Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

Vejledningen oplyser om de arbejdspladsbrugsanvisninger, som en arbejdsgiver skal udarbejde, hvis der er ansatte i virksomheden, der arbejder med stoffer og materialer, der anses for farlige. Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) skal omhandle arbejdspladsens forhold for brugen af de konkrete stoffer og materialer.

 • Få en kort introduktion til vejledningen

Denne vejledning oplyser om de brugsanvisninger, en arbejdsgiver skal udarbejde, hvis han har ansatte, der arbejder med stoffer og materialer, der anses for farlige. Brugsanvisningen, der også kaldes en arbejdspladsbrugsanvisning, skal omhandle de lokale forhold for brugen af stoffet og materialet. Leverandørens brugsanvisning kan lægges til grund for udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisningen. Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan udgøre den særlige vurdering for stoffer og materialer i arbejdspladsvurderingen (1).

Vejledningens kapitel 1, afsnit 15 i kapitel 2 samt kapitel 3 samt bilag er opdateret i september 2017.

1. Område for arbejdspladsbrugsanvisninger

Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for følgende farlige stoffer og materialer:

a) Stoffer og materialer, der er klassificerede og mærkede som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen.

b) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen, men som ikke skal klassificeres. Det kan fx være kosmetik, lægemidler og affald.

c) Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer (7).

d) Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (7).

e) Stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

f) Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter REACH-forordningen.

Herudover skal arbejdsgiveren udarbejde en brugsanvisning for visse isocyanater (2).

Arbejdsgiveren skal udarbejde en brugsanvisning for stoffer og materialer ved arbejdsprocesser, hvor der bruges asfaltmaterialer (3).

2. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning

Der findes to typer brugsanvisninger for stoffer og materialer: Leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Leverandøren af farlige stoffer eller materialer - der er omtalt i punkterne a, c, d, e og f i afsnit 1- skal udarbejde en letforståelig leverandørbrugsanvisning på dansk. For stoffer og materialer nævnt i punkterne c, d, e og f i afsnit 1 kan det være nødvendigt at bede leverandøren om at få tilsendt leverandørbrugsanvisningen (8).

Stoffer og materialer omtalt i punkt a i afsnit 1 er på etiketten mærket med orange faresymbol eller med risikosætning som brandfarlig eller miljøfarlig.

Stoffer og materialer omtalt i punkt c, d, e og f i afsnit 1 vil ofte være produkter, som ikke er bestemt til privat brug. På disse produkter vil der ofte stå: "Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere" på etiketten.

Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til leverandørbrugsanvisningerne for stoffer eller materialer omtalt i punkterne a, c, d, e og f i afsnit 1.

Arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som omhandler virksomhedens lokale forhold for anvendelse af stoffet eller materialet. Den kan udarbejdes på baggrund af oplysningerne i leverandørbrugsanvisningen og eventuelle tekniske datablade.

Hvis et stof eller materiale bruges på forskellig måde på en virksomhed, kan det være nødvendigt, at der udarbejdes flere forskellige arbejdspladsbrugsanvisninger.

Omvendt kan man for stoffer og materialer, der "ligner hinanden" med hensyn til farlighed - og bruges på samme måde - nøjes med at lave én fælles brugsanvisning.

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er bl.a., at ansatte skal kende de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet, og især kende til foranstaltningerne imod disse farer.

De ansatte skal derfor have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret og skal instrueres effektivt. For ansatte, der ikke forstår dansk, kan det være nødvendigt at udarbejde en brugsanvisning på andre relevante sprog.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes brugsanvisninger, og for deres indhold.

Brugsanvisningerne udarbejdes i samarbejde med sikkerhedsorganisationen.

Arbejdsgiveren skal holde arbejdspladsbrugsanvisningerne ajour med ændringer i leverandørens brugsanvisninger samt med ændringer i anvendelsesmåde. Erfaringer af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, der gøres under arbejdet, skal tilføjes brugsanvisningerne. Arbejdspladsbrugsanvisninger bør være daterede og eventuelt nummererede.

Hvis en virksomhed selv importerer eller fremstiller farlige stoffer og materialer til eget brug, skal virksomheden udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for disse.

Arbejdspladsbrugsanvisninger skal opbevares, så de er tilgængelige for de ansatte. Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være tilgængelig elektronisk eller i papirformat, blot den er let tilgængelig for de ansatte i den konkrete arbejdssituation. Hvis arbejdspladsbrugsanvisningen foreligger elektronisk, skal arbejdsgiveren sikre, at der ved systemnedbrud o.l. altid er en back up-version eller en papirversion, som hurtigt kan gøres tilgængelig for de ansatte.

