Bilag 6 - Indeslutning for industrielle processer, jf. § 12

Bilag til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

 

På grundlag af vurderingen i § 3 kan det for en særlig proces eller delproces findes hensigtsmæssigt at udvælge og kombinere foranstaltninger fra flere af nedennævnte kategorier.

Indeslutningsforanstaltninger Indeslutnings-niveau 2 Indeslutnings-niveau 3 Indeslutnings-niveau 4
1. Levedygtige biologiske agenser skal håndteres i et lukket system Ja Ja Ja
2. Gasser fra det lukkede system skal behandles på en måde, der gør det muligt: At mindske udslip At forhindre udslip At forhindre udslip
3. Prøvetagning, tilsætning af materialer til et lukket system og overførsel af levedygtige biologiske agenser til et andet lukket system skal udføres på en måde, der: Mindsker udslip Forhindrer udslip Forhindrer udslip
4. Store mængder kulturvæske indeholdende levedygtige biologiske agenser må ikke fjernes fra det lukkede system, medmindre der er foretaget: Inaktivering ved anerkendte metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder
5. Tætningsanordninger skal være udformet med henblik på: At mindske udslip At forhindre udslip At forhindre udslip
6. Lukkede systemer skal placeres inden for et kontrolleret område Når det skønnes nødvendigt Når det skønnes nødvendigt Ja, konstrueret til formålet
6. a) Der skal anbringes mærke til angivelse af biologisk betinget fare, jf. bilag 3 Når det skønnes nødvendigt Ja Ja
6. b) Kun adgang for autoriseret personale Når det skønnes nødvendigt Ja Ja, via luftsluse
6. c) Personalet skal bære beskyttelsesbeklædning Ja, arbejdstøj Ja Ja, fuldstændig omklædning
6. d) Der skal findes dekontaminerings- og vaskefaciliteter for personalet Ja Ja Ja
6. e) Personalet skal tage brusebad, inden de forlader det kontrollerede område   Når det skønnes nødvendigt Ja
6. f) Spildevand fra vaske og brusere inaktiveres, før det udledes   Når det skønnes nødvendigt Ja
6. g) Det kontrollerede område skal være ventileret på passende vis Når det skønnes nødvendigt for at mindske luft-kontaminering Når det skønnes nødvendigt for at fjerne luft-kontaminering Ja
6. h) Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til atmosfæren  

 
Når det skønnes nødvendigt Ja
6. i) Indblæsnings- og udsugningsluften til det kontrollerede område skal være absolutfiltreret   Når det skønnes nødvendigt Ja
6. j) Det kontrollerede område skal udformes således, at spild fra hele det lukkede system kan indesluttes   Når det skønnes nødvendigt Ja
6. k) Det kontrollerede område skal kunne tillukkes hermetisk for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning   Når det skønnes nødvendigt Ja
7. Spildevandsbehandling forud for den endelige udledning Inaktivering ved anerkendte metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder