Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet

Godkendelse af kvalifikationer erhvervet i udlandet - sådan søger du som arbejdstager eller arbejdsgiver. Særlige forhold for enkelte områder.

 • Få en kort introduktion til vejledningen

Denne vejledning er skrevet til virksomheder, som ønsker at beskæftige arbejdskraft fra udlandet eller danskere med kvalifikationer fra udlandet. Vejledningen kan også bruges af personer med udenlandske kvalifikationer, der ønsker at arbejde i Danmark. Vejledningen fortæller, i hvilke tilfælde og hvordan virksomheder eller personen selv skal søge om at få anerkendt udenlandske kvalifikationer.

Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) er på arbejdsmiljøområdet blevet implementeret ved en ændring af lov om arbejdsmiljø og ved bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. Begge trådte i kraft den 1. juli 2008. Det er reglerne i bekendtgørelsen, som denne vejledning handler om.

Reglerne om anerkendelse finder anvendelse, når der efter de danske regler stilles krav om en særlig uddannelse eller prøve, før arbejdet må udføres.

I kapitel 8 er der en ordliste, hvor ord og begreber bliver forklaret.

Arbejdstilsynet bruger begrebet ”personen” om den arbejdskraft, som skal have sine udenlandske kvalifikationer anerkendt.

Arbejdstilsynet har også skrevet en folder, som henvender sig til de personer, der ønsker at arbejde i Danmark, men som først skal have anerkendt deres kvalifikationer. Folderen findes på forskellige sprog på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

1. Om anerkendelse

Anerkendelse betyder “godkendelse” af en persons erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet. I mange tilfælde er det en forudsætning for anerkendelse, at Arbejdstilsynet kontrollerer en persons erhvervsmæssige kvalifikationer, før personen kan arbejde i Danmark. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren sikrer sig, at en person har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, inden personen påbegynder arbejde i Danmark.

Når kvalifikationerne er anerkendt, har personen ret til at udøve erhvervet i Danmark på baggrund af sine udenlandske kvalifikationer.

Det fremgår af kapitel 3, 4 og 5, om det er Arbejdstilsynet eller arbejdsgiveren, der skal “godkende” kvalifikationerne.

Personens udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan fx være uddannelse og/eller erhvervserfaring fra et eller flere forskellige job.

Erhverv, der kræver særlig uddannelse eller prøve

Det følger af arbejdsmiljølovgivningen, at visse erhverv, hvor der kan være betydelig fare for ulykker og sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve.

Der er tale om såkaldte lovregulerede erhverv, fordi det ved lov er bestemt, at man skal have en særlig uddannelse. Derfor er erhvervene omfattet af anerkendelsesdirektivet. Konkret drejer det sig om erhvervene nedenfor.

Arbejde som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som udgør særlige ulykkesrisici:

 • Elevatormontør
 • Kedelpasser
 • Kranfører, gaffeltruckfører og fører af gaffelstabler og teleskoplæsser
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller.

Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som udgør særlig sundhedsfare:

 • Arbejde med asbest
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med svejsning.

Derudover stilles der krav om, at koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal gennemgå en særlig uddannelse.

For en nærmere afgrænsning af, hvornår der konkret stilles krav om uddannelse, henvises til bilaget til denne vejledning.

2. Hvad skal man gøre, når man skal beskæftige arbejdskraft fra udlandet?

Hvis man skal beskæftige arbejdskraft fra udlandet eller danskere med erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, skal personen ofte søge om at få sine kvalifikationer anerkendt. Det afhænger af, i hvilket land personen har opnået sine udenlandske kvalifikationer (EU/EØS-land eller tredjeland), om personen skal arbejde fast eller midlertidigt i Danmark, og hvad personen skal arbejde med. Personen kan selv søge om anerkendelse, eller man kan som virksomhed gøre det på vegne af personen.

Personen må kun arbejde i Danmark, hvis de udenlandske kvalifikationer er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet, eller hvis personen har kvalifikationer inden for et område, der ikke kræver anerkendelse.

