Forsknings- og udviklingsprojekter

Dansk Center for Nanosikkerhed

Projektnummer Institution Titel Publicering
02-2011-10 NFA Dansk Center for Nanosikkerhed  2016

Brandfolks helbredsrisici

Projektnummer Institution Titel Publicering
 36-2014-09 Kræftens Bekæmpelse EPIBRAND: Epidemiologisk registerundersøgelse af danske brandfolks mulige helbredsrisici ved arbejdet: Kræft og hjertekarsygdom  2018
 34-2014-09 NFA BIOBRAND: Biomonitorering af brandmænd og røgdykkere; måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning 2018

Arbejdsulykker

Projektnummer Institution Titel Publicering
31-2014-09 NFA Arbejdstid, sikkerhed og ulykker 2019
41-2015-03 TeamArbejdsliv Bedre arbejdsmiljø for unge i Detailbranchen 2019
20-2016-03 AMK Herning Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge- og anlægsbranchen 2019
30-2015-03 AMK Herning Samarbejde om sikkerhed: Differentieret opfattelse af sikkerhed i byggebranchen 2018
04-2012-09  NFA Udvikling af en bæredygtig sikkerhedskultur i en stor multinational produktvirksomhed  2017
41-2014-09  NFA Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)  2017
35-2014-03  TeamArbejdsliv Evaluering af handleplanen "Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker"  Delrapport A Samtlige 50 indsatser  Delrapport B Små virksomheder Delrapport C Hotline lærlinge  Delrapport D Arbejdet med handleplanen  2017
46-2010-09  DTU Test og udvikling af Ergonomisk Valuestream Mapping (ErgoVSM)  2017
01-2012-09 AMK Herning Arbejdsulykker i Danmark og Sverige Slutrapport  artikel  2017
13-2011-09 AMK Herning  Forbigående risikofaktorers betydning for arbejdsulykker i risikobrancher   2016
49-2011-09   DTU DTU Kvalitet og Arbejdsmiljørigtig Projektering i bygge og anlægsbranchen – med særlig fokus på ulykkesforebyggelse - (KAMP-SFU)  Slutrapport  bilag   2016 
34-2009-09  AAU - Sociologisk Institut  Maskulinitet og Arbejdsulykker (MARS) Slutrapport  bilag  Ph.d.-afhandling 2014
12-2010-09  NFA  Sikkert arbejde for unge (SAFU)  2014 
25-2008-09  NFA Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker i perioden 1996-2010 (TRUP)  2013 
48-2010-09  NFA  Review af ulykkesforebyggelse (SIPAW)  2013 
33-2009-09  Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed  Sikkerhedskultur og anmeldelsespraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS)  2013 
24-2008-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (SIBA)  2012
44-2010-09 COWI

Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug 

Idekatalog - migrantarbejdere og arbejdsulykker 

2012
28-2007-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Integreret ulykkesforebyggelse  2012
2-2004-03 NFA FAIS Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur  2008
3-2004-03 DTU Sikkerhed i design 
Rapport 
Kort version 
2008

Psykisk arbejdsmiljø

Projektnummer Institution Titel Publicering
23-2012-09 NFA

Skiftearbejde og helbred

2019
32-2017-09 DEFACTUM

Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær. Udvikling af intervention for fastholdelse af gravide medarbejdere

2019
03-2013-09 KU

Social kapital på hospitaler - trivsel,kvalitet og effektivitet

2019
09-2016-03 Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Negative sociale relationer på arbejdspladsen og risiko for diabetes og hjertekarsygdom

2019
13-2015-03 AMK Bispebjerg

Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i det offentlige

2019
14-2015-09 DEFACTUM

Stadig ramt? En undersøgelse af langtidskonsekvenserne af fysisk vold på arbejdspladsen

2019
26-2014-09 NFA Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien 2019
37-2014-09 Niras Seksuel chikane i omsorgsarbejdet artikel  2018
 02-2013-03  KU Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser - et prospektivt registerstudie   2018
 12-2013-03  KU Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav  2018
 14-2014-03  AMK Herning Vold og trusler på arbejdspladsen: En follow-op undersøgelse af de kort og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser og de beskyttende faktorer på arbejdspladsen  2017
 15-2009-03  AMK Herning

Effektvurdering af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpenge klienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer i 3 kommuner

 

