H
 
Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol
-
-
 
 
Glycol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Glyoxal, se ethandial
-
-
 
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
 
2,5
 
7440-58‑6
Hafnium, pulver eller støv
-
0,5
 
 
Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-
ethan
-
-
 
 
HDI, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
76-44-8
Heptachlor (1996)
-
0,05
HK
142-82-5
n-Heptan (1994)
200
820
E
110-43-0
2-Heptanon (2002)
50
238
EH
106-35-4
3-Heptanon (2002)
20
95
E
123-19-3
4-Heptanon
50
230
 
118-74-1
Hexachlorbenzen (1996)
-
0,025
HK
87-68-3
Hexachlor-1,3-butadien
0,02
0,24
H
319-84-6
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk
-
0,5
HK
319-85-7
blanding
     
319-86-8
       
608-73-1
       
6108-10‑7
       
77-47-4
Hexachlorcyclopentadien
0,01
0,1
 
67-72-1
Hexachlorethan
1
10
HK
1335-87‑1
Hexachlornaphthalen
-
0,2
H
684-16-2
Hexafluoracetone
0,1
0,7
 
 
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX
-
-
 
822-06-0
Hexamethylendiisocyanat
0,005
0,035
 
 
Hexan, andre isomere end n-hexan
(1994)
200
700
 
110-54-3
n-Hexan (2007)
20
72
E
124-09-4
1,6-Hexandiamin (1996)
0,5
2,3
 
591-78-6
2-Hexanon
1
4
H
 
Hexon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutyl-acetat
-
-
 
107-41-5
Hexylenglycol
25
125
L
302-01-2
Hydrazin (2000)
0,01
0,013
HK
 
Hydrogenazid, se azoimid
-
-
 
10035-10‑6
Hydrogenbromid (2002)
2
6,7
EL
7647-01‑0
Hydrogenchlorid
5
8
EL
74-90-8
Hydrogencyanid (2018)
0,9
1
EH
61788-32‑7
Hydrogenerede terphenyler (2018)
0,4
4,4
E
7664-39‑3
Hydrogenfluorid (2002)
1,8
1,5
E
7722-84‑1
Hydrogenperoxid
1
1,4
 
7803-51‑2
Hydrogenphosphid
0,1
0,14
E
7783-07‑5
Hydrogenselenid
0,01
0,05
E
7783-06‑4
Hydrogensulfid (2011)
5
7
E
123-31‑9
Hydroquinon
-
2
LK
 
4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol
-
-
 
818-61-1
2-Hydroxyethylacrylat
1
5
H
 
2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol
-
-
 
 
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol
-
-
 
999-61-1
2-Hydroxypropylacrylat
0,5
3
H
 
IGE, se isopropylglycidylether
-
-
 
 
Iminodiethanol, se diethanolamin
-
-
 
95-13-6
Inden
10
45
 
7440-74‑6
Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In
-
0,1
 
7553-56‑2
Iod
0,1
1
L
75-47-8
Iodoform
0,2
3
 
 
IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isoamylalkohol, se pentanol
-
-
 
 
Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-he-xanon
-
-
 
4439-24‑1
2-Isobutoxyethanol (1994)
25
120
 
 
Isobutylacetat, se butylacetat
-
-
 
 
Isobutylalkohol, se butanol
-
-
 
97-86-9
Isobutylmethacrylat (2000)
25
145
 
4098-71‑9
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcy-clohexylisocyanat (2005)
0,005
0,045
 
26675-46-7
Isofluran (2012)
5
38
 
26952-21‑6
Isooctylalkohol
50
270
H
 
Isopentylacetat, se amylacetat
-
-
 
78-59-1
Isophoron
5
25
LK
 
Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isopropanol, se isopropylalkohol
-
-
 
109-59‑1
2-Isopropoxyethanol (1996)
5
22
H
108-21‑4
Isopropylacetat (1994)
150
625
 
67-63-0
Isopropylalkohol (2005)
200
490
 
75-31-0
Isopropylamin
5
12
 
768-52-5
N-Isopropylanilin
2
10
H
98-82-8
Isopropylbenzen (2002)
20
100
EH
 
Isopropylether, se diisopropylether
-
-
 
4016-14‑2
Isopropylglycidylether
50
240
 
 
Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
1309-37-1
Jernoxid, beregnet som Fe
-
3,5
 
13463-40‑6
Jernpentacarbonyl
0,1
0,8
 
 
Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe
-
1
 
 
Jod, se iod
-
-
 
 
Jodoform, se iodoform
-
-
 
 
Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1310-58‑3
Kaliumhydroxid
-
2
L
 
Kaliumpersulfat, se persulfater
-
-
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
 
2
 
 
Keramiske fibre
 
1
fiber/cm3
K
463-51-4
Keten
0,5
0,9
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
 
