Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig

Kvalitetsprocedure G‐001 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2007 Senest revideret: 1. juni 2018

Indledning

Denne kvalitetsprocedure er aktuel for tilsynssupportere og tilsynsførende, som fører tilsyn i
en arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig. Formålet med proceduren er at klarlægge
de retningslinjer, som den tilsynsførende skal overholde i forbindelse med adgangen til og
gennemførelsen af disse tilsyn.

Det følger af grundloven, at boligen er ukrænkelig, og at myndigheders adgang til private
boliger og andre områder, der hører til boligen, kun kan ske med en særlig lovhjemmel eller
efter en retskendelse. Grundlovens bestemmelse om boligens ukrænkelighed gælder også i
forhold til adgangen til virksomheder.

Udgangspunktet efter arbejdsmiljøloven er, at du som tilsynsførende har ret til at komme ind
på alle offentlige og private arbejdssteder og kontrollere overholdelsen af
arbejdsmiljølovgivningen uden en retskendelse, når du viser behørig legitimation (dvs. dit
legitimationskort fra Arbejdstilsynet). Dette står i arbejdsmiljøloven – og bag på dit
legitimationskort fra Arbejdstilsynet.

Men der findes undtagelser, og denne kvalitetsprocedure beskriver, hvad du skal være særlig
opmærksom på ved tilsyn med arbejde i arbejdsgiverens, ansattes eller andres private hjem. I
det følgende gennemgås:

1. Områder hvor Arbejdstilsynet ikke har adgang til at foretage tilsyn i private hjem
2. Områder hvor Arbejdstilsynet kan foretage begrænset tilsyn i private hjem
3. Områder hvor Arbejdstilsynet har særlig praksis for begrænset tilsyn i private hjem
4. Fremgangsmåde ved tilsyn med arbejde i privat hjem

I bilag a kan du se Arbejdstilsynets tilsynspraksis for bestemte brancher, hvor tilsyn i
private hjem er hyppigt forekommende.


1. Områder hvor Arbejdstilsynet ikke har adgang til at foretage tilsyn i private hjem

Arbejdstilsynet har ikke adgang til at føre tilsyn med arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter i en
privat bolig m.v. Dette følger af arbejdsmiljøloven.

Når en person således udfører ikke-erhvervsmæssigt arbejde på eller i sin egen private bolig,
fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende
husstanden, kan Arbejdstilsynet ikke føre tilsyn med arbejdet. Tilsynet kan alene ske efter en
retskendelse. At Arbejdstilsynet ikke fører tilsyn i denne situation er en undtagelse i forhold til,
at Arbejdstilsynet kan komme ind på alle arbejdssteder.

Med ’arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter’ menes fx reparationer på ejendommen, havearbejde,
reparationsarbejde på egen bil eller lignende, hvor udbyttet af arbejdet sædvanligvis er til brug for
ejeren selv.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er boligens beboere eller fremmede, der arbejder på eller i boligen,
må du forsøge at afklare dette med forsigtighed og under udøvelse af hensyn til beboeren.

Begrænsningen i Arbejdstilsynets adgang gælder også i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet får
kendskab til alvorlige ulykker i forbindelse med det ikke-erhvervsmæssige arbejde.2. Områder hvor Arbejdstilsynet kan foretage tilsyn i private hjem, men hvor kontrollen er begrænset

Det er kun visse dele af arbejdsmiljølovgivningens regler, der gælder i forhold til en arbejdsgivers
eget erhvervsmæssige arbejde, herunder i forhold til erhvervsmæssigt arbejde, som arbejds- giveren
måtte udføre i sin private bolig. I forhold til dette arbejde kan du ikke stille krav til bl.a.
arbejdsmiljøorganisation, arbejdspladsvurdering og til arbejdsstedets indretning.

I forhold til arbejde, der udføres af ansatte i arbejdsgiverens private husholdning, kan du heller ikke
stille krav til bl.a. arbejdsmiljøorganisation, arbejdspladsvurdering og til arbejdsstedets ind- retning.

Der gælder også visse undtagelser i forhold til tilsynet med arbejde, der udføres af en ansat i den
ansattes egen private bolig. I forhold til dette arbejde kan du bl.a. ikke stille visse krav i forhold til
arbejdsstedets indretning, visse krav i forhold til arbejde ved skærmterminaler, visse krav i forhold
til arbejdsmiljøorganisation og visse krav i forhold til reglerne om hvileperiode og fridøgn.

