Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes:

§ 1. Personer, der udsættes for en ulykke eller udvikler en sygdom som følge af forholdene under et uddannelses- eller praktikforløb, og ikke er i et ansættelsesforhold til uddannelsesstedet eller en praktikvært, er ikke sikrede efter arbejdsskadesikringsloven. Skader, der opstår i et sådant uddannelses- eller praktikforløb, anerkendes derfor ikke som arbejdsskader, jf. dog §§ 2 og 3.

§ 2. Personer, der udsættes for en ulykke eller udvikler en sygdom, jf. lovens §§ 5-7, på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads i forbindelse med et undervisnings- eller praktikforløb, er sikrede efter lovens almindelige regler, hvis tilskadekomne ved skadens indtræden erstatter anden arbejdskraft eller på anden måde bidrager til uddannelsesstedets eller praktikværtens produktion i et ikke uvæsentligt omfang (nyttekriteriet). Dette gælder dog ikke § 3, nr. 12.

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler anmeldte sager og fastsætter erstatning m.v. efter § 11 i lov om arbejdsskadesikring, for uddannelsessøgende, der i medfør af følgende lovgivning har ret til erstatning m.v. ved skade under et uddannelses- eller praktikforløb:

1) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser under ophold på en uddannelsesinstitution, når deltageren ikke har en arbejdsgiver og skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 30 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2014.

2) Elever i de gymnasiale uddannelser, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 44 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 8. marts 2016.

3) Elever i erhvervsuddannelser under skolepraktik eller skoleophold, som ikke er omfattet af en uddannelsesaftale, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 66, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016.

4) Elever under skoleophold efter lov om erhvervsgrunduddannelser, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 9 i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016.

5) Elever under skoleophold eller i erhvervstræning efter lov om kombineret ungdomsuddannelse, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 27 i lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015.

6) Deltagere på produktionsskoler, der udløser statstilskud efter lov om produktionsskoler, eller for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 21. juni 2016, som kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold efter § 19, stk. 1, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015.

7) Elever efter § 66, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, der modtager løn under skoleophold, der er omfattet af en uddannelsesaftale.

8) Studerende, der som led i en maritim uddannelse er på et skoleskib eller er på kurser, der afvikles under arbejdspladslignende forhold efter § 18 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015.

9) Uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, som deltager i praktisk erhvervsorientering m.v., der er omfattet af bekendtgørelse nr. 240 af 11. marts 2015 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. med senere ændringer.

10) Uddannelsessøgende, der som led i en erhvervsrettet uddannelse deltager i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads, som de skal deltage i efter uddannelsesplanen, og som skolen eller uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen. Det er en betingelse, at uddannelsen enten er godkendt som støtteberettiget efter lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014 med senere ændringer, er udbudt efter regler med hjemmel i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016, eller er omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 2014 med senere ændringer.

11) Deltagere i tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015.

12) Deltagere i tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats efter § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015.

§ 4. Praktikværter/arbejdsgivere for de personer, der er omfattet af § 2 og § 3, nr. 7 og 10, er sikringspligtige arbejdsgivere efter §§ 48 og 49 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017 og anvendes for ulykker, der indtræder, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1419 af 30. november 2016 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 40 af 18. januar 2001 finder fortsat anvendelse på ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der er indtrådt før 1. januar 2004, og erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2004.

Beskæftigelsesministeriet, den 23. februar 2017

TROELS LUND POULSEN

/ Thomas Hjortenberg