Hvad er vold?

Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen har en fælles forståelse af, hvad vold er.

Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og trivsel på arbejdspladsen.

Vold er både fysisk og psykisk

Arbejdstilsynet opdeler i vejledningen D. 4.3.3 'Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’ vold i henholdsvis fysisk og psykisk vold.

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele.

Trusler kan udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger.

Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail, sociale medier og hjemmesider.

Læs mere om vold via digitale medier

Arbejdsrelateret vold kan både forekomme i og uden for arbejdstid.

Europa Kommissionens definition af vold

Europa Kommissionen har vedtaget følgende definition af vold:

Situationer, hvor en person bliver udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor udskældningen/nedrakningen, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred.

Ekspertinterview: En fælles holdning til vold

Hvorfor bør man på arbejdspladsen have en fælles forståelse af vold? Hør, hvad eksperten Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning mener.

En fælles forståelse

Arbejdstilsynets eksempler på fysisk og psykisk vold samt Europa Kommissionens definition kan bruges som udgangspunkt for at definere, hvad arbejdspladsen bør forstå ved vold.

Man kan ikke løse problemet med vold og trusler, hvis der på arbejdspladsen er mange forskellige opfattelser af, hvad en trussel er, og hvornår der er tale om vold. Det må ikke være op til den enkelte medarbejder, der fx er blevet skubbet, at spekulere på, om det var en voldelig hændelse.

Arbejdspladsen bør fx på et personalemøde diskutere, hvad man opfatter som vold på den pågældende arbejdsplads, så alle har den samme forståelse. På den måde kan arbejdspladsen få en ensartet registrering og dermed et overblik over episoder med vold og trusler. Det kan være grundlaget for arbejdspladsens læring af voldelige episoder og for en systematisk og fælles indsats for at forebygge og håndtere vold og trusler fremover.

Vold eller ej?

Er et skub eller et slag altid vold? Er det vold, hvis en dement mand forvirret slår ud med armene, mens personalet forsøger at give ham tøj på, og han derved rammer en SOSU-assistent i ansigtet?

Voldelige eller aggressive handlinger kan karakteriseres ved, at der ligger en bestemt intention om at skade et andet menneske bag handlingen. Men ligger der en bevidst handling bag fx tilfældet med den demente mand, der rammer SOSU-assistenten? Det er umuligt at svare på, da det kræver, at vi kan spørge ham eller på anden vis få svar.

Det bør ikke være op til den enkelte medarbejder eller dem, der tilfældigt var til stede, at vurdere, om der lå en intention bag handlingen. Og uanset om en trussel eller en anden voldelig handling er bevidst eller ej, kan den have alvorlige konsekvenser for den, det går ud over.

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012 (pdf)