Hvis seksuel chikane er et problem på arbejdspladsen

Hvis seksuel chikane er et aktuelt problem på arbejdspladsen, er der en række initiativer, som arbejdspladsen kan sætte i gang for at håndtere chikanen og forebygge, at det sker igen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan man bedst muligt kan forebygge og håndtere seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed afhængigt af, om der er tale om seksuel chikane fra andre medarbejdere eller leder eller seksuel chikane/uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, patienter, klienter, elever m.fl.

De følgende initiativer handler primært om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra andre medarbejdere og leder.

Hvad kan arbejdspladsen umiddelbart gøre ved henvendelser om seksuel chikane?

 • Tag henvendelser alvorligt
 • Anerkend alle parters oplevelse
 • Udvis diskretion og respekt for parter, der har været involveret og involver ikke flere end nødvendigt
 • Følg eksisterende retningslinjer eller beredskabsplaner
 • Afklar, hvor i organisationen den seksuelle chikane skal håndteres
 • Afklar, hvem der skal orienteres om, at der finder seksuel chikane sted på arbejdspladsen.

Undersøg sagen:

 • Husk, at der kan være forskellige opfattelser af, om der har været tale om seksuel chikane, men at det afgørende er, at der er én der har følt sig chikaneret
 • Få beskrivelse af det faktiske hændelsesforløb og hør alle relevante parter
 • Bed parterne om ikke at fremføre beskyldninger og vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel
 • Vær forberedt på stærke følelser og evt. ændret adfærd og forsøg at rumme den chikaneramtes reaktion
 • Kortlæg omfanget og udbredelsen af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Understøt organisationen

 • Udvis diskretion og respekt over for de parter, der har været involveret bl.a. ved at undlade at bringe den konkrete sag i fokus
 • Markér klart i organisationen, at seksuel chikane ikke accepteres og tages meget alvorligt
 • Oplys om mulige sanktioner over for seksuelt chikanerende
 • Gør det til et fælles ansvar på arbejdspladsen at forebygge seksuel chikane, fx ved at identificere mulige årsager
 • Imødegå rygter – fx på personalemøder og i uformelle sammenhænge
 • Håndtér årsagerne og forebyg fremtidig seksuel chikane (se punkter om opfølgning nedenfor).

Arbejdspladsens sanktioner i forhold til de involverede

 • Sanktionér meget grov seksuel chikane
 • Mulige sanktioner:
  • mundtlige og skriftlige advarsler
  • omplacere medarbejdere
  • afskedige medarbejdere

Følg op på konkrete problemer med seksuel chikane

 • Følg altid op og evaluér på, om den seksuelle chikane fortsætter.

Håndtér årsagerne og forebyg fremtidig seksuel chikane

 • Hav fælles og velkendte værdier for adfærd på arbejdspladsen
 • Nul-tolerance over for seksuel chikane
 • Hav klare retningslinjer for, hvordan I vil håndtere seksuel chikane
 • Lav evt. en politik mod seksuel chikane
 • Styrk ledelsens kompetence til at håndtere konflikter og seksuel chikane
 • Hold kendskabet til virksomhedens værdier og holdninger omkring seksuel chikane levende
 • Identificér seksuel chikane.

Hvad kan arbejdspladsen gøre for at hjælpe og rehabilitere chikaneramte?

 • Sørg for rehabilitering af chikaneramte gennem støttesamtaler enten hos interne (fx personale-/HR-afdeling, chef el.lign.) eller eksterne (fx fagforeninger el. eksterne rådgivere)
 • Tag også hånd om chikaneramte, selv om der ikke kan identificeres nogen, der har udført den seksuelle chikane
 • Tag hånd om medarbejdere, som uretmæssigt anklages for at have udført seksuel chikane
 • Ved sygemelding: overvej mulighed for langsom og skånsom tilbagevenden.

Hvor kan arbejdspladsen få yderligere hjælp?

 • Internt på arbejdspladsen (undersøg muligheder for støtte og konsulenthjælp på arbejdspladsen)
 • Faglige organisationer
 • Autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Arbejdstilsynet anbefaler

Arbejdstilsynet har sammen med arbejdsmarkedets parter udgivet pjecen ’Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane’. Den indeholder 6 anbefalinger til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

 • Signalér at seksuel chikane er uacceptabelt
 • Hav klare retningslinjer
 • Brug dialogen som værktøj
 • Sig fra
 • Klarlæg roller og ansvar
 • Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane.

Hent pjecen fra Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter her (pdf)

Pr. 15. november 2018 trådte en ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse i kraft. Af den fremgår en ny formulering af § 9 a. Den nye formulering lyder: "§ 9a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane."

Hotline om mobning på arbejdspladsen

Få råd og vejledning om seksuel chikane på arbejdspladsen ved at ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane, virksomheder med akutte problemer med seksuel chikane og virksomheder, der ønsker at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Hotlinen rådgiver fx om, hvordan man kan håndtere konkrete situationer med seksuel chikane.

Kontakt Arbejdstilsynets hotline for råd og vejledning om seksuel chikane og mobning på 70 22 12 80.

Klag over seksuel chikane på arbejdspladsen

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular eller ring til Arbejdstilsynets hotline.

Læs mere om klagemulighederne