Unge og nyansatte er udsatte på arbejdet

Unge er mere udsatte for ulykker

15,1 procent af de unge mænd mellem 18 og 24 år angiver at have været udsat for en arbejdsulykke, der har ført til mere end en dags fravær inden for de sidste 12 måneder. Gennemsnittet for alle mænd er 8,5 procent.

Det viser tal fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred (AH), der er baseret på svar fra cirka 35.000 personer i den beskæftigede del af den danske befolkning, som foretages af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

9 procent af de unge kvinder mellem 18 og 24 år angiver at have været udsat for en arbejdsulykke mod 5,9 procent blandt alle kvinder.

Det skyldes blandt andet, at unge oftere er ansat i jobs, hvor de bliver udsat for risikofaktorer som tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. For eksempel rapporterer unge mellem 18-24 år om flere skub og træk i arbejdstiden, mere arbejde med ryggen vredet eller foroverbøjet og mindre tid med siddende arbejde end personer over 30 år.

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark, NFA

Unge tager chancer for at få anerkendelse

Det er ud fra tallene svært at sige, om ulykkerne og det dårlige arbejdsmiljø skyldes de unges adfærd, eller om det skyldes den type job, de unge tager. Men man ved, at mange unge har en opfattelse af, at det at kunne arbejde hurtigt og effektivt er en måde at blive anerkendt på som en god og kompetent medarbejder, også selvom det involverer en vis risiko i arbejdet.

De tilpasser sig de sikkerhedskulturer, rutiner og praksisser, der allerede eksister på den arbejdsplads, de bliver ansat på.

Unge angiver også i højere grad end deres ældre kolleger, at de tager chancer, og at de gør det for at kunne udføre arbejdet bedre eller hurtigere, og de overvejer i mindre grad deres sikkerhed end deres ældre kolleger, når de går i gang med en opgave.

Sikkerhedskulturen påvirker unges arbejde

Den dominerende sikkerhedskultur på arbejdspladsen, kan således have indflydelse på, hvordan den unge håndterer risiko på arbejdet. Hvis der over en periode er en række begivenheder, hvor medarbejderne, herunder den unge medarbejder, oplever, at sikkerhed er lavt prioriteret, så vil der langsomt opstå en fælles forståelse af, at sikkerhed har en lav prioritet, og det vil medføre en forringelse af sikkerhedskulturen.

Sikkerhedskulturen er derfor vigtig for den unges sikkerhedsadfærd, herunder for brugen af de instruktioner og den oplæring, som den unge har modtaget. Men spørger man de unge selv, føler de, at de modtager tilstrækkelig oplæring og instruktion på arbejdspladsen – endda i højere grad end deres ældre kolleger. Det kunne tyde på, at man på arbejdspladsen ikke skal forvente, at de unge spørger eller beder om instruktion. De tror, de allerede kan det, de skal kunne.

Flere ulykker i opgangstider

Når der er gang i beskæftigelsen, viser tallene, at der også sker flere ulykker – især blandt de unge. Antallet af ulykker er steget med 50 procent siden 2012, altså i takt med, at der er kommet gang i beskæftigelsen igen, ifølge tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016.

Det er tænkeligt, at højere arbejdstempo og længere arbejdstider i opgangstider i højere grad medfører fejl og dermed potentielt flere ulykker hos unge og uerfarne end hos ældre og mere erfarne arbejdere, eller simpelthen at de unge får de arbejdsopgaver, der indebærer større risici. Mindre tid til oplæring, instruktion og tilsyn med unges arbejde i de travle perioder, kan også være en årsag.

Kilde: Sikkert Arbejde For Unge gennem læring og instruktion (SAFU Læring)

Sexchikane, trusler og stress

Også på det psykiske arbejdsmiljø skiller de unge sig ud på en række områder. Måske ikke så overraskende er det de yngste kvinder på arbejdsmarkedet, der oftest oplever seksuel chikane: 11 procent af de 18-24-årige kvinder og 9 procent af de 25-34-årige har oplevet seksuel chikane på arbejdet. Gennemsnittet for alle kvinder er 6 procent. Men også de unge mænd er mere udsatte for uønsket seksuel opmærksomhed end deres ældre kolleger. Der er også flere blandt de unge, der oplyser, at de har oplevet vold og trusler på arbejdet.

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, 2016, NFA

Unge kvinder har dårlig trivsel

Kvinder i aldersgruppen 16-24 år er den gruppe, hvor flest angiver at:

  • have et dårligt mentalt helbred: 23, 8 %. Hos kvinder generelt er det 15,5 % - hos mænd 10,9 %.

  • have et højt stressniveau: 40,5 %. Hos kvinder generelt er det 29 % - hos mænd 21 %.

  • ofte være alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre: 10,3 %. Hos voksne generelt er det 6,3 %.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen