Meget kraftig støj

Kraftig støj kan give høreskader. Risikoen for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, og hvor længe man er udsat for den. Alle arbejdspladser skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for støjimpulser på 137 dB(C).

Støj, der skader hørelsen

Meget kraftig støj kan medføre varigt tab eller nedsættelse af hørelsen.

Der er 2 typer af høreskadende støj:

  • Et konstant, højt støjniveau på arbejdspladsen, som slider på hørelsen over tid
  • Impulsstøj, der er en meget kortvarig og særdeles høj støj, som fx støjen fra en eksplosion. Impulsstøj kan give akutte, permanente høreskader.

Den samlede risiko for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er impulsstøj.

 Støjgrænser

Støj på arbejdspladsen måles i decibel (dB).

  • dB(A) bruges ved måling af relativ jævn støj
  • dB(C) bruges ved måling af støjimpulser.

Ingen må udsættes for en daglig støjbelastning på over 85 dB(A) eller støjimpulser på over 137 dB(C).

Når man skal beregne støjbelastningen over en arbejdsdag, kan man opdele dagen i støjmæssigt typiske arbejdsperioder. For hver periode skal man både vide, hvor lang tid den varer, og hvad lydniveauet ved øret er. Herefter regner man udsættelsen fra de støjende perioder sammen til den samlede støjbelastning.

Høreværn

Man skal bruge høreværn, når støjbelastningen er over 85 dB(A), eller når støjimpulserne kommer over 137 dB(C). Man skal bruge høreværn i hele den periode, hvor det støjer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj kan give høreskade, hvis man ikke bruger høreværn.

Høreværn kan være ørekopper eller ørepropper. Ørekopper anbefales til normal daglig anvendelse. De giver den sikreste beskyttelse og færrest problemer, fx med snavs i øregangen. Ørepropper kan ikke anbefales til normal daglig beskyttelse i meget kraftig støj.

Flere oplever kraftig støj

17 pct. af deltagerne i undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø svarer, at de er udsat for høj støj i mere end en fjerdedel af en almindelig arbejdsdag.

Tallet er udtryk for, hvordan deltagerne oplever støjen og ikke en objektiv måling af støjbelastningen. Det er således sandsynligt, at en væsentlig del af deltagerne fra de ikke-industrielle arbejdspladser ikke har været udsat for høreskadende støj, selv om de svarer ja til spørgsmålet om at være udsat for høj støj.

Årsagen kan være, at de oplever, at de må hæve stemmen for at overdøve andre stemmer på arbejdspladsen. Det betyder dog ikke, at de behøver at have været udsat for en støjbelastning, der er så høj, at der er risiko for høreskader.

Medarbejdere på ikke-industrielle arbejdspladser vil almindeligvis automatisk søge at hæve stemmen for at overdøve andre, indtil lydniveauet nærmer sig 80 dB(A). Medarbejdernes egne stemmer er således som regel den væsentligste kilde til den målte støjbelastning, og de er dermed ikke udsat for høreskadende støj, selv om det kan opleves sådan.

Brancher, der oplever mest kraftig støj

Medarbejderne i en række brancher angiver ifølge ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018” oftere end gennemsnittet, at de er udsat for meget høj støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden:

  • Slagterier
  • Anlægsarbejde
  • Opførsel og nedrivning af byggeri
  • Nærings- og nydelsesmidler
  • Daginstitutioner
  • Transportmidler

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark, 2018, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø