Chrom 6

Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Hvis I er korrekt beskyttet, er der dog ingen øget sundhedsrisiko ved at arbejde med chrom 6.

På arbejdspladsen kan I blive udsat for chrom 6, når I svejser og laver andre former for ”varmt arbejde” i rustfrit stål og andre metaller, der indeholder chrom. I kan også blive udsat for chrom 6 ved bearbejdning af metal som fx slibning og sandblæsning, hvis metallet indeholder chrom eller er overfladebehandlet med et materiale, der indeholder chrom 6.

Arbejdsgiveren har altid pligt til at sikre medarbejderne mod unødig påvirkning fra chrom 6 – uanset grænseværdien.

Hvor findes chrom 6

Chrom 6 tilsættes legeret stål for at øge hærdbarhed og korrosionsbestandighed. Stoffet findes desuden i pigmenter og metalbelægninger.

Sådan beskytter I jer mod chrom 6

Der er ingen øget sundhedsrisiko ved at arbejde med chrom 6, hvis medarbejderne er korrekt beskyttet.

Som arbejdsgiver skal du beskytte dine medarbejdere ved at:

  • Bruge de materialer, arbejdsmetoder og den procesventilation, der bedst muligt beskytter dine medarbejdere
  • Oplyse de ansatte om de farer, der er forbundet med arbejdet
  • Oplære og instruere dine medarbejdere i korrekt brug af forebyggende tiltag som ventilation og personlige værnemidler, fx åndedrætsværn og handsker – og gentage instruktionen regelmæssigt
  • Løbende kontrollere, at medarbejderne udfører arbejdet på en farefri måde ved, at de bruger ventilation og personlige værnemidler korrekt.

Som medarbejder skal du:

  • Følge instruktionen og bruge de beskyttende tiltag som procesventilation og personlige værnemidler
  • Tage fat i din arbejdsgiver eller din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl, om du er udsat for chrom 6, eller om du er tilstrækkeligt beskyttet.

Lav en risikovurdering

Hvis der er risiko for, at medarbejderne bliver udsat for chrom 6, skal arbejdsgiveren lave tiltag, der forebygger, at de bliver udsat for stoffet.

Det er vigtigt at lave de forebyggende tiltag i den rigtige rækkefølge, så de har den størst mulige virkning og er til mindst gene for medarbejderne.

Forebyggelsesprincipperne er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen, og arbejdsgiveren skal sammen med en eventuel arbejdsmiljøorganisation fastsætte et beskyttelsesniveau, som er tilstrækkeligt sikkert for medarbejderne.

En nem måde at huske principperne på er at følge det såkaldte STOP-princip:

  • Substitution: Første skridt i en effektiv forebyggelse er substitution. Det vil sige at fjerne faren fra chrom 6 ved at erstatte et stof eller materiale med et, som ikke indeholder chrom 6, og som er ufarligt eller mindre farligt. Hvis chrom 6 frigives under arbejdsprocessen, skal man vælge en arbejdsmetode, der hindrer frigivelsen eller begrænser den mest muligt.
  • Tekniske tiltag: Hvis det ikke kan lade sig gøre at fjerne chrom 6 ved at substituere, er næste skridt at iværksætte tekniske tiltag. Tekniske tiltag kan fx være et lukket anlæg, anden form for indkapsling eller effektiv procesventilation, fx udsugning monteret direkte på maskiner, svejseapparater og andet værktøj.
  • Organisatoriske tiltag: Organisatoriske tiltag kan fx være at minimere antallet af ansatte, der arbejder med eller udsættes for chrom 6. Her er det helt centralt at hindre spredningen af forureningen med chrom 6.
  • Personlige værnemidler: Personlige værnemidler er sidste valg som forebyggende tiltag og skal derfor først anvendes, hvis de andre tiltag ikke er tilstrækkelige. Personlige værnemidler kan fx være åndedrætsværn og handsker. Valget af personlige værnemidler afhænger af arbejdsprocessen. Hvis der ved arbejde med chromholdige materialer er risiko for, at huden udsættes for chrom, skal man beskytte sig ved at bruge egnede handsker og om nødvendigt også beskyttelsesdragt. Hvis der ved arbejde med chromholdige materialer udvikles støv eller røg, skal man benytte egnet åndedrætsværn, da man ellers kan risikere at indånde chrom 6.

Læs mere

Vejledning om, hvordan man på en arbejdsplads kan forebygge eller begrænse risikoen for at blive udsat for farlige stoffer og materialer

Vejledning om brug af åndedrætsværn

Hvad er farerne

Hvis man indånder høje niveauer af chrom 6, kan det give symptomer som løbende næse, nysen, hoste, kløe og en brændende fornemmelse. Gentagen eller langvarig udsætteles kan give sår i næsen og resultere i næseblødning og kan give skade på næseskillevæggen.

Chrom 6 kan give allergi, og inhalering kan give symptomer på astma.

Længevarende udsættelse for chrom 6 ved indånding kan give lungekræft. Der kan gå op til 20 år, fra man bliver udsat for chrom 6, til man får lungekræft.

Hvad er chrom 6

Chrom er et grundstof, som optræder i kemiske forbindelser i forskellige iltningstrin. Iltningstrinnene refereres der til med et tal, og chrom 6 refererer således til alle de kemiske forbindelser, der indeholder chrom med iltningstrin 6.

Chrom 6 kan indgå i en lang række kemiske forbindelser. Alle forbindelser af chrom 6 er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker i gruppe 1 af IARC, det internationale kræftforskningsinstitut under verdenssundhedsorganisationen WHO.

Udsættelse for chrom 6 sker i arbejdsmiljøet gennem indånding og ved direkte kontakt med huden.

Andre betegnelser for chrom 6 er chrom VI, krom 6, krom(VI), Cr(VI) og hexavalent chrom.

Hvordan er chrom 6 reguleret

Der er i de danske arbejdsmiljøregler krav om, at unødig påvirkning fra chrom-forbindelser skal undgås. Der er desuden pt. en grænseværdi for chromsyre og chromater (chrom 6) på 0,005 mg/m3.

Grænseværdien er imidlertid ikke udtryk for et ”niveau for tilladt udsættelse”. Chrom 6-forbindelser er kræftfremkaldende, og derfor er arbejde med chrom 6 og arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for chrom 6, reguleret i Arbejdstilsynets kræftregler, der indeholder de strengeste regler om beskyttelse af de ansatte.

En grænseværdi angiver normalt den tidsvægtede gennemsnitskoncentration af et stof eller materiale i den luft, der indåndes på arbejdspladsen for en 8 timers arbejdsdag. På tidspunktet for fastsættelse er grænseværdien normalt et udtryk for det niveau af udsættelse, der ikke giver skader på sundheden efter daglig udsættelse gennem 40 år uden brug af forebyggende tiltag, hvis man ser isoleret på stoffet og ikke indregner fx cocktaileffekter med andre stoffer.

Grænseværdien for chrom 6 er i øjeblikket under revision. Arbejdstilsynet forventer, at en eventuel ny grænseværdi for chrom 6 kan træde i kraft i sommeren 2019. Det er væsentligt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning – uanset grænseværdien.