Personen skal kunne fremvise dokumentation for, at kvalifikationerne er anerkendt.

Virksomheden skal derudover altid sikre, at personen kan udføre det pågældende arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Reglerne om anerkendelse skelner mellem tre situationer:

 1. Hvis man midlertidigt eller lejlighedsvist skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv. – se kapitel 3
 2. Hvis man fast skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv. – se kapitel 4
 3. Hvis man skal beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjelande – se kapitel 5.

3. Hvis man midlertidigt eller lejlighedsvist skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv.

Det kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet, hvis man skal beskæftige midlertidig eller lejlighedsvis arbejdskraft, som skal arbejde med visse tekniske hjælpemidler og/eller visse stoffer og materialer.

Hvornår en person arbejder midlertidigt/lejlighedsvist i Danmark, kan ikke defineres præcist, men afhænger af arbejdets varighed, hyppighed, tilbagevenden og kontinuitet.

Når man som arbejdsgiver skal vurdere, om en person skal arbejde midlertidigt/lejlighedsvist, kan man lægge vægt på, om der er tale om sæsonarbejde, åremålsansættelser og ansættelser på tidsbegrænsede kontrakter, hvilket som hovedregel anses som midlertidigt/lejlighedsvist. Derudover er personens intentioner med arbejdet afgørende, og også om personen skal deltage i hele arbejdsforløbet eller kun en del af det.

Hvis en person arbejder i Danmark midlertidigt/lejlighedsvist, men med gentagne tilbagevendende perioder, kan det efter en konkret vurdering anses som fast arbejde.

Hvis der er tale om midlertidig eller lejlighedsvis beskæftigelse, er proceduren forskellig afhængigt af, hvilket erhverv en person skal arbejde med. Nogle erhverv og funktioner kræver, at man som virksomhed eller personen selv søger om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. Andre kræver, at arbejdsgiveren selv sikrer, at personen har de rette erhvervsmæssige kvalifikationer og dokumentation for dem, se nedenfor i afsnit 3.1 og 3.2.

3.1. Arbejdsområder der kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet

Følgende erhverv og funktioner kræver, at enten personen selv eller virksomheden søger om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet: 

 • Arbejde med asbest
 • Arbejde med svejsning
 • Elevatormontør
 • Fører af teleskoplæsser
 • Gaffeltruckfører
 • Kedelpasser
 • Kranfører (dog kun mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller (dog ikke rulle- og bukkestilladser).

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

3.1.1. Dokumentation for kvalifikationer
Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i afsnit 3.1, skal bestå i følgende:

 • Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat, eller
 • Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst 2 år inden for de sidste 10 år, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

3.2. Arbejdsområder, der ikke kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet

Hvis personen skal arbejde i nedenstående erhverv eller funktioner, skal der ikke søges om
anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. I stedet for skal man som virksomhed sikre, at personen har den nødvendige dokumentation for erfaring og/eller uddannelse, og at personen er kvalificeret til at udføre det pågældende arbejde. Det gælder for følgende: 

 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Fører af gaffelstabler
 • Kranfører (undtagen mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
 • Stilladsopstiller (kun rulle- og bukkestilladser)
 • Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

3.2.1. Dokumentation for kvalifikationer
I de erhverv og funktioner, som ikke kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet, og hvor man som virksomhed selv skal sikre dokumentationen, skal man gøre det ved at sikre sig, at personen har de fornødne kvalifikationer i form af uddannelse eller erhvervserfaring.

Dokumentationen skal bestå i:

 • Udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om en uddannelse (lovreguleret uddannelse), certifikat, autorisation e.l., eller
 • Beviser for, at personen har udøvet erhvervet eller har udført det pågældende arbejde i mindst 2 år inden for de sidste 10 år, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om en uddannelse, certifikat, autorisation e.l.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

3.3. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at vi har modtaget en ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra et EU/EØS-land mv. for at kunne arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden en måned efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

Hvis der fx er tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis/certifikat er ægte, kan det betyde en forsinkelse af afgørelsen. I denne og lignende situationer kan fristen forlænges med en måned.

Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse eller givet svar inden for disse frister, kan personen udføre arbejdet, selv om han/hun ikke har modtaget en anerkendelse.

Hvis Arbejdstilsynet meddeler ansøgeren, at der kræves en egnethedsprøve – se kapitel 7 – vil vi senest en måned efter denne meddelelse træffe afgørelse på baggrund af prøven. Hvis personen udebliver fra prøven eller ikke består, vil Arbejdstilsynet ikke anerkende kvalifikationerne.

4. Hvis man fast skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv.

Arbejdstilsynet skal altid kontrollere og anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, før man fast kan beskæftige personer, som skal arbejde inden for erhverv eller funktioner, der kræver uddannelse i Danmark.

Fast arbejde defineres som permanent arbejde i Danmark. Som udgangspunkt er der tale om fast arbejde, hvis der indgås en tidsubegrænset ansættelsesaftale.

Følgende erhverv og funktioner kræver anerkendelse:

 • Arbejde med asbest
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med svejsning
 • Elevatormontør
 • Kedelpasser
 • Kranfører, gaffeltruckfører og fører af gaffelstabler og teleskoplæsser
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller
 • Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

4.1. Dokumentation for kvalifikationer

Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i kapitel 4, skal bestå i følgende:

 • Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat (lovreguleret uddannelse), eller
 • Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst 2 år inden for de sidste 10 år, og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

4.2. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at vi har modtaget en ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra et EU/EØS-land mv. for at kunne arbejde fast. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden tre måneder efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

Hvis der fx er tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis/certifikat er ægte, kan det betyde en forsinkelse af afgørelsen. I denne og lignende situationer kan fristen forlænges med en måned.

Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne, må personen ikke arbejde i Danmark.

Hvis Arbejdstilsynet kræver prøvetid eller en egnethedsprøve - se kapitel 7 - vil vi træffe afgørelse om anerkendelse på baggrund af prøvetiden eller egnethedsprøven. Hvis personen udebliver eller ikke består, vil Arbejdstilsynet som udgangspunkt ikke anerkende kvalifikationerne.

5. Hvis man skal beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjelande

Arbejdstilsynet skal altid anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, før man som virksomhed kan beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjeland, som skal arbejde inden for erhverv og funktioner, der kræver uddannelse i Danmark. Dette gælder, uanset om der er tale om fast eller midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde. Det gælder for følgende:

 • Arbejde med asbest
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med svejsning
 • Elevatormontør
 • Kedelpasser
 • Kranfører, gaffeltruckfører og fører af gaffelstabler og teleskoplæsser
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller
 • Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

5.1. Dokumentation for kvalifikationer

Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i kapitel 5 skal bestå i følgende:

 • Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat (lovreguleret uddannelse) eller
 • Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst 3 år inden for de sidste 10 år, og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

5.2. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at vi har modtaget en ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra tredjeland. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden tre måneder efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

I tilfælde af vanskeligheder, som kan betyde en forsinkelse af afgørelsen, kan fristen forlænges med en måned. Et eksempel på vanskeligheder er tvivl om ægtheden af et uddannelsesbevis/certifikat.
Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne, må personen ikke arbejde i Danmark.
Hvis afgørelsen medfører et krav om en prøvetid eller en egnethedsprøve - se kapitel 7 - vil Arbejdstilsynet træffe afgørelse på baggrund af prøvetiden eller egnethedsprøven. Hvis personen udebliver eller ikke består, vil Arbejdstilsynet som udgangspunkt træffe afgørelse om, at kvalifikationerne ikke kan anerkendes.

6. Sådan søger man om anerkendelse

Både virksomheden og personen selv kan søge om anerkendelse hos Arbejdstilsynet. Den situation, hvor man som virksomhed selv skal sikre, at personen har de rette kvalifikationer og dokumentation, er beskrevet i afsnit 3.2.1.