5
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 
2
 
7440-50‑8
Kobber, pulver og støv
-
1,0
 
7440-50‑8
Kobberrøg, beregnet som Cu
-
0,1
 
 
Kuldioxid, se carbondioxid
-
-
 
 
Kulilte, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulmonoxid, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid
-
-
 
 
Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
 
Kulstøv, respirabel
 
2
 
 
Kulsyre, se carbondioxid
-
-
 
14808-60‑7
Kvarts, total
 
0,3
 
14808-60‑7
Kvarts, total, respirabel
 
0,1
K
7439-97-6
Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (2011)
-
0,02
EH
 
Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,01
H
 
Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,05
H
 
Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid
-
-
 
 
Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid
-
-
 
58-89-9
Lindan
-
0,5
H
7580-67‑8
Lithiumhydrid
-
0,025
E
7580-67‑8
Lithiumhydrid, inhalerbar (2018)
 
0,02
ES
1309-48‑4
Magnesiumoxid, beregnet som Mg
-
6
 
121-75-5
Malathion
-
5
H
108-31-6
Maleinsyreanhydrid (1996)
0,1
0,4
 
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018)
-
0,2
E
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)
 
0,05
E
12079-65‑1
Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn
-
0,1
H
 
Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl
-
-
 
 
Manganrøg, beregnet som Mn (2018)
   
E
 
Inhalerbar
-
0,2
 
 
Respirabel
 
0,05
 
 
MAPP, se methylacetylenpropadienblanding
-
-
 
 
MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
MEK, se butanon
-
-
 
 
Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre
-
-
 
 
Mesitylen, se trimethylbenzen
-
-
 
141-79-7
Mesityloxid
10
40
 
79-41-4
Methacrylsyre
20
70
 
 
Methacrylsyremethylester, se methyl-
methacrylat
-
-
 
 
Methanamid, se formamid
-
-
 
67-56-1
Methanol
200
260
EH
 
Methansyre, se myresyre
-
-
 
74-93-1
Methanthiol
0,5
1
 
16752-77‑5
Methomyl
-
2,5
H
 
o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin
-
-
 
72-43-5
Methoxychlor
-
5
 
 
2-Methoxyethanol, se methylglycol
-
-
 
 
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether
-
-
 
 
2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat
-
-
 
76-38-0
Methoxyfluran
2
14
 
 
(2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether
-
-
 
108-65-6
2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002)
50
275
EH
1634-04‑4
2-Methoxy-2-methylpropan (2011)
40
144
E
150-76-5
4-Methoxyphenol
-
5
 
107-98-2
1-Methoxy-2-propanol (1994)
50
185
EH
1589-47‑5
2-Methoxy-1-propanol (1994)
20
75
 
 
Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether
-
-
 
70657-70‑4
2-Methoxypropylacetat (1994)
20
110
 
79-20-9
Methylacetat (1994)
150
455
 
74-99-7
Methylacetylen
1000
1650
 
56960-91‑9
Methylacetylenpropadienblanding
1000
1800
 
96-33-3
Methylacrylat (2011)
2
7
E
126-98-7
Methylacrylonitril
1
3
H
 
Methylal, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylalkohol, se methanol
-
-
 
74-89-5
Methylamin (1996)
5
6,4
H
 
Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
 
Methylamylketon, se 2-heptanon
-
-
 
 
2-Methylanilin, se o-toluidin
-
-
 
100-61-8
N-Methylanilin
0,5
2,25
H
 
2-Methylaziridin, se propylenimin
-
-
 
 
Methylbenzen, se toluen
-
-
 
74-83-9
Methylbromid
5
20
H
563-80-4
3-Methyl-2-butanon
200
705
 
 
3-Methylbutylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
 
Methylbutylketon, se 2-hexanon
-
-
 
 
Methylcellosolve, se methylglycol
-
-
 
 
Methylcellosolveacetat, se methylglycol-
acetat
-
-
 
 
Methylchloracetat, se chloreddikesyre-
methylester
-
-
 
74-87-3
Methylchlorid (2000)
25
52
K
 
Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan
-
-
 
137-05-3
Methyl-2-cyanoacrylat
2
8
 
108-87-2
Methylcyclohexan (1994)
200
805
 
583-59-5
Methylcyclohexanol, alle isomere
50
235
 
589-91-3
       
590-67-0
       
591-23-1
       
25639-42‑3
       
583-60-8
2-Methylcyclohexanon
50
230
H
12108-13‑3
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn
0,1
0,2
H
 
Methyldemeton, se demeton-methyl
-
-
 
 
4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
101-14-4
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996)
0,01
0,11
HK
5124-30‑1
Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat)
0,005
0,054
 
 
Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
Methylenchlorid, se dichlormethan
-
-
 
