Lettere at få anerkendt en arbejdsulykke

Nu bliver det lettere at få anerkendt ulykker, der er sket på arbejdet.

Ansatte, der kommer ud for en ulykke på deres arbejde, vil fremover få lettere ved at få anerkendt ulykken som en arbejdsskade. Det sker efter, at Folketinget den 30. april 2019 har vedtaget et lovforslag, der bl.a. betyder, at skader, der går over af sig selv og arbejdsulykker, der ikke medfører en erstatning, også kan anerkendes som arbejdsskader. Ændringen gælder for alle nye ulykker, der sker efter den 1. januar 2020.

Hvis ulykken skal anerkendes som en arbejdsskade, er det fortsat et krav, at der er sammenhæng mellem den skade, der er sket, og den hændelse, der har ført til ulykken. Fx vil en forstrækning efter et tungt løft fremover kunne anerkendes, selvom skaden går over af sig selv – mens en diskusprolaps efter løft af en kande kaffe stadigvæk ikke kan anerkendes, fordi løftet ikke kan være årsag til diskusprolapsen. Kriterierne for, hvornår skaden kan udløse erstatning eller andre ydelser efter loven, er uændrede.

Lovforslaget indebærer også, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fra 1. januar 2020 får mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet. Det betyder, at tilskadekomne kan få hurtigere vished, om skaden skyldes arbejdet, fordi den enkelte ikke skal vente på, at godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret. Særligt i ulykkessager vil AES kunne træffe en hurtigere afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet, fordi anerkendelsen ikke længere er betinget af skadens medicinske følger.

Også tilskadekomne, der klager over deres afgørelse, kan se frem til en hurtigere vurdering af deres klage. Folketinget har nemlig givet AES mulighed for selv at ændre afgørelser, der er truffet på baggrund af et konkret skøn. Disse afgørelser skal i dag oversendes til behandling i Ankestyrelsen. Fastholder AES afgørelsen i den påklagede sag, skal sagen, som i dag, behandles af Ankestyrelsen. Samtidig sikrer lovændringen, at Ankestyrelsen kan behandle ukomplicerede klagesager lidt hurtigere, fordi disse sager i fremtiden kan afgøres administrativt.

Derudover er der foretaget en række forenklinger og opdateringer af arbejdsskadesikringsloven.

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Enkelte dele af loven trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere om lov nr. 550 af 7. maj 2019 på Retsinformation