Ny rapport om lønmodtagernes arbejdsmiljø og sygefravær

Hvordan rapporterer lønmodtagere i Danmark om deres arbejdsmiljø i 2014, og hvad viser registeroplysninger om de samme lønmodtageres sygefravær de følgende 12 måneder fra svartidspunktet? 

Rapporten viser blandt andet forskellen på det korte, det mellemlange og det langvarige sygefravær i forskellige brancher og mellem grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Foto: Colourbox.

Det kortvarige sygefravær på under otte dage udgjorde lidt under halvdelen – dvs. 44 procent – af sygedagene blandt lønmodtagere i Danmark i perioden fra 2014-2015. Det langvarige sygefravær på over 30 dage udgjorde 41 procent af det samlede sygefravær i samme periode. Knap seks procent af lønmodtagerne var sygemeldt i mere end 30 dage i løbet af et år, og ca. en tredjedel, dvs. 33 procent havde intet sygefravær i løbet af et år.

Ser man på den tidsmæssige udvikling, nåede sygefraværet i Danmark et maksimum omkring 2006-2007, men er siden faldet igen frem til 2012-2013. Der har været en mindre stigning igen frem til 2015.

Det viser hovedresultaterne i en ny rapport om arbejdsmiljø og sygefravær, som præsenterer de nyeste data fra registre og spørgeskemaer om henholdsvis sygefraværet og arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere i Danmark. Rapporten er udarbejdet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Overblik over sygefraværet

Forfatterne bag rapporten giver et overblik over sygefraværet ud fra nyeste data og beskriver desuden, hvordan sygefraværet har udviklet sig over tid, både generelt og for forskellige grupper af lønmodtagere. I rapporten kan man samtidig finde en beskrivelse af og få et overblik over de forskellige datakilder til belysning af sygefravær i Danmark.

Denne rapport er den anden i en række af deskriptive rapporter om sygefravær, som NFA planlægger at udarbejde med jævne mellemrum. I forhold til den første rapport har det denne gang som noget nyt været muligt at sammenholde spørgeskemasvar om arbejdsmiljøet med anonymiserede registeroplysninger om sygefravær de efterfølgende 12 måneder fra det tidspunkt, lønmodtagerne besvarede spørgeskemaet. 

NFA vil følge udviklingen i sygefraværet fremover

Der er tale om en rapport, der giver et overblik over fordelingen af sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark.

-Rapporten viser blandt andet forskellen på det korte, det mellemlange og det langvarige sygefravær i forskellige brancher og mellem grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Men vores rapport er deskriptiv, og det betyder, at den ikke beskæftiger sig med årsagerne til sygefraværet eller hvad der forårsager forskellene mellem de forskellige grupper, pointerer Mari-Ann Flyvholm, NFA, som er medforfatter til rapporten.

Forskningen i sygefravær på NFA vil fremover have fokus på flere forhold:

 -Vi vil opsamle viden om omfanget af sygeværet, følge udviklingen og kortlægge faktorer, der har betydning for sammenhængen mellem sygefravær og udstødning af arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges til at udvikle indsatser til forebyggelse af sygefraværet på danske arbejdspladser, forklarer Mari-Ann Flyvholm.

Sygefravær og arbejdsmiljø

Rapportens analyser viser blandt andet, hvordan grupper af lønmodtagere selv vurderer deres arbejdsmiljøpåvirkninger, og hvordan deres sygefravær, ifølge Danmarks Statistiks fraværsregister, har været de efterfølgende 12 måneder fra svartidspunktet.

Analyserne viser, at de personer, der rapporterer om høje fysiske krav i arbejdet og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, i gennemsnit har mere sygefravær end de personer, der rapporterer, at de har lettere fysisk arbejde. Tilsvarende har lønmodtagere, der rapporterer, at de oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø eller negative oplevelser på arbejdspladsen i gennemsnit mere sygefravær end dem, der rapporterer om et godt psykisk arbejdsmiljø.