Mærkning af farlige stoffer og blandinger

Hvis der under arbejdet kan opstå en fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt på andre måder, skal arbejdsgiveren sørge for, at der sikkerhedsskiltes. Farlige stoffer og blandinger, der bruges eller opbevares i virksomheden, skal derfor være mærket, så medarbejderne er opmærksomme på faren.

Mærkning af farlige stoffer og blandinger på arbejdspladsen skal ske efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Mærkningen kan ske på følgende måder:

  1. Som udgangspunkt skal farlige kemikalier være forsynet medmærkning/etiketting (piktogram eller symbol på en bundfarve) efter CLP-forordningen, eller
  2. Mærkning/etikettering efter CLP-forordningen kan erstattes af de advarselsskilte med samme symbol/piktogram, der er angivet i bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning.

Det kan desuden være nødvendigt, at supplere mærkningen med yderligere oplysninger om fx det farlige stofs eller blandings navn og/eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, fx hvis et stof kan give allergi.

CLP står for “Classification, Labelling and Packaging,” og er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.

Ommærkning

Fra 1. juni 2017 har alle farlige stoffer og blandinger skullet være mærket som beskrevet ovenfor. Hvis I stadig bruger eller opbevarer kemikalier, der er mærket med de orange faresymboler, skal de derfor ommærkes, eller kemikalierne skal bortskaffes.

Bemærk, at Miljøstyrelsen har særlige regler for godkendelse af etiketten med mærkning af pesticider og biocider. Det betyder, at slutbrugere af pesticider og biocider mærket med de gamle orange faresymboler ikke kan ommærke disse produkter til CLP-forordningen. Arbejdstilsynet vil vejlede om kravet om ommærkning frem til 31. maj 2019.

Faremærkning og sikkerhedsskilte

Reglerne om mærkning af farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen gælder for alle typer af dunke, flasker og beholdere med stoffer og blandinger uanset størrelse og form. Det vil sige, at også fx synlige rørsystemer og slanger samt maskiner, hvor der er påfyldt kemikalier, er omfattet af reglerne om mærkning. Også områder på arbejdspladsen, hvor der er oplagret store mængder af farlige stoffer eller blandinger, skal være mærket, så de ansatte bliver gjort opmærksom på faren og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Mærkningen skal være placeret, så den er synlig. For rørsystemer, maskiner o.l. betyder det bl.a., at mærkningen skal være placeret på et iøjnefaldende sted, og hvor der er risiko for udsættelse. Afhængigt af forholdene kan det være nødvendigt at placere en mærkning flere steder på samme rørsystem eller beholder.

Der er både krav til størrelse og til farven på mærkningen.

I skal være opmærksomme på, at der gælder specifikke krav til mærkning af bestemte stoffer og blandinger, der indeholder bestemte stoffer. Der er fx særlige krav til mærkning af kræftfremkaldende affald jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Områder, rum og aflukker

Områder, rum eller aflukker som fx skabe, der bruges til opbevaring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal enten være mærket med et relevant farepiktogram efter CLP-forordningen eller med et passende advarselsskilt fra bilag 3 til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Mærkningen skal være placeret ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

Hvis de oplagrede stoffer og blandinger har forskellige mærkninger, kan man opsætte skiltet ”Giv agt” fra bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

I skal være opmærksomme på, at der gælder specifikke krav til mærkning af områder, hvor der opbevares bestemte typer af stoffer eller blandinger. Der er fx særlige krav i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse til mærkning af skabe, rum og lokaler, hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer, som defineret i klassificeringsbekendtgørelsen.

Undtagelse

I kan i visse tilfælde undlade at mærke beholdere, som kun bruges kortvarigt, eller hvor indholdet hyppigt skiftes ud. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren træffer andre foranstaltninger, der sikrer, at beskyttelsesniveauet er det samme. Hvis det kun er virksomhedens egne ansatte, der kan komme i kontakt med beholderen, kan det fx være ved at oplære eller instruere medarbejderne på en måde og til et niveau, hvor de er ligeså bekendte med faren, som hvis beholderen var faremærket.

Det afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faren ved stoffet eller blandingen og forholdene på stedet, om brugen kan karakteriseres som kortvarig.

I kan også undlade at mærke et område, rum eller aflukke, hvis etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er af en størrelse og art, hvor de er tilstrækkelige til at kunne sikre samme beskyttelsesniveau.

Mærkning af et stof eller blanding kan ikke undlades, hvis der er krav om mærkning i andre regler som fx Miljøstyrelsens regler om mærkning og opbevaring af gift.