Hvad kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant for den mentale sundhed?

Som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller medlem af MED-udvalget er du en nøgleperson på arbejdspladsen, der kan hjælpe ledelsen med at sikre et godt arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale sundhed.

Som nøgleperson kan du forsøge at hjælpe med at styrke medarbejdernes mentale sundhed. I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, men som nøgleperson kan du skubbe på, så der bliver taget fat om problemerne, og du kan støtte ved at være praktisk tovholder, hvis der skal involveres aktører udefra, fx jobcenter, kommune, fagforening etc.

Du kan blandt andet fremme trivslen ved at sørge for, at medarbejderne

 • ved, hvad de skal gøre, hvis de oplever arbejdspres og belastende situationer, og generelt ved hvor og hvordan de kan få hjælp.
 • kan udvikle sig på arbejdspladsen og bruge deres kompetencer.
 • oplever, at de bidrager til fællesskabet og til de opgaver, der skal løses.
 • har mulighed for at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

Du kan samtidig arbejde på at sikre, at mistrivsel bliver opdaget i tide, så det bliver muligt at gøre en indsats for at stoppe den, før den bliver et problem for den ansattes mentale sundhed.

Konkrete tiltag, der skal støtte den mentale sundhed

Her er nogle konkrete handlinger, som du kan vælge at gøre i dit arbejde:

 • Sammen med arbejdsgiveren laver I en overordnet plan for, hvordan I vil forsøge at spotte mistrivsel og mentale helbredsproblemer, og hvad I vil gøre, hvis I får øje på nogle problemer. I skal altså tage stilling til, hvordan I vil spørge ind, støtte, tilpasse opgaver og tilbyde hjælp.

 • Du opfordrer til en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbejdets tilrettelæggelse, fordeling af opgaverne, planlægning af arbejdstid, fleksibilitet på arbejdspladsen, rummelighed ved periodevis nedsat arbejdsevne osv.

 • Du gør arbejdsgiveren opmærksom på det, hvis der er ubalance mellem de krav, der bliver stillet til medarbejderne og de ressourcer, de har til at udføre opgaverne med.

 • Du bruger tid og kræfter sammen med ledere og medarbejdere på at skabe en arbejdsplads, hvor det er godt at være for alle, hvor der er godt kammeratskab, og hvor I kan være åbne og tillidsfulde over for hinanden.

 • Du forsøger at fremme budskabet om, at et godt fællesskab skal kunne rumme forskellighed. I den sammenhæng skal du være opmærksom på medarbejdere, der er anderledes end flertallet, fx pga. køn, seksualitet, alder eller anden faglig, kulturel eller uddannelsesmæssig baggrund. Sådanne minoriteter er særlig udsatte for udvikling af mistrivsel og mentale helbredsproblemer, måske fordi de kan have svært ved at blive en del af det fællesskab, som er på arbejdspladsen. Derfor skal du forsøge at påvirke lederes og medarbejderes tolerance og forståelse overfor dette.

Kilde: Mentalsundhed.dk

Vær opmærksom på mentale helbredsproblemer

Der er forskellige symptomer, der indikerer problemer med den mentale sundhed. Det kan være bemærkelsesværdige ændringer i adfærd:

Stress: Fx voldsom træthed, irritabilitet, frustration og tiltagende hukommelses- og koncentrationsbesvær eller ubeslutsomhed. Manglende overblik, energi og lyst eller decideret ulyst. Mindre entusiasme, interesse og mærkbart nedsat funktionsevne. Det er tegn på, at medarbejderen er stresset.

Angst: Tegn på nervøsitet, social tilbagetrækning, fx fra frokost og fælles arrangementer, undgåelse af udfordringer og ansvar, som ellers er normale for vedkommende, tendens til bekymringer. Det er symptomer på, at medarbejderen oplever angst.

Depression: Tegn på nedtrykthed, udtrykker dårlig samvittighed og skyldfølelse, kroniske smerter, dårligere præstation, vrede, samarbejdsvanskeligheder, arbejdsulykker, sygefravær, tegn på misbrug af alkohol, tobak, smertestillende piller eller mad. Det kan være symptomer på depression.

Hvad gør du, hvis du opdager problemer?

Der er flere ting, du kan gøre for at hjælpe en medarbejder, der udtrykker mistrivsel:

 • Hold kontakt med den, der mistrives og har mentale helbredsproblemer.

 • Involver dig i vedkommendes arbejdssituation, og spørg ind til evt. aftaler mellem leder og kollegaen om tilpasning af arbejdsopgaver.

 • Støt evt. din kollega i dialogen med lederen, hvis der er brug for det – fx om arbejdstilpasning.

 • Bring generelle årsager til mistrivsel op i relevante fora med henblik på at få udarbejdet en plan for, hvordan I kan fastholde medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Tal om det på et generelt plan uden at nævne den kollega, som mistrives aktuelt.

Søg assistance

Det kan være en god ide at alliere dig med andre, der ved noget om emnet. Du kan fx kontakte eksterne aktører, såsom jobcenteret og den kommunale socialrådgiver samt evt. den praktiserende læge for at samarbejde med dem om at få kollegaen til at blive i arbejde. Som tillidsrepræsentant kan du også få hjælp og rådgivning fra din fagforening.

Det er dog vigtigt, at det kun sker, efter at du har aftalt det med kollegaen og lederen.

På de førnævnte steder kan I få støtte til fastholdelsesprocessen via de ordninger og tilbud, de har til rådighed, fx mentorordning og mulighedserklæring.

I sidste ende er det dog lederens og arbejdsgiverens ansvar, at denne hjælp bliver tilvejebragt. Men som nøgleperson kan du skubbe på, så kontakten bliver taget, og du kan som nævnt støtte ved at være praktisk tovholder.