101-77-9
4,4'-Methylendianilin
0,1
0,8
K
 
Methylendimethylether, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylethylketon, se butanon
-
-
 
1338-23‑4
Methylethylketonperoxid
-
1
L
107-31-3
Methylformiat (2018)
50
123
EH
109-86-4
Methylglycol (2011)
1
-
EH
110-49-6
Methylglycolacetat (2011)
1
-
EH
 
6-Methylheptanol, se isooctylalkohol
-
-
 
541-85-5
5-Methyl-3-heptanon (2002)
10
53
E
110-12-3
5-Methyl-2-hexanon (2002)
20
95
E
60-34-4
Methylhydrazin (2000)
0,01
0,02
H
74-88-4
Methyliodid
1
5,6
HK
 
Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon
-
-
 
 
Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
108-10-1
Methylisobutylketon (2002)
20
83
EH
624-83-9
Methylisocyanat (2011)
0,01
0,03
ELH
99-87-6
Methylisopropylbenzen (1994)
25
135
 
527-84-4
       
535-77-3
       
25155-15‑1
       
 
Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon
-
-
 
 
Methylmercaptan, se methanthiol
-
-
 
80-62-6
Methylmethacrylat (2011)
25
102
EH
109-02-4
N-Methylmorpholin (1994)
5
20
H
 
Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
 
Methylparathion, se parathionmethyl
-
-
 
 
2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol
-
-
 
108-11-2
4-Methyl-2-pentanol
25
100
H
 
4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid
-
-
 
 
Methylphenol, se cresol
-
-
 
 
2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat
-
-
 
 
Methylpropylketon, se 2-pentanon
-
-
 
872-50-4
N-Methyl-2-pyrrolidon (2011)
5
20
EH
681-84-5
Methylsilikat
1
6
L
12002-26‑5
       
63148-57‑2
       
 
Methylstyren, se vinyltoluen
-
-
 
98-83-9
α-Methylstyren
50
246
E
21087-64‑9
Metribuzin
-
5
 
7786-34‑7
Mevinphos
0,01
0,1
H
 
MIBK, se methylisobutylketon
-
-
 
 
Mineralsk støv, inert
 
10
 
 
Mineralsk støv, inert, respirabel
 
5
 
 
Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)
 
0,5
 
 
MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)
-
-
 
 
Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo
-
5
 
 
Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo
-
10
 
6923-22‑4
Monocrotophos
-
0,25
 
 
Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan
-
-
 
110-91-8
Morpholin (2007)
10
36
EH
64-18-6
Myresyre
5
9
E
91-20-3
Naphthalen
10
50
EK
3173-72‑6
1,5-Naphthalendiisocyanat
0,005
0,040
 
 
1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl
-
-
 
 
1-Naphthylthiourinstof, se ANTU
-
-
 
26628-22‑8
Natriumazid (2002)
-
0,1
EH
 
Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit
-
-
 
 
Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
 
Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul
-
-
 
62-74-8
Natriumfluoracetat
-
0,05
H
7631-90‑5
Natriumhydrogensulfit
-
5
 
1310-73‑2
Natriumhydroxid
-
2
L
 
Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit
-
-
 
 
Natriumpersulfat, se persulfater
-
-
 
3811-73‑2
Natriumpyrithion (2002)
 
1
H
15922-78‑8
       
 
Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat
-
-
 
7681-57‑4
Natriumpyrosulfit
-
5
 
1303-96‑4
Natriumtetraborat, decahydrat (1994)
-
2
H
12179-04‑3
Natriumtetraborat, pentahydrat
-
1
 
1330-43‑4
Natriumtetraborat, vandfri
-
1
 
54-11-5
Nicotin
-
0,5
EH
7440-02‑0
Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni (1994)
-
0,05
K
13463-39‑3
Nikkelcarbonyl
0,001
0,007
HK
 
Nikkelforbindelser, opløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,01
K
 
Nikkelforbindelser, uopløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,05
K
7440-03‑1
Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb
-
5
 
 
Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb
-
0,5
 
 
Niobiumrøg
-
0,5
 
100-01-6
p-Nitroanilin
0,5
3
H
98-95-3
Nitrobenzen (2007)
0,2
1
EHK
100-00-5
p-Nitrochlorbenzen (1994)
0,1
0,64
H
79-24-3
Nitroethan (2018)
20
62
EH
10102-44‑0
Nitrogendioxid (2018)
0,5
0,96
EL7)
10102-44-0
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogendioxid (2000)
2
4
L
10102-43‑9
Nitrogenoxid (2018)
2
2,5
E
10102-43-9
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogenoxid
25
30
 
7783-54‑2
Nitrogentrifluorid
10
29
 
 
Nitroglycerin, se glyceroltrinitrat
-
-
 
 
Nitroglycol, se ethylenglycoldinitrat
-
-
 
75-52-5
Nitromethan (1996)
20
50
K
 
p-Nitrophenylamin, se p-nitroanilin
-
-
 
108-03-2
1-Nitropropan (1994)
5
18
 
79-46-9
2-Nitropropan
5
18
K
88-72-2
Nitrotoluen, alle isomere
2
12
H
99-08-1
       
99-99-0
       
1321-12‑6
       
 
Nitrøse gasser, se nitrogenoxid og nitrogendioxid
-
-
 
111-84-2
Nonan
200
1050
 
2234-13‑1
Octachlornaphthalen
-
0,1
H
111-65-9
Octan (1994)
200
935
 
 
Olietåge, mineraloliepartikler (1994)
-
1
 
 
Organisk støv, total 3)
 
3
 
 
Orthophosphorsyre, se phosphorsyre
-
-
 
20816-12‑0
Osmiumtetraoxid
0,0002
0,002
 
144-62-7
Oxalsyre
-
1
E
 
Oxiran, se ethylenoxid
-
-
 
105-60-2
2-Oxohexamethylenimin, dampe (2002)
2
10
E
105-60-2
2-Oxohexamethylenimin, pulver og støv
-
1
E
 
Oxygendifluorid, se difluoroxid
-
-
 
10028-15‑6
Ozon (1994)
0,1
0,2
L
 
PAH, se polyaromatiske carbonhydrider
-
-
 
8002-74‑2
Paraffinrøg
-
2
 
1910-42‑5
Paraquat
-
0,1
H
2074-50‑2
       
4685-14‑7
       
56-38-2
Parathion
-
0,1
H
298-00-0
Parathionmethyl
-
0,2
H
 
PCB, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
19624-22‑7
Pentaboran
0,005
0,01
 
76-01-7
Pentachlorethan
5
40
HK
1321-64‑8
Pentachlornaphthalen
-
0,5
H
82-68-8
Pentachlornitrobenzen (1994)
-
0,5
 
87-86-5
Pentachlorphenol (1994)
0,005
0,05
HK
78-78-4
Pentan, alle isomere
500
1500
E
109-66-0
       
463-82-1
       
 
Pentanal, se valeraldehyd
-
-
 
 
1,5-Pentandial, se glutaraldehyd
-
-
 
71-41-0
Pentanol, alle isomere
100
360
 
75-84-3
       
75-85-4
       
123-51-3
       
137-32-6
       
584-02-1
       
598-75-4
       
6032-29‑7
       
13403-73‑1
       
30899-19‑5
       
107-87-9
2-Pentanon
200
700
 
96-22-0
3-Pentanon
200
700
 
 
Pentylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Perchlorethan, se hexachlorethan
-
-
 
 
Perchlorethylen, se tetrachlorethen
-
-
 
594-42-3
Perchlormethylmercaptan
0,1
0,8
 
7616-94‑6
Perchlorylfluorid
3
14
 
382-21-8
Perfluorisobutylen (1994)
0,01
0,082
L
7727-21‑1
Persulfater, alkalimetal, beregnet som
-
2
 
7775-27‑1
S2O8
     
 
Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater (1996)
25
180
 
 
PGE, se phenylglycidylether
-
-
 
108-95-2
Phenol (1994)
1
4
EH
92-84-2
Phenothiazin
-
5
H
 
Phenylamin, se anilin
-
-
 
 
Phenylbenzen, se biphenyl
-
-
 
108-45-2
m-Phenylendiamin (1994)
-
0,1
 
95-54-5
o-Phenylendiamin (1994)
-
0,1
K
106-50-3
p-Phenylendiamin
-
0,1
H
 
Phenylethen, se styren
-
-
 
 
Phenylether, se diphenylether
-
-
 
122-60-1
Phenylglycidylether (1996)
0,1
0,6
HK
100-63-0
Phenylhydrazin
0,1
0,6
HK
108-98-5
Phenylmercaptan
0,5
2,3
 
 
Phenylmethan, se toluen
-
-
 
638-21-1
Phenylphosphin
0,05
0,25
L
 
2-Phenylpropen, se α-methylstyren
-
-
 
298-02-2
Phorat
-
0,05
H
 
Phosdrin, se mevinphos
-
-
 
 
Phosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Phosphin, se hydrogenphosphid
-
-
 
12185-10‑3
Phosphor, gult
-
0,1
 
 
Phosphorbrinte, se hydrogenphosphid
-
-
 
10025-87‑3
Phosphoroxychlorid
0,1
0,6
 
10026-13‑8
Phosphorpentachlorid
-
1
E
1314-56‑3
Phosphorpentaoxid
-
1
E
1314-80‑3
Phosphorpentasulfid
-
1
E
7664-38‑2
Phosphorsyre
-
1
E
7719-12‑2
Phosphortrichlorid
0,2
1,2
 
 
Phosphortrihydrid, se hydrogenphosphid
-
-
 
 
Phosphorylchlorid, se phosphoroxychlorid
-
-
 
 
Phtalater (estere), der ikke er nævnt andet sted i listen (2000)
 
3
 
626-17-5
m-Phthalodinitril
-
5
 
85-44-9
Phthalsyreanhydrid (1996)
-
1
 
 
Phthalsyredibutylester, se dibutylphthalat
-
-
 
 
Phthalsyredimethylester, se dimethylphthalat
-
-
 
1918-02‑1
Picloram (1994)
-
10
 
88-89-1
Picrinsyre
-
0,1
EH
110-85-0
Piperazin og salte heraf, beregnet som piperazin (2002), se dog piperazindihydro-
chlorid
0,003
0,1
E
142-64-3
Piperazindihydrochlorid
-
5
 
 
Pival, se 2-pivaloyl-1,3-indandion
-
-
 
83-26-1
2-Pivaloyl-1,3-indandion
-
0,1
 
7440-06‑4
Platin, pulver og støv
-
1
 
 
Platinforbindelser, opløselige, beregnet som Pt
-
0,002
 
13121-70‑5
Plictran
-
5
 
 
Polyaromatiske carbonhydrider (partikulære, benzenopløselig fraktion)
-
0,2
 
1336-36‑3
Polychlorerede biphenyler
-
0,01
HK
 
Polyethylenglycol (PEG) med middelmolvægt på 200-600 (2002)
 
1000
 
74-98-6
Propan
1000
1800
 
71-23-8
1-Propanol
200
500
H
 
2-Propanol, se isopropylalkohol
-
-
 
 
2-Propanon, se acetone
-
-
 
107-19-7
Propargylalkohol
1
2,5
H
115-07-1
Propen (2002)
100
172
 
 
2-Propenal, se acrolein
-
-
 
 
2-Propenamin, se allylamin
-
-
 
 
2-Propennitril, se acrylonitril
-
-
 
 
2-Propen-1-ol, se allylalkohol
-
-
 
57-57-8
β-Propiolacton
0,1
1,5
K
79-09-4
Propionsyre
10
31
E
114-26-1
Propoxur
-
0,5
 
2807-30‑9
2-Propoxyethanol
25
110
 
 
2-(2-Propoxy)phenyl-N-methylcarbamat, se propoxur
-
-
 
109-60-4
n-Propylacetat (1994)
150
625
 
 
2-Propylacetat, se isopropylacetat
-
-
 
 
n-Propylalkohol, se 1-propanol
-
-
 
 
sec-Propylalkohol, se isopropylalkohol
-
-
 
 
Propylen, se propen
-
-
 
 
Propylendichlorid, se 1,2-dichlorpropan
-
-
 
6423-43-4
1,2-Propylenglycoldinitrat
0,02
0,2
LH
 
Propylenglycol-2-methylether, se 2-me-
thoxy-1-propanol
-
-
 
 
Propylenglycol-2-methyletheracetat, se 2-methoxypropylacetat
-
-
 
 
Propylenglycolmonomethylether, se 1-methoxy-2-propanol og 2-methoxy-1-propanol
-
-
 
 
Propylenglycolmonomethyletheracetat,
se 2-methoxy-1-methylethylacetat og
2-methoxypropylacetat
-
-
 
75-55-8
Propylenimin
2
5
HK
75-56-9
1,2-Propylenoxid
5
12
HK
 
Propylglycol, se 2-propoxyethanol
-
-
 
627-13-4
n-Propylnitrat
25
110
 
8003-34‑7
Pyrethrum (2007)
-
1
E
110-86-1
Pyridin
5
15
E
120-80-9
Pyrocatechol
5
20
K
106-51-4
Quinon
0,1
0,4
 
 
R 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
R 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
R 13, se chlortrifluormethan
-
-
 
 
R 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
R 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
R 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-
ethan
-
-
 
 
R 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-
ethan
-
-
 
 
R 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan
-
-
 
 
R 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluor-
ethan
-
-
 
 
R 142b, se 1-chlor-1,1-difluorethan
-
-
 
121-82-4
RDX
-
1,5
H
108-46-3
Resorcinol (2007)
10
45
EH
7440-16‑6
Rhodium, pulver, støv og røg, beregnet som Rh
-
0,1
 
 
Rhodiumforbindelser, opløselige, beregnet som Rh
-
0,001
 
299-84-3
Ronnel
-
5
 
83-79-4
Rotenon
-
5
 
7697-37‑2
Salpetersyre (2007)
1
2,6
ES
7782-49‑2
Selen og forbindelser, beregnet som Se, se dog hydrogenselenid og selenhexafluorid
-
0,1
 