Mærkningen på emballagen og leverandørens brugsanvisning kan være tilstrækkelig, hvor der arbejdes med så små mængder stoffer og materialer, at arbejdet kan sammenlignes med den private brugers, samt når brugen kun sker lejlighedsvis såsom brug af kontorlim.

Selv om det kun kræves, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer omtalt i afsnit 1, bør arbejdsgivere vurdere, om ikke også andre stoffer og materialer med fordel kunne forsynes med en brugsanvisning. Brugsanvisninger kan fx også være vigtige for stoffer og materialer, som under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer. Som eksempler kan nævnes plastic, der under forarbejdning kan afgive sundhedsfarlig røg og dampe samt arbejde med støvende isoleringsmaterialer.

Arbejdsgivere bør endvidere vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forsyne tekniske hjælpemidler som fx byggekomponenter, der under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer, med en arbejdspladsbrugsanvisning.

3. Arbejdspladsbrugsanvisningens indhold

En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 14 punkter, hvis det er teknisk og fagligt muligt:

 1. Identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten.
 2. Fareidentifikation.
 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter CLP-forordningen, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler.
 4. Førstehjælpsforanstaltninger.
 5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand.
 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden.
 7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden.
 8. Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger)/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang.
 9. Fysisk-kemiske egenskaber.
 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand.
 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen.
 12. Transportoplysninger.
 13. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv.
 14. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden.

Alle 14 punkter skal udfyldes, se dog afsnit 5 nedenfor.

Der stilles ikke noget krav til brugsanvisningens udformning, brug af bestemte overskrifter eller en særlig rækkefølge af oplysningerne, se afsnit 5 og bilagene. Brugsanvisningerne skal være letforståelige, og oplysningerne skal gives på en overskuelig måde. Hvis der for et stof eller materiale ikke stilles særlige krav til de enkelte punkter, skal det tydeligt angives, fx med teksten "ingen særlige".

Efter Markedsføringsloven og efter Miljøministeriets regler må der ikke ske vildledende markedsføring af et kemisk stof eller produkt.

En arbejdspladsbrugsanvisning må ikke indeholde udsagn, der kan give brugerne den opfattelse, at stoffet eller materialet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Dette gælder bl.a. angivelser som "ufarlig", "ugiftig", "ikke sundhedsskadelig, "ikke mærkningspligtigt", "testet", herunder "testet for ... (fx allergi)", "godkendt", "miljø" og "natur" og sammensætninger heraf.

Udsagn, der angiver, at et materiale ikke indeholder bestemte stoffer, må ikke anvendes, hvis udsagnet derved bliver vildledende.

4. Særlige oplysninger i en arbejdspladsbrugsanvisning

For epoxyharpikser og isocyanater skal brugsanvisningen yderligere indeholde oplysning om udhærdningstiden. I arbejdspladsbrugsanvisningen for denne type stoffer og materialer skal angives, at der ikke må spises og ryges under arbejdet (2).

Hvis et materiale indeholder organiske opløsningsmidler, skal navnene på disse angives i brugsanvisningen. I tilfælde af arbejdslokaler, hvor der er brand- eller eksplosionsfare, skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at der ikke må ryges (4).

Hvis et stof eller materiale er omfattet af reglerne om kræftrisikable stoffer og materialer, skal brugsanvisningen indeholde oplysning om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Det kemiske navn på det kræftrisikable stof skal angives i brugsanvisningen. I tilfælde af arbejdslokaler/-områder med risiko for forurening fra kræftrisikable stoffer, skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at der ikke må ryges, spises eller drikkes og heller ikke opbevares tobak, mad- eller drikkevarer (5).

For kodenummererede produkter skal kodenummeret angives i brugsanvisningen sammen med årstallet for den bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, fx 00-1 (1993).

For metallisk bly og dets blyforbindelser skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser, må der ikke ryges, spises eller drikkes og heller ikke opbevares tobak, mad- eller drikkevarer (6).

5. Hvordan skal en arbejdspladsbrugsanvisning se ud?

En arbejdspladsbrugsanvisning kan være:

 • En brugsanvisning udarbejdet specielt til arbejdspladsen
 • En leverandørbrugsanvisning, hvor der er plads til tilføjelser under de enkelte punkter, suppleret med oplysninger, beregnet til den aktuelle arbejdssituation
 • En samling af relevante leverandørbrugsanvisninger plus fx en laboratorieinstruks, der sammenskriver de konkrete forhold, der gør sig gældende på det pågældende laboratorium
 • Et tillæg, som beskriver forholdene på virksomheden, hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning.

Hvilken model der er mest velegnet til en virksomhed, afhænger af en vurdering af forholdene på den konkrete virksomhed.

