Forebyg støjen

Støj kan i vid udstrækning forebygges ved hjælp af god planlægning og støjdæmpning ved kilden. Hvis støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man bruge høreværn, indtil støjen er blevet dæmpet.

Forebyg kraftig støj

Alle virksomheder skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulsstøj på 137 dB(C). Samtidig skal unødig, generende støj dæmpes.

Virksomheden skal sørge for, at der bliver udført målinger, hvis det er nødvendigt for at vurdere støjforholdene. Hvis arbejdsgiveren ikke selv kan foretage disse målinger, skal virksomheden indhente ekstern hjælp.

Planlægning

 • Indkøb de mest støjsvage maskiner på markedet. Støjniveauet skal fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis maskinen støjer over 70 dB(A)
 • Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen
 • Sørg for, at den enkelte medarbejder udsættes kortest muligt for støjen
 • Undgå arbejde på arbejdssteder, hvor andre udfører støjende arbejde
 • Adskil støjende og ikke-støjende arbejde ved at opdele lokalerne
 • Placer støjende anlæg så langt væk fra de øvrige arbejdspladser som muligt
 • Lav kontrolrum, hvorfra I kan overvåge de støjende maskiner.

Støjdæmpning ved kilden

 • Lav støjindkapsling af støjende maskiner
 • Sæt maskinernes fødder på vibrationsisolerende materiale, så støjen ikke forplanter sig i bygninger og konstruktioner
 • Opsæt støjskærme rundt om støjende maskiner og processer
 • Lav midlertidige afskærmninger af arbejdsområdet, når der udføres reparationsarbejde i et meget støjende miljø
 • Sørg for at vedligeholde maskinerne godt.

Rummets akustik

 • Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik i et lokale betyder, at det generelle støjniveau stiger, og dermed påvirker de personer, der er i rummet. Vægge og lofter af beton giver dårlig akustik. Monter lydabsorberende materiale på lofter og eventuelt vægge.

Høreværn

 • Hvis støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man bruge høreværn.

Forebyg generende støj

Generende støj skal dæmpes i overensstemmelse med god praksis i branchen. Det indebærer bl.a. disse tiltag:

Dæmp støj fra ventilation og computere

 • Dæmp støjen fra ventilationen med lydsluser og de rigtige armaturer. Sørg for, at køleventilatorer i computerudstyr støjer mindst muligt. Støjniveauet fra installationer som fx ventilationsanlæg bør ikke overstige 35 dB(A).

Lydskærme

 • Opstil lydskærme. Skærmene bør være så høje, at man ikke kan se hinanden – og må gerne dække mere end 2/3 af afstanden fra gulv til loft. Sørg også for tilstrækkelig afstand mellem medarbejderne.

Rummets akustik

 • Generende efterklang i rummet – fx at det runger – er et tegn på dårlig akustik. Opsæt lydabsorberende materiale på lofter og eventuelt vægge. Gulvtæpper kan også i noget omfang absorbere lyd, men kan til gengæld give problemer i indeklimaet.

Flyt støjende maskiner ud af arbejdslokalet

 • Placer støjende maskiner som fx ventilationsanlæg, kopimaskiner, printere og køleskabe uden for arbejdslokalet.

Adfærdsregler

 • Hvis støjen fx stammer fra kollegers telefoner eller andre samtaler i et kontormiljø, kan man aftale, hvornår der skal være stille, og hvornår man holder pauser og hyggesnakker med kollegerne. I skoler og daginstitutioner kan problemerne ofte afhjælpes ved, at man ændrer på, hvor mange børn der er indendørs og udendørs i løbet af dagen.

Generelt kan den generende støj ikke måles med en støjmåler, men en synlig støjmåler kan være med til at sætte fokus på problemet og dermed ændre den adfærd, der skaber støjen.