6.1. Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal indeholde:

 • Bevis for nationalitet, fx kopi af pas
 • Navn, adresse og fødselsdato
 • Oplysninger om, hvorvidt det drejer sig om midlertidigt, lejlighedsvist eller fast arbejde
 • Navn og adresse på indsenderen, hvis det fx er virksomheden og ikke personen selv
 • Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

Ansøgningen skal sendes til:

Arbejdstilsynet Kontor for Videngrundlag (NU: Kontor for Social Dumping, Byggeri og Teknik)
Landskronagade 33 
2100 København Ø eller den elektroniske postkasse:
at@at.dk 
 
Hvis Arbejdstilsynet kan anerkende de udenlandske kvalifikationer, udsteder vi et anerkendelsesbrev til personen og fremsender det til personen eller til den virksomhed, der har søgt på vegne af personen.

6.2. Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse

Dokumentationen for erhvervserfaring og uddannelse skal opfylde bestemte betingelser for at være tilstrækkelig.

Personen skal fx have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i det land, personen kommer fra. Lovreguleret betyder, at der i lovgivningen er krav om, at personen skal have en uddannelse, certifikat eller anden form for tilladelse for at arbejde inden for erhvervet. Hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det land, som personen kommer fra, er betingelsen i stedet, at personen skal have udøvet erhvervet i et bestemt tidsrum på mindst 2 år (dog 3 år, hvis kvalifikationerne er erhvervet i tredjeland).

EU-kommissionen har udarbejdet en database over lovregulerede erhverv i EU/EØS-lande og Schweiz, som kan findes her.   

6.2.1. Dokumentation for uddannelse
Følgende dokumenter kan bruges som dokumentation for uddannelse:

 • Eksamensbevis
 • Certifikat
 • Uddannelsesbevis
 • Svendebrev
 • Andet bevis for uddannelse.

Derudover kan personen eventuelt fremlægge dokumenter, som beskriver, at han/hun er en fuldt kvalificeret erhvervsudøver i hjemlandet, fx hvis man som supplement til et skoleforløb har gennemført en supplerende erhvervsuddannelse, prøvetid, faglig prøve, erhvervspraktik e.l.

6.2.2. Dokumentation for erhvervserfaring
Det er op til personen, som ønsker sine kvalifikationer anerkendt, at dokumentere sin erhvervserfaring, når erhvervet ikke er lovreguleret i hjemlandet.

Der er ikke egentlige formkrav til dokumentationen for erhvervserfaring. Men det kan fx være ansættelseskontrakter eller udtalelser fra tidligere arbejdsgivere i udlandet, lønsedler eller selvangivelser fra udlandet. Det vigtige er, at det fremgår, at den pågældende person har arbejdet inden for det relevante område i den påkrævede periode. Dokumentationen kan ikke bestå i fx en tro og love-erklæring eller en udtalelse fra den arbejdsgiver, som ønsker at ansætte den pågældende person.

Har man udelukkende arbejdet som selvstændig, kan dokumentationen være en redegørelse for, hvad man har arbejdet med og hvor længe. Denne kan fx suppleres med dokumentation for, at man har drevet selvstændig virksomhed.

Arbejdstilsynet vil bede om en redegørelse, hvis vi ikke kan vurdere personens erhvervsmæssige kvalifikationer ud fra den indsendte dokumentation.

Hvis personen kun skal dokumentere erhvervserfaring, vil Arbejdstilsynet som hovedregel anmode om, at personen eller arbejdsgiveren supplerer dokumentationen med en redegørelse. Denne skal indeholde oplysninger om, hvad personen har arbejdet med, hvor længe, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der har været fulgt i det pågældende arbejde. Denne redegørelse skal Arbejdstilsynet bruge til at vurdere, om den pågældende persons kvalifikationer er på niveau med de danske krav.

6.3. Dokumentationens form

Arbejdstilsynet kan som udgangspunkt ikke kræve, at personen skal fremlægge originaler eller dokumenter, hvis ægthed er bekræftet af de konsulære eller de nationale myndigheder. Almindelige fotokopier af de væsentlige dokumenter vil blive accepteret.

Hvis der er tvivl om dokumenternes ægthed, kan vi dog kræve, at de kompetente myndigheder i det land, hvor dokumenterne er udstedt, bekræfter fotokopierne.

6.4. Skift fra midlertidigt eller lejlighedsvist til fast arbejde

Hvis en person har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer til at kunne arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist med et bestemt erhverv i Danmark, og personen efterfølgende beslutter sig for at arbejde permanent i Danmark, kan anerkendelsen efter en konkret vurdering ændres til at gælde i et fast ansættelsesforhold. Det kræver en ansøgning til Arbejdstilsynet. Ansøgningen bør indeholde det oprindelige anerkendelsesbrev samt oplysninger om det faste arbejde.

6.5. Sprog

Arbejdstilsynet kan i konkrete sager kræve dokumentationen oversat, hvis den ikke er skrevet på et sprog, som kan læses af Arbejdstilsynet, men kun hvis dokumenterne er nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. Det gælder dog ikke for fx identitetskort eller pas.

Arbejdstilsynet accepterer som udgangspunkt dokumenter på engelsk, tysk, svensk og norsk.

7. Hvis Arbejdstilsynet ikke kan anerkende de udenlandske kvalifikationer

Hvis Arbejdstilsynet ikke kan anerkende kvalifikationerne, kan vi betinge anerkendelsen af, at personen gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve. Personer, der ønsker at arbejde fast i Danmark, kan vælge mellem prøvetid eller en egnethedsprøve, mens personer, der ønsker at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist, skal bestå en egnethedsprøve.

7.1. Prøvetid

En prøvetid/praktikperiode består i, at ansøgeren i en begrænset periode udøver sit erhverv i Danmark under opsyn af en kvalificeret fagmand. Prøvetiden afsluttes med en bedømmelse. Det er Arbejdstilsynet, der bestemmer prøvetidens indhold og varighed samt indholdet af den afsluttende bedømmelse. Ansøgeren skal dog selv finde et praktiksted.

Arbejdstilsynet kan eventuelt tilrettelægge prøvetiden i samarbejde med den virksomhed, hvor personen skal ansættes. Men den afsluttende bedømmelse skal foretages af en uafhængig fagmand, som Arbejdstilsynet vælger, fx en person fra et AMU-center eller Arbejdstilsynet.

Prøvetid vil kun være relevant for personer, som ønsker at arbejde fast i Danmark.

7.2. Egnethedsprøve

En egnethedsprøve skal bruges til at vurdere, om personen har de faglige kundskaber til at udøve et bestemt erhverv eller en bestemt funktion i Danmark, der kræver uddannelse. Egnethedsprøven er en teoretisk og/eller praktisk prøve, som Arbejdstilsynet fastsætter indholdet af.

En egnethedsprøve vil finde sted på et uddannelsessted, hvor der undervises i det pågældende erhverv, fx en teknisk skole eller et AMU-center.

8. Forklaring på ord og begreber

Anerkendelse
Anerkendelse betyder ”godkendelse” af en persons erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet. I mange tilfælde er det en forudsætning for anerkendelse, at Arbejdstilsynet kontrollerer en persons erhvervsmæssige kvalifikationer, før personen kan arbejde i Danmark. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren sikrer sig, at en person har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, inden personen kan arbejde i Danmark.

Erhverv
Der er tale om et erhverv, når der arbejdes med en maskine, en proces eller et stof.

Før der er tale om et erhverv i denne sammenhæng, skal arbejdstageren dog have arbejdet med maskinen, processen eller stoffet på en sådan måde, at dette har indgået som en fast bestanddel af jobbet i en nærmere fastsat årrække. Men det behøver ikke at være det eneste, personen laver. Der kan altså også være tale om et erhverv, selv om erhvervet kun udgør en del af de samlede arbejdsopgaver.

