Nedstyrtningsfare - resumé

Østre Landsrets dom afsagt den 21. oktober 2005 af 8. afdeling i ankesag nr. S-1183-05

Tre ansatte udførte arbejdet på et tag med 15 graders hældning, med tagfod 3 meter over det omliggende underlag, uden, at der var truffet foranstaltninger, der med sikkerhed kunne standse fald.
 
Byretten idømte en bøde på 30.000 kr. Byretten fandt ikke det opstillede stillads med en højde på 2 meter med sikkerhed ville kunne standse fald af personer, da stilladset ikke havde rækværk eller var sikret ved boltning til bygningen, således at stilladset ikke kunne vælte. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på at T Aps tidligere var dømt for lignende forhold.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs Hele Dommen

Nedstyrtningsfare