Beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.

I medfør af §§ 17, 37 og 43, § 50, stk. 4, §§ 52 og 55 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 61, stk. 3:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.Stk. 2. For så vidt angår indkvarteringsfaciliteter på skibe, hvor personer, der arbejder på anlæg, indkvarteres, finder §§ 9-11 ikke anvendelse.Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder de foregår, indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser. Bilag 2 i denne bekendtgørelse indeholder eksempler på sådanne aktiviteter.Stk. 2. Aktiviteter, hvis primære formål er at håndtere biologiske agenser, er ikke tilladt.

§ 3. Ved biologiske agenser forstås i denne bekendtgørelse mikroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, allergi eller toksisk effekt.Stk. 2. Biologiske agenser klassificeres i 4 risikogrupper i forhold til graden af infektionsrisiko, jf. bilag 4 i denne bekendtgørelse.Stk. 3. Klassifikation af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4 foretages i henhold til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø efter lov om arbejdsmiljø.

§ 4. I vurderingen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., skal indgå en fastlæggelse og vurdering af arten, graden og varigheden af påvirkningen fra biologiske agenser og risikoen derved. Vurderingen skal foretages på grundlag af klassificeringen af biologiske agenser efter § 3, stk. 3, og i øvrigt i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1 i denne bekendtgørelse. Hvis en biologisk agens ikke er anført i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø efter lov om arbejdsmiljø, skal arbejdsgiveren ud fra retningslinjerne i bilag 4 i denne bekendtgørelse bedømme, i hvilken risiko-gruppe agensen hører til.

Stk. 2. Vurderingen skal ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i aktiviteterne, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.Stk. 3. Aktiviteterne skal planlægges og tilrettelægges således, at risikoen for påvirkning fra biologiske agenser er så lav, som det er rimeligt praktisk muligt. Det skal herunder sikres, at der om nødvendigt iværksættes sådanne særlige foranstaltninger, som er nævnt i §§ 5-8, og at foranstaltningerne iværksættes, inden aktiviteterne påbegyndes.

§ 5. Hvor det er nødvendigt for, at risikoen kan nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, skal der under hensyntagen til vurderingen efter § 4 tillige iværksættes følgende foranstaltninger:

 1. Afmærkning af områder, hvor der forekommer påvirkninger fra de biologiske agenser. Afmærkningen skal ske ved det mærke, der er vist i bilag 3 i denne bekendtgørelse og anden relevant advarselsskiltning.
 2. Påvisning, hvis det er teknisk muligt, uden for lukkede systemer, af tilstedeværelse af de biologiske agenser, som påvirkningen hidrører fra.
 3. Indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald med indhold af biologiske agenser ved brug af særlige og mærkede beholdere.
 4. Særlig behandling af affaldet inden bortskaffelsen, herunder dekontaminering, om nødvendigt ved autoklavering eller kemisk desinfektion.
 5. Forbud mod indtagelse af mad og drikke i lokaler eller andre områder, hvor påvirkningen kan finde sted.
 6. Tilbud til ansatte om vaccination.

Stk. 2. Hvis risikoen ikke på anden måde kan nedbringes til et tolerabelt niveau, skal der, hvis muligt, anvendes personlige værnemidler i overensstemmelse med reglerne herom.Stk. 3. Hvis der ikke med rimelighed kan anvendes personlige værnemidler efter stk. 2 skal adgang til det område, hvor påvirkningen finder sted, udelukkes, indtil risikoen er nedbragt til et tolerabelt niveau.

§ 6. Arbejdsgiveren skal sikre, at instruktioner til de ansatte foreligger skriftligt og i fornødent omfang ved opslag.

Stk. 2. Hvis der sker aktiviteter, hvor der er risiko for påvirkning fra biologiske agenser, der kan forårsage en alvorlig fare, skal der være opslag på stedet om forholdsreglerne ved ulykker eller uheld.

Stk. 3. Hvis der udføres aktiviteter, hvor der er risiko for påvirkning fra biologiske agenser i risikogruppe 4, skal der være opslag over fremgangsmåden herved.

