Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven

I medfør af § 4 a, § 52, stk. 2, og § 61, stk. 3 og 8, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, og efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsættes:

Opgaver

§ 1. Arbejdstilsynet bistår beskæftigelsesministeren i forhold til opgaver i tilknytning til offshoresikkerhedsloven.

Stk. 2. Arbejdstilsynet rådgiver andre myndigheder, herunder Energistyrelsen som rettighedsgivende myndighed efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, vedrørende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Beføjelser

§ 2. Hvor beskæftigelsesministeren i henhold til offshoresikkerhedsloven tillægges beføjelser, udøver Arbejdstilsynet disse beføjelser på ministerens vegne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende beføjelser delegeres ikke til Arbejdstilsynet:

  1. Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.
  2. Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder og private, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan bestemme, at Arbejdstilsynets beføjelser efter stk. 1 i nærmere bestemt omfang henlægges til private, herunder klassifikationsselskaber, jf. § 61, stk. 4 og 5, i offshoresikkerhedsloven.

Tilsyn m.v.

§ 3. Arbejdstilsynet udarbejder en beskrivelse af, hvordan opgaverne efter offshoresikkerhedsloven og regler i medfør heraf varetages, herunder i relevant omfang en beskrivelse af håndhævelsesmuligheder og af procedurer for at sikre koordination med de opgaver vedrørende offshore olie- og gasaktiviteter, som Miljøstyrelsen samt eventuelle andre statslige myndigheder varetager. Beskrivelsen udarbejdes i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 2. Beskrivelsen efter stk. 1 offentliggøres på Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets hjemmesider.

Stk. 3. Arbejdstilsynet udarbejder årlige planer for effektivt tilsyn med sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold med særlig vægt på henholdsvis operatørers og ejeres overholdelse af, hvad der er fastsat i anmeldelser, samt grundlaget for godkendelser, tilladelser og forhåndstilsagn efter offshoresikkerhedsloven eller regler i medfør heraf.

Stk. 4. Effektiviteten af planerne efter stk. 3 gennemgås med regelmæssige mellemrum af Beskæftigelsesministeriets departement, og Arbejdstilsynet træffer alle nødvendige foranstaltninger til forbedring heraf.

Rapportering til Europa-Kommissionen

§ 4. Arbejdstilsynet videregiver årligt til Europa-Kommissionen, efter indhentning af oplysninger fra Miljøstyrelsen i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg, og fra henholdsvis operatører og ejere for så vidt angår de oplysninger, der er nævnt i bilag 2, pkt. 1 og 5, jf. offshoresikkerhedslovens § 62, stk. 1, en rapport, der indeholder de oplysninger, der er angivet i bilag 2. Oplysningerne offentliggøres på Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets hjemmesider i det format, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1112/2014.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 1. december 2017

Troels Lund Poulsen / Thomas Hjortenberg

Note: Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.