Kemisk arbejdsmiljø: Hvad kan I gøre?

At få styr på kemien starter med en god forebyggelseskultur, hvor alle på arbejdspladsen har de informationer de skal bruge, og ved hvad de skal gøre. 

 

I Produktregistret gemmes information om kemiske produkter, som produceres eller importeres til Danmark. Hvis du producerer eller importerer anmeldepligtige produkter, skal de anmeldes til Produktregistret. 

 

 

I skal være opmærksomme på, om medarbejdere risikerer at blive udsat for at indånde fx støv og dampe eller får kemikalier eller støv på huden, når de er på arbejde. Hvis der er en risiko for udsættelse, skal arbejdsgiveren sørge for at fjerne påvirkningen eller begrænse udsættelsen mest muligt.

Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelig kemi.

I skal vurdere jeres brug af farlige kemiske stoffer og materialer i en særlig arbejdspladsvurdering (APV).

En hurtig og rigtig hjælp i de første minutter efter en ulykke kan være afgørende. Det kan fx være i forbindelse med en ætsning eller en forgiftning.

Som virksomhed skal I sørge for, at I har det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed, hvis der sker en ulykke.

Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), hvis der er medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer.

Er I en virksomhed, der fremstiller eller bruger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal I fortælle det til Arbejdstilsynet i en giftmeddelelse.

Hvis der under arbejdet kan opstå en fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt på andre måder, skal arbejdsgiveren sørge for, at der sikkerhedsskiltes.

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.