Undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)

I medfører af § 7 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 19. maj 2010, fastsættes følgende:

Kapitel 1- Undtagelser fra anmeldelsespligten

§ 1. En udenlandsk virksomhed, der er underlagt lov om udstationering af medarbejdere mv, skal ikke indberette til RUT i henhold til lovens § 7:

1) Deltagelse i seminarer og konferencer, herunder forskere, undervisere og lignende, der inviteres at undervise eller holde oplæg.

2) Professionelle kunstnere deltager i individuelle kunstneriske begivenheder.

3) Deltagelse i forretningsrejser til udenlandske virksomheder eller virksomheder, der ikke har et fast driftssted i Danmark.

4) Professionelle sportsudøvere og trænere, der deltager i enkelt store sportsbegivenheder eller prøveuddannelse i en dansk sportsklub.

5) Levering af konsulentydelser inden for regnskab og revision for op til 8 dage.

6) Virksomhedsintern udstationering, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 2, i op til 8 dage. Dette gælder dog, hvis tjenesten vedrører byggeri, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduesrengøring og hotel- og restaurationsaktiviteter.

7) Cabotagekørsel som defineret i Forordning nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Kapitel 2 - Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Beskæftigelsesministeriet, den 16. december 2010

Inger Støjberg / Lise Fangel