Bilag 1 - Ikke-CE mærkede hejseredskaber og spil

Bilag til bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Supplerende krav til ikke-CE mærkede mekanisk drevne hejseredskaber, som med et bæremiddel løfter en byrde frithængende, og spil, som ved brug af et eller flere bæremidler løfter en byrde, der er helt eller delvis styret i sin bane, eller som ved brug af tov, kæde e.l. anvendes til træk eller bugsering.

Undtaget fra bilaget er hejseredskaber og spil til brug for bevægelseshæmmede personer, og elevatorer m.v.

Indretning

1. Hejseredskaber og spil, der er bestemt til løft af personer, skal opfylde følgende særlige krav:

a. dimensioneringen skal ske ved anvendelse af en beregningsmæssig last, der er 50 % større end den forudsatte maksimale, statiske last, og
b. tove, kæder og mekaniske komponenter, som er udsat for slid, skal være dimensioneret til det dobbelte af den forudsatte maksimale last og skal være dubleret eller sikret med en automatisk og direkte virkende fang- eller bremseindretning.

1.1. Punkt 1.b. gælder også for redskaber, hvor andre særlige sikkerhedshensyn gør sig gældende, fx ved scene-, dekorations- og belysningshejs.

1.2. Førerløse hejseredskaber og spil må ikke indrettes til persontransport

2. Hejseredskaber må ikke være indrettet med fri firing.

2.1. Undtaget fra punkt 2 er:

a. mobilkraner, forudsat de er forsynet med en nødudløsning for fri firing anbragt således, at utilsigtet betjening ikke kan forekomme, og
b. hejseredskaber, hvor fri firing er nødvendig for arbejdets udførelse, fx rambukke, kraner med gribeskovl og kraner med slæbeskovl.

3. Hejseredskaber og spil, der er indrettet med fast førerplads på redskabet, og som anvendes under forhold, hvor føreren udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra stærk varme, kulde, støj og støv m.v., skal være forsynet med førerhus. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsforholdene ikke gør det muligt at anvende førerhus, eller redskabet kun føres i kortere perioder i løbet af en dag.

3.1. Tårnkraner skal endvidere være indrettet med førerhus, når de anvendes under forhold, hvor føreren ikke har et tilfredsstillende udsyn.

4. Førerhuse skal være indrettet således, at førerplads og betjeningsorganer er placeret og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt og således, at føreren har et tilfredsstillende udsyn.

4.1. For de indvendige mål i førerhuse gælder følgende krav:
a. førerhuse på tårnkraner skal være mindst 2000 mm høje, 1000 mm brede og 1300 mm lange, og
b. førerhuse på andre stationære og skinnekørende kraner skal være mindst 2000 mm høje og have et gulvareal på mindst 2,5 m².

4.2. Førerhuse skal i fornødent omfang indeholde regulerbare opvarmnings-, afkølings- og ventilationsanlæg.

5. Tårnkraner, der er opstillet i mere end 2 måneder, skal være indrettet med personelevator, hvis det er teknisk og praktisk muligt, når adgangsvejen til førerhuset er over 25 m. Adgangsvejen måles lodret fra det sted, hvor kranen betrædes, til det højeste punkt på adgangsvejen. Ud over elevator skal der være sædvanlige adgangsveje.

Mærkning, brugsanvisning og godkendelse m.v.

6. Ethvert hejseredskab og spil skal, når det udleveres til brug eller udstilles her i landet, være holdbart og tydeligt mærket med mindst følgende oplysninger:

a. fremstillingsår
b. løbenummer og typebetegnelse

6.1. Bæremidler, der indgår i et hejseredskab eller spil, skal mærkes som anført i punkt 6. Hvor dette ikke er muligt, skal leverandøren medlevere certifikater eller tabeller, som indeholder oplysningerne.

7. Hvis redskabet indrettes med fibertove eller fiberbændler som bæremiddel, skal der sammen med redskabet leveres dokumentation (fx certifikat) for, at bæremidlet er velegnet til redskabets formål.

8. Med leveringen af et hejseredskab og spil skal følge en brugsanvisning, som skal oplyse om krav vedrørende belastningsprøver.

9. Bådmandsstole og arbejdsplatforme til hejsestillinger samt spil og fangindretninger til disse skal, når de udleveres til brug eller udstilles her i landet, være godkendte af direktøren for Arbejdstilsynet. Godkendelsen kan baseres på prøvninger foretaget af en institution eller virksomhed inden for De Europæiske Fællesskaber.

Hent PDF