Mobning: Hvad kan I gøre?

Et godt arbejdsmiljø og socialt klima forebygger mobning. En handlingsplan mod mobning giver klare retningslinjer for, hvordan I tager hånd om mobning, hvis det finder sted.

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning og seksuel chikane.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet kan sætte ind, hvis der er tale om mobning eller seksuel chikane, når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for handlinger eller adfærd, som de oplever krænkende, og som de har svært ved at forsvare sig imod.

Sager om mobning er ikke altid entydige. Det kan ske, at en medarbejder anklager en anden for at mobbe, mens den anklagede ikke mener at have mobbet. Derfor kan man foretage en såkaldt faktaundersøgelse af en klage over mobning.

Mobning er ofte udtryk for, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan eksempelvis være uklar organisering af arbejdet, uklare roller, rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress eller utilfredshed med ledelsen.

En negativ omgangstone og dårlig kommunikation kan skabe konflikter på arbejdspladsen, som kan føre til mobning. Derfor bør I sætte fokus på kommunikation og omgangstone som en vigtig del af den forebyggende indsats mod mobning.

Mobning på arbejdspladsen kan forebygges på flere måder. På denne side kan I finde en række forslag til forskellige indsatser, som alle kan give inspiration til jeres arbejde med at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Undersøgelser viser, at på arbejdspladser, hvor der er mobning, er medarbejderne ofte utilfredse med ledelseskvaliteten. For at forebygge mobning kan det derfor være nødvendigt at rette fokus mod ledelsens rolle.

En handlingsplan kan ikke i sig selv forebygge mobning. Men den kan vise vejen for, hvad man skal gøre, hvis man selv oplever mobning eller er vidne til, at andre bliver mobbet. Planen skal indeholde retningslinjer for forebyggelse og håndtering af mobning. Få 9 anbefalinger til indholdet i jeres handlingsplan.

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge mobning, men hvis indsatsen mod mobning skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod mobning.

Mobning kan både være svær at opdage og erkende på en arbejdsplads. Men erfaring fra arbejdspladser tyder på, at jo mere ledere og medarbejdere ved om mobning og kan tale åbent om det, des bedre kan mobning forebygges og håndteres.