Gode råd særligt til omsorgsarbejdspladsen

I omsorgsplejen kommer medarbejderne ofte tæt på borgerne i forbindelse med deres arbejde og kan opleve uønsket seksuel opmærksomhed. Derfor kan det være en god idé at lave en seksualpolitik på arbejdspladsen.

Omsorgsmedarbejdere på plejehjem, hospitaler og bosteder er nogle af de mest udsatte, når det gælder seksuel chikane, og det går især udover de unge, kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år. Det viser resultaterne af NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2018.

Lav en seksualpolitik

Nogle omsorgsarbejdspladser formulerer en decideret seksualpolitik. Det giver ofte arbejdspladsen en større forståelse af seksualitet som et grundlæggende menneskeligt behov hos borgerne.

Sådan kan I lave en seksualpolitik

  1. Sæt i fællesskab ord på, hvad det er, I oplever på jeres arbejdsplads. Få evt. hjælp af en professionel seksualvejleder, hvis I har behov for fagligt input om seksualitet.
  2. Arranger møder, hvor medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen i fællesskab udarbejder en politik.
  3. På større arbejdspladser kan I evt. nedsætte en mindre gruppe, der arbejder videre med udformningen af politikken.
  4. Udpeg en tovholder, der følger op og dokumenterer arbejdet, så det er tydeligt for jer selv og jeres kolleger, hvad I er nået frem til.
  5. Fremlæg politikken for alle medarbejdere og opdater den løbende efter behov fx i forbindelse med et personalemøde.
  6. Introducer nye medarbejdere og evt. samarbejdspartnere og pårørende til seksualpolitikken.

Kilde: Seksuel opmærksomhed fra borgere – Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet.

4 anbefalinger fra Arbejdstilsynet

I pjecen ’Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane’ giver Arbejdstilsynet 4 særlige anbefalinger til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra borgere/kunder:

1. Giv instruktion
Instruktionen af ansatte kan bruges som led i forebyggelsen og håndteringen af seksuel chikane fra borgere/kunder. Det skal derfor være en del af instruktionen af de ansatte at få relevant information om de borgere/kunder, de beskæftiger sig med, herunder i hvilke situationer, der er risiko for seksuel chikane, samt hvordan de håndterer dette. Det kan fx være information om gældende retningslinjer. Det er vigtigt, at der løbende bliver fulgt op i forhold til alle medarbejdergrupper. Hav særligt fokus på at instruere nyansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter.

2. Brug organiseringen af jeres arbejde som værktøj
Organiseringen af jeres arbejde, kan være med til at forebygge, at I bliver udsat for seksuel chikane. Fx kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at I altid er to medarbejdere til stede, eller at den fysiske indretning gør, at I har mulighed for at forlade lokalet hurtigt. Vær opmærksom på, om der er situationer eller tidspunkter, hvor I er særligt udsatte. Tag udgangspunkt i jeres arbejdsopgaver, og i hvordan, I bedst kan løse dem, så I samtidig forebygger seksuel chikane fra borgere/kunder.

3. Sæt fokus på faglighed og sparring
Seksuel chikane fra borgere/kunder er en fælles faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglighed til at forebygge seksuel chikane. Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I løbende kan styrke jeres faglighed, så den kan bruges som en del af forebyggelsen af seksuel chikane. Det er vigtigt, at I er klædt på til opgaven og får den støtte, I har behov for. Overvej hvordan I, ledelse og kollegaer imellem, kan bruge systematisk sparring og supervision til at lære af hinandens udfordringer og erfaringer. Vær særligt opmærksom på ansatte, der arbejder meget alene.

4. Lær af episoder
Hvis I har oplevet episoder med seksuel chikane fra en borger/kunde, så tal om jeres erfaringer, og om hvordan, I har håndteret bestemte situationer. Drøft, hvordan I bedst muligt kan bruge erfaringer i planlægningen af arbejdet, så I undgår lignende situationer. Som led i planlægningen kan det være en god ide, hvis I systematisk registrerer episoder med seksuel chikane. På den måde får I overblik over hvor, hvornår og i hvilke situationer, de finder sted.

Kilde: Arbejdstilsynets pjece ’Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane’ (pdf)