Bilag 1 - Beregning af rekylkraft og drejningsmoment

Bilag til AT-vejledning om brug af vandtryk

Eksempler på rekylkraften (målt i enheden newton, N) ved forskellige kombinationer af det anvendte tryk (MPa) og den anvendte dysestørrelse er vist i fig.1 for arbejde med rundstråledyser. Tilsvarende eksempler er vist i fig. 2 for arbejde med fladstråledyser. Ved beregning af de viste eksempler er antaget, at dyserne er 100 pct. effektive. I praksis kan dyserne have en mindre effektivitet, hvilket medfører en lavere rekylkraft.

Figur-1.jpg
Figur-2.jpg
Fig. 2. Eksempler på rekylkraft (N) ved forskellige kombinationer af dysestørrelser og arbejdstryk. Eksemplerne gælder for arbejde med fladstråledyser.

I nogle tilfælde vil sprøjtedysen danne en vinkel med pistolens længdeakse (se fig. 3). Denne vinkel betegnes sprøjtevinklen.

Denne vinkel medfører, at noget af rekylkraften virker vinkelret på pistolens længdeakse. Kraften, som virker vinkelret på pistolens længdeakse, fås ved at gange rekylkraften (se fig. 1 eller fig. 2) med en faktor, som aflæses på fig. 4, blå linje.

Rekylkraften, som virker i pistolens længdeakse, fås ved at gange rekylkraften (se fig. 1 eller fig. 2) med en faktor som aflæses på fig. 4, pink linje.

Figur-3.jpg

Figur-4.jpg

I nogle tilfælde vil de viste eksempler på rekylkræfter ikke svare til de aktuelle forhold. I disse tilfælde kan rekylkræfterne beregnes med følgende formler.

Rekylkraften, Fakse, i sprøjtepistolens/lansens akseretning beregnes som:

Formel-1.jpg

Rekylkraften, Fvink, i retning vinkelret i forhold til sprøjtepistolens/lansens akse beregnes som:

Formel-2.jpg
 
Drejningsmomentet, T, i forhold til holdepunktet på sprøjtepistolen/lansen beregnes som:

Formel-3.jpg

For sammenhængen mellem tryk, vandforbrug og dysestørrelse gælder føl¬gende formler for tabsfri dyser (virkningsgrad på 100 pct.)

Formel-4.jpg

I ovenstående beregningsudtryk er
F: rekylkraft udtrykt i newton (N)
T: drejningsmoment udtrykt i Nm
α: sprøjtevinklen set i forhold til sprøjtepistolens/lansens akse
Q: vandmængde udtrykt i liter pr. min
P: tryk udtrykt i bar
D: dysestørrelse udtrykt i mm
l: afstand udtrykt i m mellem dysen og pistolens/lansens håndgreb

Regler:

Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse
Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler
Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Læs Arbejdstilsynets vejledninger om:

Sandblæsning
Asbest
Åndedrætsværn
Høreværn
Øjenværn.

Læs også branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger mv.:

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på www.bar-web.dk.