 2017
 38-2014-09 NFA  Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer  2017
 03-2011-03 AMK Herning  Følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet artikel PhD  2017
 36-2011-09  AMK Herning Prognose for hukommelses- og koncentrations problemer ved arbejdsrelaterer stress  2017
 24-2014-03  NFA Systematisk oversigt over evidens for virkninger af forbedring af social kapital  2017
 09-2011-03 NFA  Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)  2016
 19-2012-09  COWI Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital   2016
 27-2010-03  NFA Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO)  2016
 10-2013-03  NFA Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka  2016
 20-2009-03  AMK Herning Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen   ph.d.-afhandling  2015 
 07A-2011-03  NFA Kognitive funktioner og arbejdsliv: Et systematisk review  2015
28-2010-03  AAU Processtøttede arbejdsmiljøindsatser med kerneopgaven i centrum 2015
20-2012-09 AMK Bispebjerg Er spytkortisol en valid biomarkør for opfattelse af stress?  2015
17-2009-03 NFA Attraktive arbejdspladser for aktive seniorer 2015 
12-2012-09 Sygehus Lillebælt Forebyggelse af helbredsproblemer ved skifteholdsarbejde - hvilken effekt har designet dynamisk lys på intensiv-personalets søvnkvalitet? 2015
40-2009-09  NFA Arbejdspladsens og det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for livsstil   2015 
23-2009-03  AMK Herning Kollektiv stress  slutrapport  ph.d.-afhandling  2015
22-2009-03  AMK Bispebjerg  Fysiologiske biomarkører for kronisk stress slutrapport  ph.d.-afhandling  2015 
31-2008-09  NFA  Metoder til og modeller for effektvurdering af virksomhedsrettet TTA initiativer slutrapport ph.d.-afhandling  2015
15-2010-03 AMK Bispebjerg  Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet (MODENA)  slutrapport  ph.d.-afhandling   2015
41-2011-03  DTU  Model til forebyggende virksomhedsstrategier i SMV’er (FV-modellen)  2014 
25-2010-09  AMK Bispebjerg  Hvad betyder tilbagetrækning for hjertesygdom og depression  2014 
16-2007-09 DTU  Sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø(SaPPA) 2014 
16-2009-03  NFA  Positive tilstande i arbejdslivet 2013 
03-2008-09  NFA Psykisk arbejdsmiljø og helbred (PAS) 2013
30-2008-09  NFA  Styreformer, social praksis, psykisk ældrepleje  Slutrapport ph.d.-afhandling  2013 
25-2007-09 COWI A/S Det grænseløse arbejdes grænseløshed – i et gerontologisk perspektiv  2011
10-2004-06 RUC Flygtige og grænseløse relationer i arbejdet med mennesker 2010
28-2005-09 NFA Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv  2009
22-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Lean uden stress – Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept 2010
29-2005-09 NFA Mobning og chikane på arbejdspladsen 2009
5-2005-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologisk mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed, og depression  2010
24-2005-09 KU - Institut for Folkesundhedsvidenskab Psyko-socialt arbejdsmiljø og depression  2008
5-2006.04 NFA Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne  2011
7-2004-06 AU Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker 2008
12-2004-06 NFA PUMA – Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde 2009
24-2007-09 Dacapo Teatret A/S Relationers betydning for trivsel og forandring  2011
36-2003-08 NFA Virksomhedernes indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø 2008
24-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Stressforebyggelse i videnarbejdet 2010
03-2006-04 DPU Stress, nye ledelsesformer og intervention - grænseløst arbejde i offentlige organisationer 2012
06-2006-04 RUC Tidsmiljøet i grænseløst arbejde  2012
18-2009-03 AAU - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Arbejdsmiljøproblemer og konflikthåndtering på specialpædagogiske tilbud  2012
05-2008-09 TeamArbejdsliv  Engagement eller mistillid: Håndteringen af dokumentationskrav i folkeskolen  2012 
34-2010-03  AMK Bispebjerg  Effekten af et stressbehandlingsprogram på den sygemeldtes sygefravær, symptomniveau og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø (COPESTRESS)  2013 

Muskel- og skeletbesvær

Projektnummer Institution Titel Publicering
51-2014-03 samt tillæg 02-2015-03 NFA Deltagerinvolverende intentioner mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen  
04-2014-09 NFA Længerevarende stillesiddende arbejde: En risikofaktor for lænderygbesvær? Et prospektiv kohortestudie med objektive målinger af siddetid over flere døgn og månedlige målinger af lænderygbesvær 2019
06-2014-09 NFA Deltagerinvolverende interventioner for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet 2019
01-2014-09 Herlev Hospital Effekten af mikropauser under kikkert kirurgi på kirurgers muskel- og skeletbesvær 2018
20-2013-09 NFA Forebyggelseskompetence - et nyt virkemiddel på arbejdspladsen 2018
21-2013-09  AMK Herning Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og individuelle ressourcer midt i livet for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet  2018
09-2012-09  AMK Bispebjerg Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg  2018

43-2010-03

16-2013-09

 AMK Bispebjerg Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser   2017
08-2013-09 Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Samspil mellem psykiske og fysiske belastninger på arbejdet og risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt kvinder PhD afhandling  2017
02-2015-09 AMK Herning  Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker – en opfølgningsundersøgelse dansk resume  slutrapport   2016
27-2010-09 NFA  Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt slutrapport Ph.d.-afhandling 2016 
32-2009-03  AMK Aarhus  Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 2016 
17-2013-09 NFA Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger 2016
31-2011-03 MarselisborgCentret Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv  2015
24-2011-03

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Muskel-skelet lidelser ved tungt løftearbejde – en undersøgelse af lufthavnsportører  Populærvidenskabelig artikel   2015
43-2011-09  NFA  Flerstrenget forebyggelsesstrategi af muskelskeletbesvær og dets konsekvenser blandt SOSU’er implementeret på arbejdspladsen   2015 
01-2010-03 NFA Fysiske arbejdskrav og fitness - betydning for hjertekarsygdom  2015 
19-2013-09 Glostrup Hospital Tillid til ryggen – og arbejdet  2015 
40-2010-03 AMK Køge Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere  2015
27-2008-09  AAU  Undersøgelser af manifestationer, årsagsmekanismer samt progression af smerter i bevægeapparatet hos computerbrugere  2013
13-2007-03  AMK Herning  Udvikling af case-referent designet på bevægeapparatsområdet: Arbejdsrelaterede risikofaktorer for ulnarisneuropati og lignende besvær i hånd og underarm 2013
16-2006-04 NFA Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt  2011
31-2009-03 AMK Århus Arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred - en dansk forskningsbase 2012
48-2010-03 NFA Integreret Motion på Arbejdspladsen (IRMA)  2012
04-2004-06 Bispebjerg Hospital - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Interventionsprojekt med stresshåndtering, fysisk træning og arbejdsteknik på social og sundhedsuddannelserne  2009
18-2004-04 Regionshospital Skive - Arbejdsmedicinsk Klinik Knæsygdomme blandt tidligere og nuværende gulvlæggere  2009
09-2004-06 NFA Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering 2007
09-2007-03 KU - Institut for folkesundhedsvidenskab Smerter i bevægeapparatet og modificerende faktorer for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet  2009
10-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Udvikling og afprøvning af virksomhedsrettet metode til arbejdsfastholdelse af patienter med lænderygbesvær  2010
08-2007-03 NFA Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke -skulderregionen (VIMS)  2012
20-2008-03  AU  Evaluering af hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i bevægeapparatet  2012 
07-2007-03  AMK Herning  Odderprojektet  2013 

Virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

Projektnummer Institution Titel Publicering
38-2013-09 NFA Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom 2019
31-2015-03 AMK Bispebjerg Bør gravide arbejde om natten? Et registerbaseret studie af den gravides helbred og sygefravær PhD 2019
29-2012-09 KU Virksomhedens ansvar for medarbejdernes fysiske og psykiske sundheds-retlige virkemidler i et forebyggelsesperspektiv 2019
44-2014-03 NFA Nye perspektiver på medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøinterventioner NYMA 2019
30-2015-09 NFA Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse Artikel 2019
50-2015-03 TeamArbejdsliv Forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen - udvikling af et virkemiddel til forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadeligt støv 2019
52-2015-03 DTU Implementering af forebyggende psykosociale indsatser Artikel 2019
40-2013-03 KU, Institut for psykologi Har anmeldelsen af en arbejdsbetinget lidelse en effekt PhD artikel  2018
42-2015-09  AMK Herning Sikre praktikvirksomheder Artikel  2018
27-2013-09  AMK Bispebjerg Arbejdsbetinget eksem: Focus på jobskift og forebyggelse PhD  2018
48-2014-09  Marselisborg Centret Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde (FOCA-kohorten)  2017
46-2014-03 AAU  Professionalisering og integration i HR Nye virkemidler i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats PhD Populærvidenskabelig artikel  2017
39-2013-03 COWI   Interventioner med arbejdsmiljøøkonomiværktøj  Slutrapport  Artikel  2017
31-2012-09  COWI  Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet  slutrapport vejledning  2017
37-2013-09  AMK Køge Sygefravær, ledighed og langsigtede helbredspåvirkninger: En registerbaseret opfølgning på Golfundersøgelsen fra 1999  2017
42-2013-03  DTU P-Lean - en APV metode til psykisk   2017
26-2009-03  KU Et nyt redskab til at måle arbejdsevnen   2017
47-2015-03  AMK Herning Dit arbejdsliv nu - tryghed og trivsel i arbejdet for unge i erhvervsuddannelser   2016

34-2013-09

Team Arbejdsliv   Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet  2016 
26-2013-03 AMK Herning  Sikker identitet - Et randomiseret interventionsstudie på byggepladser 
baseret på social identifikation og sikkerhedsklima. Slutrapport Populærvidenskabelig artikel 
2016
18-2011-03  AAU  Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljøindsatser  2016 
36-2012-09  DTU Brugerdreven simulation i design af arbejdssystemer i hospitalssektoren: Et nyt
virkemiddel i den forebyggende arbejdsmiljøindsats
2016

39-2013-09

COWI Indsatser mod arbejdsulykker ved offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft  bilag  2016
41-2013-09  NFA  Toolbox-træning. Forbedring af formænds planlægnings- og Kommunikations-færdigheder i byggebranchen  2016 
29-2013-09  MarselisborgCentret  Validering af spørgeskemaer 2016 
33-2014-03  Kræftens bekæmpelse  Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning 2016 
30-2013-09 AMK Herning Dit arbejdsliv nu  2015 
13-2009-03 DTU  Arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning: Udvikling af en ny designpraksis  2014
02-2009-03 Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Longitudinelt risikoværktøj for sygefravær 2014
34-2007-03  AMK Herning  Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til arbejdsmedicinsk klinik  2014
16-2011-03  DTU  Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer (VITAL-nano) 2013
06-2010-03  AMK Herning  Unges arbejdsmiljø Slutrapport ph.d.-afhandling  2013 
12-2009-03 CBS Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv 2010
32-2005-09 TeamArbejdsliv Arbejdsmiljørådgivningens fremtid - set i historisk lys - resultater fra PAVLA projektet 2008
25-2004-06 Handelshøjskolen i Århus - Center for Corporate Performance Arbejdsmiljø på bundlinjen
Psycho-social risk factors at work and their relations to jobsatisfaction 
Working conditions, HR policies and separation 

The impact of workplace health and safety conditions on firm performance

2006/2008
14-2005-09 NFA Certificering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde  2010
31-2007-03 NFA  Corporate Social Responsibility som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen rettet mod mindre virksomheder  2008 

03-2008-03

NFA

CSR og arbejdsmiljø i mindre virksomheder (WIRE)  bilag 1 bilag 2

2013

36-2007-03 AAU - Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Medarbejderdeltagelsens betydning for arbejdsmiljøets kvalitet (Medea) 2009
17-2004-06 RUC - ENSPAC Netværksregulering af arbejdsmiljøet  2008
34-2005-09 NFA Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen  2010
11-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Midler mod arbejdsrelateret stress  2010
12-2008-03 NFA Ledelsesbaseret Intervention i 
Entreprenørers Sikkerhedsengagement (LIESE)
 
2013

Nye teknologier, nye organisations- og ansættelsesformer og arbejdsliv

Projektnummer Institution Titel Publicering
 02-2010-09  AMK Aarhus Helbredskonsekvenser af lysmiljøet ved indendørs og natarbejde , LUXAR-projektet PhD  2017
10-2011-09  NFA Midt om natten   ph.d.-rapport  2016 
 06-2010-09 DTU Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed (TIT) 2015
 05-2009-09 

SDU

Resultatmålingers betydning for det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor 

2015 

 45-2011-09 TeamArbejdsliv Relationel Koordinering (REKOHVER) 2014
 15-2008-09 RUC Psykisk arbejdsmiljø mellem standardisering og selvledelse (PASS)  2014
 11-2007-09 NFA Trivsel, Produktivitet og Selvledelse (TRIPS) 2014
14-2009-09  NFA  Participatoriske interventioner baseret på kognitiv teori til forbedring af det 2013
psykosociale arbejdsmiljø (PIOP)
2013
12-2008-09  Region Nordjylland

Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø (GOPA) 
Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø - UK - ph.d.

2013 
16-2006-10 RUC - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen  2012
15-2006-10 AAU - Statens Byggeforskningsinstitut Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen 
På tværs af nye samarbejdsformer. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Cases fra byggepladser 
2011
10-2004-9 COWI A/S Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser 2007
17-2006-10 TeamArbejdsliv Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre 2010
19-2004-9 DTU - Institut for Produktion og Ledelse Intervention i teknologiske og organisatoriske forandringer i tre sektorer: Workspace Design  2009
03-2004-09 RUC- Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Kontrolformer, køn og arbejdsmiljø i it-baseret administrativt arbejde 2010
7-2006-10 AKF - Anvendt KommunalForskning Normeringer, sygefravær og udstødelse 2010
17-2004-09 CASA - Center for alternativ samfundsanalyse Nyt arbejdsliv og arbejdsmiljø i nyhedsarbejdet  2010
16-2004-09 NFA Ledelse af team: Et interventionsstudie med fokus på processer  2008
01-2007-09 Hillerød Sygehus - Arbejdsmedicinsk Klinik Organisationsændringer, stress og helbred – OSH  2010
07-2007-09 NFA Prioriteret arbejdstid  2012
05-2007-09 NFA  Arbejdspladskonflikter  2012

Stoffer og materialer

Projektnummer Institution Titel Publicering
32-2011-09 Aarhus Universitetshospital Styreneksponering og risiko for kræft og fosterskader  2018
29-2011-09 Aarhus Universitet  Konsekvenser af erhvervsmæssig eksponering for organisk støv - CODUST  2018 
20-2010-09 AMK Bispebjerg Forebyggelse af eksem (FOREKS)  2018
22-2011-09  AMK Bispebjerg  Helbredsskader og partikelforureninger i Københavns Lufthavn i Kastrup  Slutrapport  Populærvidenskabelig artikel  2016
21-2010-09  AMK Bispebjerg KOL blandt danske bygge- og anlægsarbejdere 2016 
23-2009-09  NFA  Luftvejseffekter af sprayprodukter til overfladebehandling og imprægnering   2015 
21-2009-09  Gentofte Hospital  Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende 
kemiske stoffer på danske arbejdspladser  Slutrapport Ph.d.-afhandling Regulering  Guideline  
2015 
29-2007-03  AU SUS12. Luftvejslidelser og allergi i et landligt perspektiv 2014
18-2011-09 AMK Bispebjerg  Kronisk obstruktiv lungesygdom ved svejsning - dosis-respons forhold  2014
27-2009-09  AMK Køge  Organisk støv i væksthusgartnerier - et helbredsproblem?  2013  
30-2008-03  AMK Bispebjerg  Håndeksem hos sundhedspersonale Håndeksem ph.d.-rapport 2013 
35-2008-03  AMK Aarhus  Arbejdsmiljø og reproduktion (MINERVA)  2013 
34-2009-03  AMK Herning  Q-feber i graviditeten og føtale konsekvenser  2013 
2-2006-07 SDU Kviksølv og helbred  2009
8-2006-10 NFA Nanokem  2011
18-2007-03 Kræftens Bekæmpelse Risiko for kræft, hjertekarsygdom og obstruktiv lungelidelse ved metalsvejsning  2010
22-2007-03 NFA NANOPLAST: Nanoteknologiske materialer og produkter i plastindustrien  2012
23-2007-03  Gentofte Hospital 

Arbejdsbetingede hudlidelser 1 
Arbejdsbetingede hudlidelser 2 

2011 

Støj

Projektnummer Institution Titel Publicering
 35-2010-03 AMK Aarhus Støjbelastning i arbejdsmiljøet og risiko for tinnitus og nedsat høreevne  2017
33-2011-03 NFA  Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø   2015
15-2008-03  AMK Aarhus  Støjstress. Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen  2013
16-2008-03 NFA Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde  2012
6-2007-03 Grontmij/Carl Bro Begrænsning af generende støj i storrumskontorer - nye måder og metoder 
Idekatalog: Akustik i storrumskontorer 
2010
4-2007-03 COWI A/S Generende støj i storrumskontorer  2011
2-2007-03 OUH - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Musikersundhed  2011
14-2009-03  NFA  Støj og stress i storrumskontorer  2013 

Udstødelse og sygefravær

Projektnummer Institution Titel Publicering
04-2009-03 AMK 

Arbejdsliv efter en hjertesygdom 
Arbejdsliv efter en hjertesygdom ph.d.-afhandling - UK

2013 
65-2003-08 Bispebjerg Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsfastholdelse gennem øget samarbejde mellem virksomheder, socialforvaltning og læger  2007
70-2003-08 Glostrup Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention  2008
54-2003-08 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Primær forebyggelse af sygefravær  2008
29-2003-08 NFA Ulykkesrelateret langtidsfravær i mindre virksomheder - Ejernes holdning, handlinger og læring  2006

Arbejdsmiljøarbejdet i mindre virksomheder

Projektnummer Institution Titel Publicering
6-2005-12 DTU - Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse Dan WORM: Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker 2010
8-2005-12 KU - Institut for Medier. Erkendelse og Formidling Arbejdsmiljø blandt medarbejdere med indvandrerbaggrund i mindre private virksomheder  2010
13-2005-12 NFA Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø i mindre virksomheder  2010