Disse undtagelser i arbejdsmiljølovgivningen har betydning for hvilke arbejdsmiljøkrav, du kan
stille til det arbejde, som udføres, men som udgangspunkt har de ovenfor nævnte undtagelser ikke
betydning for din ret til at få adgang til at føre tilsyn på arbejdsstedet.

Under branchegruppe 970000 er der erfaringsmæssigt mange virksomheder, hvor der ofte udføres
erhvervsmæssigt arbejde i arbejdsgiverens private bolig. Du kan læse mere om nogle af disse
arbejdssituationer, og om hvordan der føres tilsyn med arbejdet i bilag a.3. Områder hvor Arbejdstilsynet har særlig praksis for begrænset tilsyn

Særligt om arbejde i den private sfære

Vennetjenester
Privates udførelse af vennetjenester for hinanden er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Du skal
udvise en vis tilbageholdenhed med at gennemføre tilsyn og afgive reaktioner, hvor arbejdet på en
privat bolig udføres som led i en vennetjeneste. Det betyder, at du inden du gennemfører tilsynet
skal overveje, om de arbejdsmiljøforhold du kan konstatere eller mistænker er til stede, har en så
alvorlig karakter, at de ’trumfer’ at arbejdet udføres som led i en vennetjeneste. I denne vurdering
skal du lægge afgørende vægt på risikoen for arbejdsulykke og muligheden for personskade.

Arbejdstilsynet gennemfører normalt tilsyn og afgiver reaktioner over for farlige situationer i
forbindelse med sådant arbejde, f.eks. ved at nedlægge forbud mod det farlige arbejde.

I vurderingen af, om der er tale om en vennetjeneste, kan der lægges vægt på følgende:

  • Er der tale om arbejde, som er i ”modtagerens” private eller erhvervsmæssige interesse?
    Hvis det er i modtagerens erhvervsmæssige interesse, f.eks. arbejde på en bygning, hvorfra modtageren udfører sit erhverv, taler dette imod at anse arbejdet for en vennetjeneste.
  • Er den, der udfører arbejdet, professionel inden for det arbejde, der udføres? Dette vil
    normalt tale imod at anse arbejdet for en vennetjeneste.
  • Sker der kontant afregning for arbejdet? Dette vil tale imod at betragte arbejdet som en
    vennetjeneste.

Erhvervsmæssigt arbejde i den private sfære
Du skal udvise en vis tilbageholdenhed med at gennemføre tilsyn og afgive reaktioner, hvor en
arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte udfører arbejde i sin ”private sfære”.
Det betyder, at du inden du gennemfører tilsynet skal overveje, om de arbejdsmiljøforhold du kan
konstatere eller mistænker er til stede, har en så alvorlig karakter, at de ’trumfer’ den private ejers
ret til at udføre arbejde på sin bolig. I denne vurdering skal du lægge afgørende vægt på risikoen for
arbejdsulykke og muligheden for personskade.

Arbejde i arbejdsgiverens private sfære er arbejde, der tjener til arbejdsgiverens virksomheds drift
m.v., men som ikke er virksomhedens hovedaktivitet, og hvor virksomheden ligger i umiddelbar
forbindelse med arbejdsgiverens private bolig. Det kan fx være bageren, der udfører
vedligeholdelsesarbejde på en bygning, der både indeholder bageriet og bagerens private bolig.
Hvis arbejdsgiveren udfører almindeligt arbejde på sin bedrift fx landmanden, der arbejder med sine
dyr eller afgrøder eller bageren, der bager brød i sit bageri, så fører Arbejdstilsynet sin kontrol efter
de almindelige gældende retningslinjer – også selv om arbejdsgiverens private bolig måtte ligge i
umiddelbar tilknytning til erhvervet.

Tilbageholdenheden vedrører kun arbejdsgiverens eget arbejde i den private sfære og ikke
eventuelle ansattes arbejde. Det er derfor vigtigt, at Arbejdstilsynet stadig fører sin kontrol, som det
følger af de almindelige retningslinjer, men udviser tilbageholdenhed, hvis det viser sig, at det er
arbejdsgiveren selv, der udfører arbejdet.

Se mere i instruks IN-18-20 om tilsyn i den privates sfære.4. Fremgangsmåde ved tilsyn i privat hjem

Gennemførelsen af tilsyn i private boliger
Tilsyn med arbejde
Retten til adgang til et arbejdssted gælder kun, hvor du skal føre tilsyn med overholdelse af
arbejdsmiljølovgivningen – dvs. hvor der udføres arbejde. Ved tilsyn i en privat bolig har du derfor
kun ret til adgang til de dele af boligen, hvor der udføres arbejde.

Information om tilsynet
De borgere/ejere, som skal modtage et tilsynsbesøg i deres eget hjem, skal altid informeres inden
tilsynet og have haft lejlighed til at komme med indsigelser (informationen til borgeren kan godt
ske umiddelbart inden tilsynet).

Ved tilsyn med arbejde i private hjem, hvor fx en kommune eller et privat firma er arbejdsgiver,
skal arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisation inddrages så tidligt som muligt i tilsynsforløbet,
hvor det er muligt. Du kan rådføre dig med arbejdsgiveren om hos hvilke borgere, der skal
planlægges tilsyn.

Ved tilsyn med arbejde, hvor beboeren ikke er involveret fx ved opsætning af nyt køkken eller
nyt tag, gennemfører Arbejdstilsynet altid tilsynet, med mindre beboeren nægter Arbejdstilsynet
adgang til sit private hjem.

Hvis borgeren/ejeren er til stede, skal du identificere dig og fortælle, at du vil gennemføre et
tilsyn med arbejdsmiljøet. Hvis ejeren godkender dette, gennemfører du tilsynet.

Hvis en borger/ejer ikke ønsker besøg, vil det afhænge af et konkret skøn, om der trods dette skal
gennemføres tilsyn i den pågældendes hjem. Der skal dog være helt særlige grunde til at foretage
et tilsyn i imod en borgers ønske. I vurderingen kan indgå, om du har konstateret grove
overtrædelser eller farlige situationer. I de tilfælde kan Arbejdstilsynet kun få adgang med
politiets hjælp. Bistand fra politiet forudsættes kun at ske, hvor arbejdet vurderes at indebære en helt
konkret særlig risiko, fx risiko for nedstyrtning. Tal dog altid med en tilsynschef først, inden du
ringer til politiet.

Hvis ejeren ikke er til stede, gennemfører du tilsynet. Husk dog altid at efterlade en grøn underretningsblanket, jf. nedenfor.

Betænksomhed
Af hensyn til borgeren skal du udvise betænksomhed og omtanke, når du gennemfører et tilsyn i
private hjem. Undgå så vidt muligt at tage fotografier i private hjem. Hvor det er muligt, bør
dokumentationen af eventuelle påbud ske på anden vis.

Især i plejesituationer skal du udvise omtanke. Hvis fotos er nødvendige, skal du undgå at tage
fotos af de personer, som modtager hjælp eller pleje eller andre tilstedeværende personer. Herunder må du ikke tage fotos af personerne i private situationer, fx ved påklædning eller badning
eller lignende.

Husk "Arbejdstilsynets besøg på din adresse i dag" (den grønne underretningsblanket)
Ved tilsyn i private hjem, skal du altid aflevere blanketten ’Arbejdstilsynets besøg på din adresse
i dag’. Skrivelsen skal afleveres ved tilsyn i private lokaliteter, der benyttes som beboelse.
Skrivelsen skal også afleveres hvis du har ført tilsyn på steder, hvor der normalt ikke er offentlig
adgang – fx lagerlokaler, baglokaler til butikker, stalde, lader og garager.

Du skal ikke aflevere skrivelsen ved udendørslokaliteter så som marker, gårdspladser og haver,
samt byggerier, der ikke har karakter af at fungere som beboelse/ejendom. Hvis du er i tvivl, så
aflever skrivelsen. Er ejeren/borgeren ikke hjemme, afleverer du skrivelsen i postkassen eller
andet sted, hvor borgeren/ejeren må forventes at finde skrivelsen.


Bilag a - Tilsynet med virksomheder i branchegruppe 970000

I branchegruppe 970000 er der erfaringsmæssigt mange virksomheder, hvor ansatte
udfører arbejde i arbejdsgiverens eget hjem herunder private husholdning. De
ansatte er direkte ansat af den pågældende arbejdsgiver i vedkommendes eget hjem
fx i husholdningen. Det er fx au pairpiger, tjenestefolk, den gruppe af handicaphjælpere, der ikke er registreret under branchegruppen for hjemmepleje, private dagplejere, godser. Dette må ikke forveksles
med ”ansatte, der udfører arbejde i andres private hjem eller husholdning”, som fx er
hjemmehjælpere, hjemmesygeplejer- sker eller rengøringsassistenter, der kan være
ansat i en kommune eller i en anden virksomhed.

I branchegrupper, hvor der fx er registeret foreninger, sportsklubber, menighedsråd,
der ofte er registreret på formandens private adresse, skal tilsynet normalt udføres på
det arbejdssted, hvor arbejdet foregår.

Udenlandske ambassader
Udenlandske ambassader er ikke underlagt dansk lovgivning. Arbejdstilsynet har
derfor ingen adgang til at føre tilsyn med arbejdsmiljøet i udenlandske ambassader,
medmindre Arbejdstilsynet bliver inviteret af ambassaderne.

Husholdningsarbejde i private hjem, herunder au-pair arbejde
Arbejdstilsynet fører som udgangspunkt ikke tilsyn med arbejde, som kan henføres til
arbejdsgiverens private husholdning. Der gælder dog særlige regler for unge under 18
år. Efter en nærmere konkret vurdering føres tilsyn i tilfælde af alvorlige klager og
ulykker.

Privat dagplejer
En privat dagplejer (ikke at sammenligne med en kommunal dagplejer, hvor tilsynet
aftales med kommunen) kan være en person, der passer et eller flere børn i eget hjem.
Der føres som udgangspunkt ikke tilsyn hos en privat dagplejer, der arbejder i eget
hjem. Efter en nærmere konkret vurdering føres tilsyn i tilfælde af alvorlige klager og
ulykker.

Godser
Godser er i dag registreret som virksomheder, og kan have mange former for arbejde
og ansættelsesforhold. Da arbejds- og ansættelsesforhold til forveksling ligner
ansættelsesforhold i andre virksomheder, føres der normalt tilsyn med disse. Der kan
være enkelte arbejdsfunktioner i arbejdsgiverens husholdning (private hjem), som
ikke skal have tilsyn fx au-pair arbejde som nævnt ovenfor.

Tjenestefolk
Tjenestefolk betegner personer, der er ansat i større husholdninger, og hvor
ansættelsesforholdet kan ligne et almindeligt arbejdsforhold. Arbejdstilsynet fører
tilsyn med det arbejde, der kan henføres til arbejdsgivers private hjem, men som ikke
er privat husholdning som nævnt ovenfor.

Handicaphjælpere
En handicaphjælper er en person, der er ansat til at hjælpe en handicappet person
med personlig pleje m.m. i den handicappedes eget hjem og husholdning.
Handicaphjælperen kan enten være ansat af en kommune, et privat firma eller
direkte af den handicappede selv. Såfremt det er kommunen, der er registreret som
arbejdsgiver, føres der almindeligt tilsyn med handicaphjælperens arbejde. Hvis det
derimod er tale om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), hvor det enten
er den handicappede selv eller en privat virksomhed, der er registreret som
arbejdsgiver, føres der som udgangspunkt ikke tilsyn med arbejdet. Efter en
nærmere konkret vurdering føres tilsyn i tilfælde af alvorlige klager og ulykker.

Hvis det arbejde, handicaphjælperen udfører, kan sammenlignes med almindelig
husholdning, som kunne udføres af husstandens medlemmer (madlavning,
rengøring mv.) føres der som udgangspunkt ikke tilsyn med arbejdet. Der føres
almindeligt tilsyn, hvis handicaphjælperens arbejde vurderes at være pleje af
professionel karakter.

Foreninger/ menighedsråd, der er registreret på en privat adresse
Mange foreninger og menighedsråd kan være registreret på formandens private
adresse. Inden tilsynet skal der altid tages kontakt til foreningen (typisk telefonisk)
med henblik på at få oplysninger om hvor arbejdet foregå, så tilsynsbesøget alene kan
foregå der.

Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må føres tilsyn på den private adresse uden
forudgående kontakt.

Hvis en forening undtagelsesvist og mod forventning undlader telefonisk at oplyse,
hvor foreningens arbejde foregår, vil Arbejdstilsynet fortsat have mulighed for, efter en
konkret vurdering, at starte tilsynet på privatadressen med henblik på at få de relevante
oplysninger om arbejdsstedet.

Hvis kontaktoplysninger (telefonnummer) ikke fremgår af besøget/VIVI, skal disse
fremfindes via fx krak mv. inden tilsynet.