Trivsel på arbejdspladsen handler om balance

Trivsel på arbejdspladsen handler om balance mellem ressourcer og de krav, der stilles. Men vi oplever de samme vilkår forskelligt. Derfor er bl.a. en åben dialog mellem ledere og medarbejdere vigtig for den gode trivsel på arbejdet.

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

I dagligsproget forbindes trivsel med velvære. Man kan også sige, at trivsel er det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen af at have overskud både fysisk og mentalt. Det er en reaktion på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Trivsel på arbejdspladsen udløser glæde, tilfredshed og tryghed.

Positive faktorer i arbejdsmiljøet

Hvad er positive faktorer i arbejdsmiljøet? Hør, hvad seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Thomas Clausen siger.

Videoen er et uddrag af en længere video. Se videoen i fuld længde

Kendetegn ved god trivsel i arbejdsmiljøet

Medarbejdere kan opleve de samme vilkår forskelligt. Det gør oplevelsen af trivsel på arbejdspladsen individuel.

Medarbejdernes forskellige opfattelser af arbejdspladsens vilkår afhænger blandt andet af, om den enkelte forventer, at han eller hun kan klare en situation eller ej.

På arbejdspladser med god trivsel føler ledere og medarbejdere typisk et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Her fører ansvarsfølelsen til handlinger, der skaber gode rammer for at løse opgaverne og imødegå problemerne.

Et andet kendetegn er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejderne indbyrdes.

Forskel på opfattelse af trivsel

Forskellen i forventninger har fx at gøre med de personlige erfaringer fra tidligere opgaver og de kompetencer, den enkelte medarbejder har. Har man fx dårlige eller ingen erfaringer med bestemte typer opgaver, kan de opleves belastende.

En belastende situation skal vendes, så medarbejderen kan have en positiv forventning til at klare situationen godt. Men positive forventninger opstår ikke af sig selv: De stimuleres bl.a. af kompetenceudvikling og individuelle tilpasninger af opgaverne.

Særligt 4 faktorer hjælper til bedre trivsel i arbejdsmiljøet

En række psykologiske faktorer har særlig stor indflydelse på, om den enkelte forventer at kunne takle en situation eller ej.

Hvis de 4 faktorer er til stede på arbejdspladsen, er det sandsynligt, at den enkelte medarbejder har positive forventninger til at kunne takle arbejdets udfordringer. Dermed opstår der mindre stress og mere trivsel.

De 4 faktorer, der har indflydelse på medarbejdernes forventninger er:

  1. Kontrol: Har jeg passende kontrol over og indflydelse på opgaverne?
  2. Forudsigelighed: Er min arbejdssituation nogenlunde forudsigelig?
  3. Opbakning: Får jeg den faglige og sociale opbakning, jeg har brug for?
  4. Retning: Vil tingene lykkes for mig – går det i den rigtige retning?

God trivsel i arbejdsmiljøet kræver en fælles indsats

En fælles indsat betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen skal foregå på 4 forskellige niveauer:

  • Individniveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau.