Forebyggelse af vold nytter

Personaletræning, indretning og registrering af vold kan have forebyggende effekt.

I arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladsen opnås den bedste effekt, når der sættes ind med flere tiltag på én gang. Forskningen tyder på, at især træning af personalet og registrering og analyse af voldelige hændelser virker.

Træning af personalet

Langt de fleste videnskabelige undersøgelser om forebyggelse af vold på arbejdspladsen er gennemført inden for social- og sundhedssektoren. Mange af dem viser, at forskellige former for træning af personalet kan mindske antallet af voldelige hændelser på arbejdspladsen.

Selvom der forskningsmæssigt set stadig mangler et præcist svar på, hvilke elementer i et træningsprogram der er mest effektive, når det handler om at forebygge vold, så er der meget, der tyder på, at træning af personalet i at håndtere potentielt farlige klienter er en god metode til at forebygge vold på arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker.

Kilde: Wassell, 2009

Registrering og analyse

En anden tilgang til at forebygge vold på en arbejdsplads er at analysere de voldsepisoder, der har fundet sted. Første skridt er at indsamle information om den voldelige hændelse og analysere informationen ved at spørge fx:

  • Hvad skete der?
  • Hvad gik forud?
  • Hvad forstærkede/formindskede aggressionen?

Når der er indsamlet viden om voldstilfældenes art, årsager og dynamik, er det muligt at implementere voldsforebyggende strategier. Det er kombinationen af viden og effektivt integrerende strategier, der kan danne grobund for en effektiv forebyggelse af vold.

Kilde: Leather, P., Beale, D., Lawrence, C., Brady, C., & Cox, T., 1999

Læs mere: Registrering skal føre til læring i organisationen

Hensigtsmæssig indretning

Indretning af arbejdspladsen kan være voldsforebyggende. Der er flere forskningsstudier, der viser, at ændring af omgivelserne kan være med til at forebygge vold inden for detailsektoren.

Det hjælper fx at:

  • Undgå at ligge inde med store beløb i kontanter
  • Øge belysningen
  • Bruge sikkerhedsudstyr.

Der kan opnås god effekt ved at indføre en enkelt ændring, men den bedste effekt opnår man ved at implementere flere tiltag på en gang.

Erfaringerne fra detailsektoren kan give inspiration til andre brancher.

Læs mere om hensigtsmæssigt indretning af arbejdspladsen.

Voldspolitik og procedurer

I international sammenhæng er forskere begyndt at se på det såkaldte organisatoriske sikkerhedsklima. Det handler om de ansattes opfattelse af ledelsens/organisationens politikker, procedurer og praksis i forhold til at forebygge vold på arbejdspladsen.

Et positivt sikkerhedsklima signalerer, at ledelsen er støttende og ikke tolererer vold på arbejdspladsen. Hypotesen er, at dette vil øge både de ansattes og ledelsens opmærksomhed på voldsforebyggelse og dermed mindske risikoen for vold på arbejdspladsen.

En undersøgelse viser, at der forekommer mindre vold på arbejdspladser, hvor de ansatte oplever, at der er tydelige og anvendte politikker samt praksis og procedurer for at forebygge og reducere vold.

Kilde: Spector et al, 2007


Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012. (pdf)