Hvis der udarbejdes et tillæg til leverandørbrugsanvisningen, må tillægget kun indeholde de virksomhedsrelevante oplysninger og i øvrigt henvise til leverandørbrugsanvisningen. Tillægget skal indeholde følgende virksomhedsrelevante oplysninger: 

 • Handelsnavn og interne navne, der bruges på virksomheden.
 • Navnet på eventuelle kræftrisikable stoffer, der ikke er nævnt i leverandørbrugsanvisningen.
 • Oplysning om, hvor førstehjælpsudstyret er anbragt, samt eventuelt telefonnummer, hvorpå der kan tilkaldes hjælp.
 • Oplysning om, hvor slukningsmateriellet findes.
 • Oplysning om, hvor eventuelle hjælpemidler mv. til opsamling af spild findes, samt eventuelt telefonnummer til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne.
 • Steder for oplagring skal angives, samt eventuelt oplysning om krav til emballage ved omhældning.
 • Oplysning om nødvendige foranstaltninger i virksomheden, herunder brug af eventuelt punktudsug, eventuelt ryge- og spiseforbud, samt hvilke værnemidler der skal bruges i den aktuelle arbejdssituation (kvalitet og type), og hvor i virksomheden de fås.
 • Oplysning om, hvor affald skal afleveres, og hvor særlige beholdere er placeret.
 • Nødvendige foranstaltninger ved intern transport på virksomheden.
 • Oplysning om anvendelse i virksomheden, oplysning om anvendelsesbegrænsning, samt eventuelt særlig uddannelse/instruktion på virksomheden.

6. Hvor findes oplysninger til en arbejdspladsbrugsanvisning?

For stoffer og materialer, som er forsynet med en leverandørbrugsanvisning, kan de fleste af oplysningerne til arbejdspladsbrugsanvisningen findes i leverandørbrugsanvisningen og eventuelle tekniske datablade (8). Hvis der er mangelfulde eller ukorrekte oplysninger i leverandørbrugsanvisningen, skal arbejdsgiveren selv fremskaffe de nødvendige oplysninger. Det kan eventuelt være nødvendigt at bede leverandøren om at få tilsendt leverandørbrugsanvisningen.

For stoffer og materialer, som en virksomhed importerer til eget brug, er arbejdsgiveren selv ansvarlig for at fremskaffe de oplysninger, der skal fremgå af en arbejdspladsbrugsanvisning. De fleste udenlandske producenter udarbejder brugsanvisninger og tekniske datablade, som kan bruges i forbindelse med udarbejdelsen.

For nogle stoffer og materialer er der krav om arbejdspladsbrugsanvisning, men ikke leverandørbrugsanvisning. Det gælder fx for stoffer og materialer, der er omfattet af asfaltbekendtgørelsen. Her kan arbejdsgiveren udarbejde brugsanvisningen ud fra oplysninger fra tekniske datablade eller fra producenten/leverandøren (3).

For stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt kan forringe sikkerhed eller sundhed, og som under den tiltænkte brug kan udvikle farlige stoffer, skal dette fremgå af en letforståelig anvisning fra leverandøren, jf. §§ 34 og 30 i Arbejdsmiljøloven. Dette er fx tilfældet for plastvarematerialer, hvor der ved den tiltænkte forarbejdning/anvendelse af plastmaterialet afgives sundhedsfarlig røg, damp og støv. En sådan anvisning skal indeholde oplysning om, hvilke farlige stoffer der udvikles, sundhedsfarlige egenskaber ved de udviklede farlige stoffer samt oplyse om sikkerhedsforskrifter ved brugen. For denne type stoffer og materialer er der ikke krav om en 14 punkts-leverandørbrugsanvisning.

Med levering af tekniske hjælpemidler som fx markerpenne, som under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer, skal følge en brugsanvisning, som er nødvendig, for at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig i overensstemmelse med reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler. En sådan brugsanvisning skal efter vurdering af det enkelte tekniske hjælpemiddel oplyse om, hvilke farlige stoffer der udvikles, sundhedsfarlige egenskaber ved de udviklede farlige stoffer samt oplyse om sikkerhedsforskrifter ved brugen, men der er for denne type hjælpemidler ikke krav om en 14 punkts-leverandørbrugsanvisning.

Jens Jensen

Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om:

Arbejde med stoffer og materialer

Epoxyharpikser og isocyanater

Arbejde med asfaltmaterialer 

Arbejde med brandfarlige væsker

Kræftrisikable stoffer og materialer

Metallisk bly og blyforbindelser

Læs også:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 

Arbejdstilsynets information om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade