Social kapital mellem teams

På de fleste arbejdspladser er flere teams afhængige af hinanden for at løse opgaverne. Det kræver stærke relationer på tværs i organisationen. Det er vigtigt at anerkende hinandens indsats og have en klar fælles forståelse af det samlede mål, og hvad de forskellige teams bidrager med.

Hvad er social kapital mellem teams?

Stærke samarbejdsrelationer mellem teams, afdelinger eller arbejdsgrupper kaldes brobyggende social kapital. De forskellige teams er afhængige af hinandens kompetencer for at løse arbejdsopgaverne effektivt og med høj kvalitet.
Arbejdsprocesserne er tit så komplekse, at ledelsen umuligt kan have overblik over alle arbejdsgange og fagdetaljer. Det handler derfor om at skabe en struktur og et klima, der gør, at medarbejderne i de forskellige teams kan samarbejde, koordinere og dele viden.

Normalt identificerer man sig som medarbejder stærkest med den gruppe, man er mest sammen med og gør sig flest erfaringer med. Tilsvarende opfattes medlemmerne af andre teams som ”de andre”.

Mens teammedlemmer har daglig og direkte kontakt med hinanden, foregår kontakten med andre teams tit gennem repræsentanter, informationer eller leverancer.

Misforståelser og sammenstød mellem teams

Når vi arbejder i grupper, går en række naturlige gruppemekanismer i gang. Forskelle mellem personer i vores egen gruppe bliver formindskede, mens forskelle til andre uden for gruppen bliver tydeligere. Det påvirker vores handlinger og motivation. Man opfatter automatisk sine egne gruppemedlemmer mere positivt, man forstår dem lettere, og man kan have forudfattede meninger om ”de andre”.

Det kan føre til misforståelser og sammenstød, hvor man tilskriver de andre nogle opfattelser eller motiver, de måske ikke har. Dette konfliktpotentiale er en udfordring i enhver organisation, hvor forskellige teams er afhængige af hinanden.

Derfor er relationerne mellem teams både vigtige for at løse opgaverne bedst muligt og for at forebygge konflikter.

Test – har I et godt samarbejde mellem teams?

En arbejdsplads med gode samarbejdsrelationer mellem teams har forskellige kendetegn. I har en høj grad af brobyggende social kapital, når medarbejderne:

  • Er enige om normerne for, hvordan I er opmærksomme på andre teams, hjælper hinanden og tager initiativer over for hinanden.
  • Holder hinanden orienterede og giver hinanden relevant og brugbar information.
  • Har tillid til hinanden og anerkender hinandens bidrag til de fælles arbejdsprocesser.
  • Er enige om de vigtigste mål for arbejdet. 

Sådan styrker I samarbejdet mellem teams

Som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant har du mulighed for at påvirke rammerne for samarbejdet mellem teams. Vær opmærksom på, at forbinde adskilte teams, håndtere egeninteresser og konflikter mellem teams – og gøde videndelingen. Tit skal der enkle ting til for at styrke den brobyggende sociale kapital:

  • Skab mulighed for at samarbejde på tværs af teams.
  • Sørg for, at teams deler relevant og nyttig viden med hinanden.
  • Skab mulighed for, at forskellige faggrupper kan samarbejde og bruge hinandens kompetencer.
  • Gør det klart i hvert team, hvem der fungerer som brobygger i relation til de andre teams. Brobyggeren er en leder eller kollega, der i kontakten på tværs af organisationen fungerer som en ambassadør for teamet.
  • Kommuniker præcise fælles forståelser for samarbejdet mellem de forskellige teams. Jo bedre teamledernes fælles forståelser stemmer overens, jo bedre hænger de sammen for medarbejderne.