 
Selenbrinte, se hydrogenselenid
-
-
 
7783-79‑1
Selenhexafluorid
0,05
0,4
 
28523-86-6
Sevofluran (2012)
5
42
 
7803-62‑5
Silan
0,5
0,7
 
7440-21‑3
Silicium
-
10
 
69012-64‑2
Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)
 
2
 
 
Siliciumtetrahydrid, se silan
-
-
 
60676-86‑0
Silikatglas, respirabel (1994)
 
0,1
 
 
Slaggeuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
65996-93‑2
Stenkulstjærebeg, flygtige bestanddele, benzenopløselig fraktion
-
0,2
K
 
Stenuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
7803-52‑3
Stibin
0,05
0,25
 
7789-06‑2
Strontiumchromat, beregnet som Cr (1996)
-
0,0005
K
57-24-9
Stryknin
-
0,15
L
100-42-5
Styren (1994)
25
105
LHK
 
Støv, se Afsnit B
-
-
 
1395-21‑7
Subtilisiner
-
0,00006
L
9014-01‑1
       
 
Sulfamat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
74222-97‑2
Sulfometuron-methyl (1996)
-
5
 
3689-24‑5
Sulfotep (2002)
0,008
0,1
EH
2699-79‑8
Sulfurylfluorid
5
20
 
35400-43‑2
Sulprofos
-
1
 
 
Svovlbrinte, se hydrogensulfid
-
-
 
7446-09‑5
Svovldioxid (2018)
0,5
1,3
E
2551-62‑4
Svovlhexafluorid
1000
6000
 
 
Svovlkulstof, se carbondisulfid
-
-
 
10025-67‑9
Svovlmonochlorid
1
6
L
5714-22‑7
Svovlpentafluorid
0,01
0,1
L
7664-93‑9
Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion (2011)
-
0,05
E
7783-60‑0
Svovltetrafluorid
0,1
0,4
L
7440-22‑4
Sølv, pulver, støv og opløselige forbindelser, beregnet som Ag
-
0,01
E
93-76-5
2,4,5-T
-
5
H
14807-96‑6
Talkum indeholdende fibre
 
0,3
fiber/cm3
K
7440-25‑7
Tantal, pulver, beregnet som Ta
-
5
 
1314-61‑0
Tantaloxid, beregnet som Ta
-
5
 
 
TDI, se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat
-
-
 
13494-80‑9
Tellur, pulver og forbindelser, beregnet som Te
-
0,1
 
7783-80‑4
Tellurhexafluorid
0,02
0,2
 
107-49-3
TEPP
0,004
0,05
H
100-21-0
Terephthalsyre (1996)
-
10
 
 
Terpener (2007)
25
   
8052-41‑3
Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994)2)
25
145
 
8006-64‑2
Terpentin, vegetabilsk (1994)
25
140
 
84-15-1
Terphenyler
0,5
5
 
92-06-8
       
92-94-4
       
26140-60‑3
       
79-27-6
1,1,2,2-Tetrabromethan
1
14
 
 
Tetrabrommethan, se carbontetrabromid
-
-
 
76-11-9
1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan
500
4170
 
76-12-0
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (1994)
200
1665
 
79-34-5
1,1,2,2-Tetrachlorethan
1
7
H
127-18-4
Tetrachlorethen (2018)
10
70
EHK
 
Tetrachlorethylen, se tetrachlorethen
-
-
 
 
Tetrachlorkulstof, se tetrachlormethan
-
-
 
56-23-5
Tetrachlormethan (2018)
1
6,3
EHK
1335-88‑2
Tetrachlornaphthalen
-
2
H
 
Tetraethoxysilan, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
 
Tetraethylbly, se blytetraethyl
-
-
 
78-10-4
Tetraethylorthosilikat (2018)
5
44
E
 
Tetraethylpyrophosphat, se TEPP
-
-
 
 
Tetrafluordichlorethan, se 1,2-di-
chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
-
-
 
109-99-9
Tetrahydrofuran (2000)
50
150
EH
 
Tetramethylbly, se blytetramethyl
-
-
 
 
2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril, se tetramethylsuccinnitril
-
-
 
3333-52‑6
Tetramethylsuccinnitril
0,5
3
H
7722-88‑5
Tetranatriumpyrophosphat
-
5
 
509-14-8
Tetranitromethan (1996)
0,005
0,04
K
 
Tetryl, se 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramin
-
-
 
 
T-gas, se ethylenoxid
-
-
 
7440-28‑0
Thalliumforbindelser, opløselige, beregnet som Tl
-
0,1
H
 
Thimet, se phorat
-
-
 
96-69-5
4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) (1994)
-
10
 
68-11-1
Thioglycolsyre
1
5
 
7719-09‑7
Thionylchlorid
1
5
L
 
Thiophenol, se phenylmercaptan
-
-
 
137-26-8
Thiram (1994)
-
1
 
 
Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser
-
0,1
H
 
Tinforbindelser, uorganiske, beregnet som Sn
-
2
E
13463-67‑7
Titandioxid, beregnet som Ti
-
6
K
 
TMDI, se 2,2,4- og 2,4,4-trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
-
-
 
 
TNT, se 2,4,6-Trinitrotoluen
-
-
 
 
Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)3)
 
1
 
108-88-3
Toluen (1996)
25
94
EH
584-84-9
2,4-Toluendiisocyanat
0,005
0,035
K
91-08-7
2,6-Toluendiisocyanat
0,005
0,035
K
95-53-4
o-Toluidin
2
9
HK
106-49-0
p-Toluidin
2
9
HK
108-44-1
m-Toluidin
2
9
H
126-73-8
Tributylphosphat
0,2
2,5
K
 
Tri-n-butyltinforbindelser (1996)
0,002
0,05
 
87-61-6
1,2,3-Trichlorbenzen (1996)
5
37
H
120-82-1
1,2,4-Trichlorbenzen (1996)
2
15
EH
108-70-3
1,3,5-Trichlorbenzen (1996)
5
37
H
 
1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan, se DDT
-
-
 
76-03-9
Trichloreddikesyre
-
1
 
71-55-6
1,1,1-Trichlorethan (1994)
50
275
E
79-00-5
1,1,2-Trichlorethan
10
54
HK
79-01-6
Trichlorethen (1994)
10
55
K
 
Trichlorethylen, se trichlorethen
-
-
 
75-69-4
Trichlorfluormethan (1994)
500
2810
 
 
Trichlormethan, se chloroform
-
-
 
1321-65‑9
Trichlornaphthalen
-
5
H
88-06-2
2,4,6-Trichlorphenol (1994)
-
0,5
HK
95-95-4
Trichlorphenol og salte heraf,
-
0,5
H
609-19-8
beregnet som trichlorphenol (1994)
     
933-75-5
       
933-78-8
       
15950-66‑0
       
25167-82‑2
       
 
2,4,5-Trichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4,5-T
-
-
 
96-18-4
1,2,3-Trichlorpropan (2000)
0,1
0,6
HK
76-13-1
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
500
3800
 
78-30-8
Tri-o-cresylphosphat
-
0,1
 
 
Tricyclohexyltinhydroxid, se plictran
-
-
 
15468-32‑3
Tridymit, total
 
0,15
 
15468-32‑3
Tridymit, respirabel
 
0,05
K
102-71-6
Triethanolamin (1994)
0,5
3,1
 
121-44-8
Triethylamin (1996)
1
4,1
EH
75-63-8
Trifluorbrommethan
1000
6100
 
 
Triiodmethan, se iodoform
-
-
 
 
Trimellitsyreanhydrid, se 1,2,4-benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid
-
-
 
75-50-3
Trimethylamin (1996)
5
12
 
95-63-6
Trimethylbenzen (2002)
20
100
E
108-67-8
       
526-73-8
25551-13‑7
       
 
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, se isophoron
-
-
 
16938-22‑0
2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
0,005
0,045
 
15646-96‑5
2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
0,005
0,045
 
121-45-9
Trimethylphosphit
0,5
2,6
 
 
2,4,6-Trinitrophenol, se picrinsyre
-
-
 
479-45-8
2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin
-
1,5
H
118-96-7
2,4,6-Trinitrotoluen (1994)
-
0,1
H
111-96-6
2,5,8-Trioxanonan (2002)
5
27
H
603-34-9
Triphenylamin
-
5
 
115-86-6
Triphenylphosphat
-
3
 
 
Tri-o-tolylphosphat, se tri-o-cresylphosphat
-
-
 
 
Træstøv, inhalerbart (2007)
 
1
K
7440-61‑1
Uranforbindelser, beregnet som U
-
0,2
 
110-62-3
Valeraldehyd
50
175
 
1314-62‑1
Vanadiumpentoxid, pulver, støv og røg, beregnet som V
-
0,03
K
108-05-4
Vinylacetat (2011)
5
18
EK
 
Vinylbenzen, se styren
-
-
 
593-60-2
Vinylbromid
5
20
K
75-01-4
Vinylchlorid
1
3
EHK
100-40-3
4-Vinylcyclohexen (1996)
0,1
0,4
K
106-87-6
4-Vinylcyclohexendiepoxid
10
60
K
 
