Bilag 3 - Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Bilag til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

 

Liste over stoffer og materialer, som skal opbevares på et egnet og aflåst sted, jf. § 32

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

 • GHS06, dødningehoved og korslagte knogler,
 • GHS05, ætsning,
 • GHS01, eksploderende bombe,

eller mærket med mindst én af følgende faresætninger, jf. CLP-forordningen:

 • H220 Yderst brandfarlig gas,
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol,
 • H224 Yderst brandfarlig væske og damp,
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp,
 • H228 Brandfarligt fast stof,
 • H242 Brandfare ved opvarmning,
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft,
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde,

eller der er klassificeret, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og kategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

 • specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering, kategori 1,
  H370 Forårsager organskader (evt. med angivelse af berørte organer)
 • reproduktionstoksicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 • carcinogenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H350 Kan fremkalde kræft
 • kimcellemutagenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H340 Kan forårsage genetiske defekter.