Bilag 4 - Indhold af eftersyn, jf. § 26

 • Få en kort introduktion til vejledningen

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Ved eftersyn skal følgende forhold ved elevatorer mv. særligt kontrolleres, at

 1. elevatoren kan benyttes sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 2. ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,
 3. elevatoren fortsat er opstillet i overensstemmelse med kapitel 4.
 4. elevatoren kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til,
 5. der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden,
 6. der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation,
 7. sikkerhedsudrustningen fungerer tilfredsstillende,
 8. kommunikationsanlæg fungerer tilfredsstillende,
 9. alarmanlæg er funktionsduelig,
 10. særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt, herunder skal leverandørens anvisninger mv. for eftersyn i øvrigt følges, og
 11. datoen for næste besigtigelse og afprøvning ikke er overskredet, jf. § 40.

Hvis eftersynet viser, at kravene er opfyldte, noteres resultatet i eftersynsrapporten.

Hvis eftersynet viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til ejeren eller den ansvarlige bruger med en udførlig begrundelse.

Hent PDF