4-Vinylcyclohexendioxid, se 4-Vinylcyclohexendiepoxid
-
-
 
 
Vinylidenchlorid, se 1,1-dichlorethen
-
-
 
100-80-1
Vinyltoluen, alle isomere
25
120
H
611-15-4
       
622-97-9
       
25013-15‑4
       
 
Vinyltrichlorid, se 1,1,2-trichlorethan
-
-
 
1304-82‑1
Vismuttellurid
-
10
 
 
Vismuttellurid, tilsat selen
-
5
 
81-81-2
Warfarin
-
0,1
 
7440-33‑7
Wolfram, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som W
-
5
 
 
Wolframforbindelser, opløselige, beregnet som W
-
1
 
13983-17‑0
Wollastonitfibre
 
1
fiber/cm3
 
95-47-6
Xylen, alle isomere (1996)
25
109
EH
106-42-3
       
108-38-3
       
1330-20‑7
       
1477-55-0
m-Xylen-α,α'-diamin
0,02
0,1
LH
87-62-7
2,6-Xylidin (1994)
0,5
2,5
HK
87-59-2
Xylidin, alle isomere (1994)
0,5
2,5
H
95-64-7
       
95-68-1
       
95-78-3
       
108-69-0
       
1300-73‑8
       
7440-65‑5
Yttrium, pulver og forbindelser, beregnet som Y
-
1
 
7646-85‑7
Zinkchlorid og zinkchloridrøg, beregnet som Zn
-
0,5
 
1314-13‑2
Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn
-
4
 
7440-67‑7
Zirconiumforbindelser, beregnet som Zr
-
5
 
1)
Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2)
På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter. Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.
3)
Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
4)
STEL-værdi med en referenceperiode på 1 minut på 59 mg/m3 og 20 ppm
5)
Loftsværdi (L) på 5 mg/m3
6)
Loftsværdi (L) på 0,2 mg/m3 / 0,02 ppm
7)
Loftsværdi (L) på 4 mg/m3 / 2 ppm

Afsnit B liste om grænseværdier for støv

CAS-nr.*
Stof/materiale
Grænseværdi
Anm.
12001-28‑4
Asbest (2005)
0,1
fiber/cm3
K
12172-73‑5
       
77536-66‑4
       
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
12174-11‑7
Attapulgitfibre
1
fiber/cm3
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2018)
2
mg/m3
E
 
Bomuldstøv (råbomuld)
0,5
mg/m3
 
14464-46‑1
Cristobalit, total
0,15
mg/m3
 
14464-46‑1
Cristobalit, respirabel
0,05
mg/m3
K
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
1,5
mg/m3
 
12510-42‑8
Erionitfibre
0,5
fiber/cm3
K
66733-21‑9
       
 
Glasuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
2,5
mg/m3
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
2
mg/m3
 
 
Keramiske fibre
1
fiber/cm3
K
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
5
mg/m3
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
2
mg/m3
 
 
Kulstøv, respirabel
2
mg/m3
 
14808-60‑7
Kvarts, total
0,3
mg/m3
 
14808-60‑7
Kvarts, respirabel
0,1
mg/m3
K
7439-96-5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018)
0,2
mg/m3
E
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)
0,05
mg/m3
E
 
Mineralsk støv, inert
10
mg/m3
 
 
Mineralsk støv, inert, respirabel
5
mg/m3
 
 
Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder for støberier)
0,5
mg/m3
 
 
Organisk støv, total
3
mg/m3
 
69012-64‑2
Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)
2
mg/m3
 
60676-86‑0
Silikatglas, respirabel (1994)
0,1
mg/m3
 
 
Slaggeuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
 
Stenuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
14807-96‑6
Talkum indeholdende fibre
0,3
fiber/cm3
K
 
Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)
1
mg/m3
2)
15468-32‑3
Tridymit, total
0,15
mg/m3
 
15468-32‑3
Tridymit, respirabel
0,05
mg/m3
K
 
Træstøv, inhalerbart (2007)
1
mg/m3
EK
13983-17‑0
Wollastonitfibre
1
fiber/cm3
 
1)
Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2)
Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
   

Afsnit C om procesbetingede grænseværdier (svejsning)

Metode
Grund-
materiale
Overflade-
belægning
Procesbetinget GV (mg/m 3 ) 1)
Elektrode-
svejsning
Almindeligt
konstruktionsstål2)
Sædvanlig
primer3)
1,7
MIG/MAG
1,6
Flammeskæring
1,7
TIG
Rustfast og
syrebestandigt stål4)
 
1,1
Elektrode-
svejsning
Rustfast og
syrebestandigt stål4)
 
0,5
1)
PVG’erne er beregnet ud fra et erfaringsdatamateriale.
2)
Stål 37 – 42 – 50 (DS(12011)).
3)
Jernoxid – og zinkprimere eller ingen overfladebehandling.
4)
Fx stål efter SIS 2332, 2343 eller tilsvarende.«