§ 7. De ansatte eller sikkerhedsorganisationen på anlægget skal straks underrettes om ulykker eller andre hændelser, der kan have medført udslip af biologiske agenser, som kan forårsage sygdom hos mennesker.

§ 8.Hvor der er sket påvirkning fra biologiske agenser i risikogruppe 3 eller 4, skal henholdsvis operatøren og ejeren føre en liste over ansatte, der er blevet udsat for påvirkninger fra de pågældende agenser. Listen skal endvidere indeholde dels oplysninger om den type aktivitet, der er udført, og om muligt den biologiske agens, de ansatte har været påvirket fra, og dels eventuelle fortegnelser over påvirkninger, ulykker og uheld.

Stk. 2. Oplysningerne om den enkelte ansatte skal opbevares i mindst 10 år efter sidste påvirknings ophør.

Stk. 3. I følgende tilfælde af påvirkning fra biologiske agenser, der kan medføre infektion, skal oplysningerne om den enkelte ansatte opbevares i 40 år efter sidst kendte påvirkning:

 1. Påvirkning fra biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde vedvarende eller skjulte infektioner.
 2. Påvirkning, hvor infektionen på baggrund af nuværende viden ikke kan diagnosticeres, før sygdommen bryder ud mange år senere.
 3. Påvirkning, hvor infektionen har en særlig lang inkubationstid.
 4. Påvirkning, som medfører en sygdom, der af og til blusser op igen over en længere periode på trods af behandling.
 5. Påvirkning, som kan indebære alvorlige følgesygdomme på lang sigt.

Stk. 4. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give de ansatte og sikkerhedsorganisationen på anlægget adgang til de oplysninger i listen, som ikke er personrelaterede. Operatøren og ejeren skal endvidere give ansatte adgang til de oplysninger, som for deres egen person er anført i listen.

Stk. 5. Ved ophør af henholdsvis operatørens og ejerens aktiviteter på dansk søterritorium eller kontinentalsokkel skal listen sendes til Arbejdstilsynet.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der vurderes at kunne være udsat for fare for deres sikkerhed eller sundhed som følge af påvirkning fra biologiske agenser, har adgang til før ansættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Stk. 2. Den arbejdsmedicinske undersøgelse skal tilrettelægges og gennemføres med henblik på at forebygge og bekæmpe arbejdsbetingede lidelser hidrørende fra biologiske agenser.

Stk. 3. Undersøgelsen skal forestås af arbejdsmedicinske klinikker eller afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige.

Stk. 4. Eventuelle udgifter til undersøgelsen afholdes af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal sikre, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for den ansatte og så vidt muligt i arbejdstiden.

§ 10. Den, der forestår arbejdsmedicinske undersøgelser, jf. § 9, indsender resultaterne heraf til Arbejdstilsynet og orienterer den undersøgte ansatte om resultatet. Dette skal på anmodning meddeles den ansatte skriftligt. Resultaterne må ikke overlades til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdstilsynet meddeler virksomheden, om resultaterne af den arbejdsmedicinske undersøgelse giver anledning til at træffe nye foranstaltninger, herunder ajourføring af risikovurderingen, løbende helbredsundersøgelse for de ansatte samt foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse.

§ 11. Ved behandling af personer i forbindelse med konstateret eller formodet sygdom eller skade skal der, hvor det er nødvendigt for, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, bl.a. træffes følgende særlige foranstaltninger:

 1. Hensigtsmæssige fremgangsmåder ved dekontaminering og desinfektion.
 2. Fremgangsmåder for sikker håndtering og bortskaffelse af kontamineret affald.
 3. Fastlagte procedurer for udtagning, håndtering og undersøgelser af prøver fra mennesker.

§ 12. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 2000, nr. L 262, side 21).

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 4 og 5, § 6, stk. 1-3, §§ 7 og 8, § 9, stk. 1, stk. 3 og 4, § 10, stk. 1, eller § 11.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 843 af 29. juni 2015 om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. ophæves.

Arbejdstilsynet, den 27. november 2015Peter Vesterheden/Katrine Krone

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2000, nr. L 262, side 21, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.