Hvor udbredte er store organisations-forandringer?

Store organisationsforandringer er især udbredt i de nordiske EU-lande. Flere undersøgelser peger på, at der sker flest forandringer på større arbejdspladser og i den offentlige sektor.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange danskere der kommer ud for store organisationsforandringer. Tallene i denne artikel er baseret på data fra en europæisk undersøgelse, Danmarks Statistik, en undersøgelse af arbejdsmiljøet for medlemmerne af hovedorganisationen FTF samt en repræsentativ undersøgelse fra Norge.

Flere af disse kilder peger på, at ansatte på store arbejdspladser og i den offentlige sektor er dem, der oplever flest forandringer.

Forandringer udbredt i Norden

En europæisk rapport (Eurofound, 2012) viser, at i Danmark, Sverige og Finland har 55-62 pct. af medarbejderne (med 3 eller flere års anciennitet) oplevet forandringer inden for de seneste 3 år (målt i 2010). Det tilsvarende gennemsnit for de 27 EU-lande er 37 pct.

På europæisk plan oplever ansatte i den offentlige sektor (41 pct.) oftere omstruktureringer end ansatte i den private sektor (35 pct.). Ansatte i større virksomheder oplever i langt højere grad omstruktureringer end ansatte i små virksomheder. Mindre end 20 pct. af medarbejderne i virksomheder med under 5 ansatte rapporterer at have oplevet omstruktureringer – sammenlignet med over 60 pct. af medarbejdere i virksomheder med mere end 500 ansatte.

Når det kommer til nedlæggelse af stillinger som følge af organisationsforandringer, så skyldes det følgende:

  • intern omstrukturering (62 pct.)
  • konkurs/lukning (29 pct.)
  • fusion/overtagelse (5 pct.)
  • off-shoring/udflytning og outsourcing (5 pct.)  

Forandringer og deres konsekvenser

En undersøgelse fra 2012 af det såkaldt psykosociale arbejdsmiljø blandt medlemmerne af den faglige hovedorganisation FTF indeholder en række spørgsmål om forandringer. Undersøgelsen baserer sig på omkring 15.000 besvarelser.

71 pct. af respondenterne i undersøgelsen havde oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger eller flytninger inden for de seneste 2 år. Over halvdelen af de, der havde oplevet forandringer, oplevede, at forandringerne førte til forringelser.

Forringelserne gjaldt i forhold til:

  • arbejdspres
  • arbejdsvilkår
  • mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.

Omkring 1/3 oplevede, at forandringerne førte til forringet tillid til ledelsen og forringet samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen, mens lidt mere end 1/4 oplevede et forringet samarbejde mellem medarbejderne.

Mellem 4-12 pct. oplevede positive konsekvenser af forandringerne i form af forbedrede forhold. Forbedringerne omhandlede mest de menneskelige relationer på arbejdspladsen, fx forholdet til ledelsen og kollegerne.

Forandringsprocessen

På spørgsmål om selve forandringsprocessen var kun 32 pct. af respondenterne i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med ledelsens håndtering af forandringerne.

56 pct. af respondenterne oplevede, at medarbejderne i ringe grad eller i meget ringe grad havde indflydelse på den måde, forandringerne blev gennemført på.

Undersøgelsen viser også, at jo flere negative forandringer, man har oplevet inden for de seneste 2 år, jo mere forventer man især negative forandringer i fremtiden. 17 pct. af de adspurgte forventer store negative forandringer, mens 8 pct. forventer store positive forandringer af medarbejdernes arbejdsvilkår inden for de kommende 2 år.