Der er således tale om et erhverv, når fx en truckfører kører truck som en fast bestanddel af sit arbejde, eller når en maler anvender epoxy som et fast led i sit arbejde.

Erhvervserfaring
Perioder, hvor man faktisk har arbejdet inden for sit erhverv. En person opnår erhvervserfaring, hvis
han/hun lovligt har udøvet et bestemt erhverv i hjemlandet eller et andet medlemsland undtagen i
Danmark.

Erhvervsmæssige udenlandske kvalifikationer
Kvalifikationer, som er baseret på et uddannelsesbevis, et kursusbevis og/eller erhvervserfaring.
For at få erhvervsmæssige udenlandske kvalifikationer skal personen have gennemgået en uddannelse eller arbejdet med det pågældende erhverv i sit hjemland.

EU/EØS-lande mv.
Belgien, Bulgarien, Cypern (det græskcypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig,
Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta,
Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Fast arbejde (etablering)
Permanent arbejde i et EU/EØS-land mv. Som udgangspunkt er der tale om fast arbejde, hvis der indgås en tidsubegrænset ansættelsesaftale.

Hjemland
Det land, hvor en person er fuldt kvalificeret til at udøve sit erhverv. Det er ikke nødvendigvis det
land, som personen bor i eller kommer fra.

Kompetent myndighed
Den myndighed, der administrerer de pågældende lovregulerede erhverv – i denne sammenhæng er
det Arbejdstilsynet.

Lovreguleret erhverv
Når der enten direkte eller indirekte i love eller andre regler kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at udføre et bestemt erhverv. Kvalifikationerne skal kunne dokumenteres ved et certifikat, et kursusbevis e.l.

Lovreguleret uddannelse
En uddannelse, som er specifikt rettet mod at arbejde inden for et bestemt erhverv, og som er fastlagt af hjemlandets love og administrative bestemmelser. Uddannelsen består af et uddannelsesforløb, eventuelt suppleret med en erhvervsuddannelse, en praktisk uddannelse eller
erhvervspraktik.

Midlertidigt/lejlighedsvist arbejde
Det skal vurderes fra sag til sag, hvornår en person arbejder midlertidigt/lejlighedsvist i Danmark.

Det kan ikke defineres præcist, men skal vurderes ud fra arbejdets varighed, hyppighed, tilbagevenden og kontinuitet. Sæsonarbejde, åremålsansættelser og ansættelser på tidsbegrænsede kontrakter er som hovedregel midlertidigt/lejlighedsvist. Desuden er personens intentioner med arbejdet afgørende, og også om personen skal deltage i hele arbejdsforløbet eller kun en del af det. Hvis en person arbejder i Danmark midlertidigt/lejlighedsvist, men med gentagne tilbagevendende perioder, kan det efter en konkret vurdering anses som fast arbejde.

Tredjelande
Tredjelande er alle lande i:

 • Afrika
 • Mellemøsten
 • Asien
 • Nord- og Sydamerika
 • Tidligere Sovjetrepublikker (med undtagelse af de baltiske lande)
 • Australien og Oceanien.

Uddannelsesbevis
Et certifikat og/eller et bevis for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsesbeviset skal være udstedt af en myndighed i uddannelseslandet.

Værtsland
Det land, hvor personen ønsker at arbejde.

Baggrund:
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Læs også:
Arbejdstilsynets pjece "Til dig der vil arbejde i Danmark". Den findes på dansk, engelsk, tysk, polsk og litauisk og findes på vores hjemmeside www.at.dk 

Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings guide til anerkendelse af udenlandske kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv: http://www.iu.dk/anerkendelse/lovregulerede-erhverv-autorisation/LEguide.pdf.  

Kommissionens brugervejledning til anerkendelsesdirektivet – Alt hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 spørgsmål 66 svar 

EU-kommissionen har udarbejdet en database over lovregulerede erhverv i EU/EØS-lande og Schweiz