Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen kontrollerer spraydåser

Spraydåser med maling, rustbeskyttelse og bremserens skal være faremærket. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har derfor i fællesskab gennemført en kontrol af spraydåser i autobranchen, for at sikre at spraydåserne lever op til de gældende krav.

Spraydåser med eksempelvis maling, rustbeskyttelse og bremserens skal være faremærket i forhold til farlighed og funktion. Sådanne spraydåser bliver primært brugt i autobranchen og bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynets Markedsovervågning og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har netop foretaget en kontrol af spraydåser brugt i autobranchen. Kemiske stoffer og blandinger skal nemlig være mærket efter den europæiske CLP-forordning. Forordningen indeholder regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, som markedsføres i EU. Leverandøren skal informere sine kunder om faren ved brug, anvendelse af personlige værnemidler med mere gennem sit sikkerhedsdatablad for spraydåsen.

Formålet med klassificering og mærkning er at oplyse og advare brugeren om kemikaliernes farlige egenskaber. Arbejdstilsynet har visuelt kontrolleret om spraydåsen levede op til de gældende krav i aerosolbekendtgørelsen, samt om der i sikkerhedsdatabladet var angivet korrekte oplysninger til sikker håndtering af produktet i forhold til REACH-forordningen. Miljøstyrelsen har kontrolleret om produkternes klassificering og faremærkning var i overensstemmelse med CLP forordningen.

På nær en enkel virksomhed har alle virksomhederne omstillet sig til at udarbejde sikkerhedsdatablade efter det nye format i REACH-forordningen. Virksomhederne har udfordringer med at vurdere indholdet i sikkerhedsdatabladene, så virksomheden kan arbejde efter de forskrifter, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet.

I de fleste tilfælde levede virksomhederne op til CLP reglerne. I de tilfælde, hvor der blev konstateret uoverensstemmelse med klassificeringsreglerne, beroede det på forskellig tolkning af, hvornår drivmidlet skal regnes med i produktets klassificering og mærkning.
Kontrollen af spraydåser fandt følgende:

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kontrollerede sikkerhedsdatabladene til produkterne og der blev fundet følgende uoverensstemmelser i forhold til REACH forordningens regler:

  • I sikkerhedsdatabladene til ti produkter manglede oplysninger om national lovgivning i pkt. 15 Oplysninger om regulering.
  • Til seks af produkterne var oplysninger om brug af personlige værnemidler mangelfulde i pkt. 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.
  • I syv sikkerhedsdatablade var der ikke angivet oplysninger om den danske leverandør i pkt. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden.
  • Herudover var der problemer med overensstemmelse mellem oplysninger på etiketten og oplysninger i sikkerhedsdatabladets pkt. 2 Fareidentifikation.
  • Der blev foretaget en visuel inspektion af aerosolbeholderen for uoverensstemmelse med aerosoldirektivet, og her blev der ikke fundet fejl.

Miljøstyrelsen

I fem produkter blev der fundet uoverensstemmelse mellem faremærkningen og oplysningerne i sikkerhedsdatabladets pkt. 2 (fareidentifikation).

  • På et produkt var farepiktogrammet mindre end det påkrævede 1 cm2.
  • På to produkter var fareetiketten ikke udfærdiget på dansk. På et produkt var den danske etiket på indersiden i den flersprogede fold ud etiket i stedet for på forsiden.
  • På fire produkter vurderede Miljøstyrelsen, at fareetiketterne ikke var let læselige. I to produkter var drivmidlerne medregnet i klassificeringen af blandingen, selvom drivmidlerne ikke bidrog til de farlige egenskaber ved produkterne. Miljøstyrelsen har i den forbindelse henvist til det igangværende arbejde i EU’s Kemikalieagentur(ECHA), hvor der vil blive udarbejdet en FAQ om klassificering og mærkning af aerosoler.
  • Et produkt var ikke mærket i henhold til VOC-direktivet, der regulerer indhold og mærkning af flygtige organiske forbindelser i malingsrelaterede produkter.